Publicerad: 18 augusti 2020

Barnrättsstrategernas arbete i Sjöbo kommun

Här finns en kommunövergripande policy som innebär att alla förvaltningar ska ha minst en utbildad barnrättsstrateg. Socialtjänsten och Elevhälsan har flera utbildade Barnrättsstrateger som tillsammans diskuterar artiklarna i konventionen och sprider utbildning till skolpersonal.

Kommunövergripande policy

I Sjöbo kommun finns en kommunövergripande policy med en tydlig inriktning som innebär att alla förvaltningar i Sjöbo kommun ska ha minst en utbildad barnrättsstrateg. Detta för att kommunen ska kunna arbeta tvärsektoriellt och kommunövergripande

I policyn tydliggörs att arbetet organiseras och leds av en kommunövergripande arbetsgrupp som representeras av barnrättsstrateger från de olika förvaltningarna.

På Barnkonventionens dag den 20 november flaggar kommunens skolor och kommunhuset med UNICEF flaggor. I samband med flaggningen läggs det ut information om barnkonventionen och dess olika artiklar på kommunens Facebooksida.

2017 gjordes en utbildningssatsning där SKL och Kommunförbundet Skåne utbildade politiker och tjänstemän i barnrätt och barnkonventionen.

Workshop för medarbetare och föräldrar

Kommunen har ett uppdrag att informera barn, föräldrar, kommuninvånare, anställda med flera om barnkonventionen och vad den innebär. Ett sätt detta görs på är genom att erbjuda workshops för medarbetare, samt föräldrautbildningar som utgår från barnkonventioners artiklar.

En tjänsteskrivelse med checklista för att beskriva hur ärenden påverkar folkhälsa, jämställdhet, barn, miljö- och klimat, ekonomi och kommunikation har tagits fram på tekniska förvaltningen. Checklistan används på både tekniska förvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen som underlag för nämndbeslut.

BIFF – barn i föräldrars fokus

Familjeförvaltningen har sedan vårterminen 2018 gjort en verksamhetsförändring genom att aktivt arbeta för att utbilda separerade föräldrar i metoden BIFF, vilket står för barn i föräldrars fokus. Syftet är att se till barnens bästa genom att erbjuda en insats som medvetandegör föräldrar om vad som händer med barn som lever i långvariga konflikter.

Familjeförvaltningen kommer från januari 2019 att genomföra barnkonsekvensanalyser i beslut rörande ekonomi, organisation och större verksamhetsförändringar som rör barn.

Effekter

Genom övergripande policydokument och en organisation som driver arbetet framåt synliggör Sjöbo kommun barnets perspektiv, barnens perspektiv samt ett barnrättsperspektiv.

Råd och stöd

Socialtjänsten och Elevhälsan har flera utbildade Barnrättsstrateger som tillsammans diskuterar artiklarna i konventionen och sprider utbildning till skolpersonal.

Aktiviteter

Inom Råd och Stöd finns det flera utbildade barnrättsstrateger. Varje verksamhetsmöte inom elevhälsan inleds med att små grupper diskuterar en utvald artikel utifrån SKL:s kortlek (med alla artiklar) i cirka 10 minuter. De har gått webbutbildningen från VGR och diskuterat innehållet och nu sprids utbildning till skolpersonal.

Effekter

  1. Eftersom det finns fler Barnrättsstrateger kan de hjälpas åt att driva barnrättsarbetet. I olika perioder finns olika inspiration/ork/tid i deras scheman. Det har funnits barnrättsstrateger under lång tid så det är ett kontinuerligt arbete, och ett arbete med mandat.
  2. Det blir viktiga men avslappnade diskussioner utifrån det egna arbetet, inte så luddigt och generellt. Flera vågar också lyfta kritiska synpunkter i den egna arbetssituationen.
  3. Alla har fått en gemensam grund. Det finns alltid något nytt att lära sig. De gemensamma diskussionerna visade att alla inte alltid utgick ifrån samma tanke när vi tolkade barns rättigheter.
  4. Större delen av Familjeförvaltningen består av förskola, skola och gymnasium. Där finns inte många barnrättsstrateger så nu försöker de andra att sprida kunskap, engagemang och tips vidare till dem.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!