Publicerad: 11 april 2019

Barnrättsstrategernas arbete i Malmö stad

I Malmö stad har Förskoleförvaltningen utbildat alla förskolechefer och stödfunktioner om barnets rättigheter, Kulturförvaltningen har utrett frågan om var ett nytt allaktivitetshus ska ligga i Malmö med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv.

Alla förskolechefer och stödfunktioner utbildade i barnets rättigheter

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) arbetar förvaltningsövergripande med att implementera barnkonventionen. Förskoleförvaltningen i Malmö stad har utbildat alla förskolechefer och stödfunktioner om barnets rättigheter

Effekter

En teamledare på förskoleförvaltningen är en av två samordnare som arbetat med Malmö Stads kommunövergripande ”Utvecklingsplan för arbetet med Barnets rättigheter”. Hon gick Barnrättsstrategutbildningen under arbetes första fas och effekten av det är att det gett henne tillgång både till ett nätverk med Barnrättsstrateger och en kunskap som underlättar uppdraget. Hon menar att upplägget på utbildningen är realistiskt och användbart.

Efter utbildningen har hon själv utbildat alla förskolechefer och stödfunktioner (specialpedagoger, psykologer och utvecklingspedagoger) samt två nätverksgrupper, en i verksamheterna och en på staberna.

Det har gjorts en genomlysning av alla verksamheter i relation till barnkonventionen och där har man fått syn på utvecklingsområden. Under 2019 kommer de bland annat sätta samman en gemensam digital plattform.

De artiklar som är aktuella för förskoleverksamheten är, förutom grundprinciperna, artikel 28-29, 30, 31 och 42 och via dessa kommer de att fortsätta utbilda och problematisera kring en svår fråga, nämligen hur de allra yngsta barnen får göra sina röster hörda och få sin rätt till lek, utbildning och utveckling tillgodosedda.

En annan målgrupp är föräldrar där de bland annat behöver belysa artiklarna 16, 18, 19 och 24 i relation till 14 kap. 1 c § SoL, om anmälningsskyldigheten. Genom detta hoppas medarbetarna komma ett steg närmare visionen om att ”Skapa barnens bästa förskola” i Malmö.

Nytt allaktivitetshus i Malmö med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv

Kulturförvaltningen har utrett frågan om var ett nytt allaktivitetshus ska ligga i Malmö med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv.

Aktivitet

Det utretts var ska ett nytt Allaktivitetshus i Malmö ligga. (De två befintliga husen ligger i Lindängen och Hermodsdal.) I utredningsprocessen anlades ett barnrättsperspektiv. Detta perspektiv blev det filter som vaskade fram förslag till beslut till kulturnämnden.

Kulturnämnden beslutade sedan i enlighet med utredningens förslag. Allaktivitetshuset smygstartade i Apelgård, Rosengård i oktober 2018. Antal besök 0-18 år under tidsperioden 15/10 – 21/12 2018: 10 322 st.

Allaktivitetsmodellen är områdesbaserad, alltså till för alla boende och andra aktörer i området. Det områdesbaserade arbetet har just börjat eftersom starten av Allaktivitetshuset Apelgård egentligen är januari 2019.

Effekter

Ett nämndbeslut som rörde barn fattades utifrån ett barnrättsperspektiv. Kompetensen om barnrättsperspektiv höjdes i hela processen, hos olika tjänstepersoner. Många barn i Apelgård har på grund av detta Allaktivitetshus nu möjlighet till en mer aktiv fritid i sitt närområde, möjlighet att påverka sin fritid och, om de vill, ha inflytande i vilka aktiviteter som erbjuds dem.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) arbetar förvaltningsövergripande med att implementera barnkonventionen. Varje sektion ska ha ett barnrättsombud.

Verksamhetsområde: Socialtjänsten, område Söder. Består av enheterna ekonomiskt bistånd, barn och familj och vuxen.

Aktiviteter

Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete med implementeringen av barnkonventionen och barnrätt. Förvaltningen har en heltidsanställd barnrättsstrateg och varje avdelning har utsett en samordnare som driver arbetet i den egna avdelningen. Område Söder har haft två avdelningskonferenser (halvdagar för alla anställda) som ägnats uteslutande åt barnkonventionen och dess artiklar.

Ledningsgruppen har beslutat att varje arbetsgrupp (sektion) ska ha ett barnrättsombud utsett som ingår ett lokala nätverk. Första träffen var i december 2018 och nu läggs en plan för barnrättsarbetet för 2019. För närvarande finns 18 barnrättsombud från 15 sektioner. 4 sektioner saknar fortfarande ombud – men det är på gång!

En uppdragsbeskrivning för barnrättsombuden är framtagen och beslutad i ledningsgruppen. Fokus är att bryta ner arbetet på sektionsnivå. Under februari till mars har sektionscheferna fått i uppdrag att tillsammans med ”sitt” barnrättsombud ta fram aktiviteter för 2019 och en plan för arbetet på den egna sektionen under året.

Effekter

Effekten är svår att bedöma. Arbetet ligger fortfarande i startgroparna men samordnaren märker att det är en stor efterfrågan på kunskap och viljan att arbeta mer barnrättsinriktat. Ombuden som gör detta utöver sina ordinarie arbetsuppgifter är otroligt engagerade. Bedömning är att arbetet kommer en bra bit på väg under 2019.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!