Publicerad: 19 augusti 2020

Barnrättsstrategernas arbete i Simrishamns kommun

Här arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen med barnbokslut. På övergripande nivå utvecklas barnrättsperspektivet med hjälp av utbildade Barnrättsstrateger. På Barn- och utbildningsförvaltningen ger en barnrättsgrupp stöd vid framtagandet av barnkonsekvensanalyser.

Samhällsbyggnadsförvaltningens barnrättsteam har tagit fram ett barnbokslut

Barnbokslutet för 2018 har tagits fram tillsammans med förvaltningens olika verksamheter. Förutom att barnbokslutet beskriver hur förvaltningen har arbetat med handlingsplanen under föregående år, kommer det att underlätta förvaltningens fortsatta arbete med att stärka barnets rättigheter. Bokslutet följer upp och utvärderar förvaltningens barnrättsarbete med utgångspunkt i handlingsplanens nio principer.

Mycket är gjort, men det finns utrymme till förbättringar och Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att blicka framåt. Aktiviteter som genomförts är bland annat att bra samarbeten har skett mellan skolan och Samhällsbyggnadsförvaltningen där eleverna fått vara med och påverka i olika projekt. Exempelvis namngivning av vägar, förslag på förändring av tågstationsmiljöer i kommunen och kostenheter som har dialoger med elever

Effekter

Elevernas möjlighet till påverkan och inflytande har ökat, förståelsen för det kommunala arbetet har ökat och samverkan mellan olika verksamheter i kommunen har stärkts.
Barnrättsarbete Simrishamns kommun

Vikten av utbildade Barnrättsstrateger och en kompetent och angelägen chefsnivå

I de förvaltningar som har utbildade barnrättsstrateger utvecklas barnrättsperspektivet i snabbare takt och mer strategiskt. Det sker en tydlig förflyttning över tid. Antalet utbildade barnrättsstrateger i de olika förvaltningarna påverkar hur mycket barnrättsperspektivet genomsyrar.

Det kommer att bli spännande att se hur förändringen blir när de två förvaltningarna som är kvar får utbildning under våren. Att ha en gemensam utbildning och grund att stå på har varit central. Vikten av en kompetent, angelägen och intresserad chefsnivå betyder också mycket för utvecklingen av barnrättsarbetet, sett från ett kommunövergripande perspektiv.

Barnrättsgrupp som ger stöd vid framtagandet av Barnkonsekvensanalyser

Barn- och utbildningsförvaltningen har snart sju utbildade barnrättsstrateger, som arbetar på övergripande nivå med barnets rättigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen gör nästan alla övergripande utredningar som barnkonsekvensanalyser och har som stöd en inflytandegrupp och en barnrättsgrupp. Inflytandegruppen, som består av representanter från alla skolenheter och vår lokala barnombudsman, arbetar med att ta in elevers synpunkter i olika frågor.

Barnrättsgruppen består av socionomer och specialpedagoger från alla skolenheter. Denna grupp träffas fyra heldagar per år för att vidareutveckla barnrättsarbetet ute på skolenheterna och har tillsammans med skolledarna upprättat en egen handlingsplan att arbeta med barnets rättigheter. Barnkonsekvensanalyser på individnivå genomförs då andra insatser enligt skollagen inte tillgodosett elevens rätt till utbildning och rätt att utvecklas så långt det är möjligt.

Effekter

Att göra barnkonsekvensanalyserna på en övergripande nivå har inneburit att beslut fattats ur ett barnrättsperspektiv. Simrishamns kommun har också en lokal barnombudsman. Varje år görs barnbokslut där varje förvaltning beskriver hur de under året arbetat med barnets rättigheter. Kommunen har en handlingsplan sedan 2015 och kommer få en ny som ska gälla mellan 2018 – 2021.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!