Publicerad: 7 maj 2019

Free zone

FreeZone är en förening och del av ideell sektor som arbetar för att främja barns och ungas rättigheter och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Organisationen har stärkande och rättighetsbaserade aktiviteter för och med barn och unga. Den primära målgruppen är 11-22 år.

Organisationen bistår yrkesverksamma, som pedagoger, kuratorer, fritidsledare, förebyggande socialtjänst, skolsköterskor och ungdomsledare, med utbildningar, handledning och metodmaterial med praktiska redskap för att vuxna ska bli bättre på att se och ge stöd till barn och unga som lever med social kontroll och begränsningar av livsutrymmet på grund av hedersnormer.

Samarbete med kommuner

FreeZone samarbetar med många kommuner i Skåne, bland andra Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Hässleholm och Landskrona.

Barnrätt i interna strategiska dokument

Vi har stärkt fokus på barnrätt i interna strategiska dokument. Vi benämner barnets rättigheter och konkretiserar på vilka sätt organisationen tillgodoser dem. Vi beskriver hur vi gör för att ingen ska diskrimineras och hur vi ger barn utrymme att säga sin mening och hur vi följer upp det. Vi har också utvecklat en Trygghetspolicy (child protection policy) som alla yrkesverksamma som arbetar med vårt metodmaterial ska läsa och godkänna. Policyn sammanfattar hur vi arbetar för att inget barn ska bli kränkt i sina rättigheter inom ramen för vår verksamhet.

Effekt

Organisationen kommunicerar tydligare såväl internt som med samarbetspartners att barnets rättigheter är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Vi påminner och blir påminda om att hela tiden utgå ifrån det.

Metodmaterialet Fria zoner

Reviderat metodmaterial med stärkt rättighetsbas. Metodmaterialet Fria zoner används för samtalsgrupper med barn och unga och består av 12 träffar med olika teman som självkänsla, stress, relationer, kropp och sexualitet. Kunskap och samtal om rättigheter finns i alla träffar och dessutom ägnas två träffar helt åt rättigheterna (både barnkonventionen och motsvarande för unga över 18 år) och hur det går att stå upp för egna och andras rättigheter. Tidigare har rättigheterna placerats mer ”ovanpå” det övriga innehållet men till skillnad från innan revideringen har rättigheterna nu fått större plats och vävs in mer i hela materialet.

Effekt

Rättigheterna blir en större och mer självklar del av metodmaterialet Fria zoner och därmed alla träffar i samtalsgrupperna. Deltagare ger uttryck för att rättigheterna kommer dem ”närmare”. De uttrycker också att de blir varse att rättigheterna är en del av deras vardag och liv och kan stärka dem och användas för att värna den egna identiteten, kropp och livsval även i kommunikation med närstående (trots att många ungas rättigheter kränks i vardagen).

Projekt för att göra ungas röster hörda

Nytt projekt för barns och ungas inflytande och delaktighet genom kreativt skapande finansierat genom Arvsfondens satsning för nyanlända. FreeZone har startat ett projekt som direkt syftar till att göra ungas röster hörda och minska glappet mellan unga och beslutsfattare. I projektet utforskar, reflekterar och skapar unga som har erfarenhet av migration kring rättigheter och livsvillkor. Deltagarna använder olika kreativa uttrycksformer som text, foto, film och musik. Projektet ska mynna ut i en utställning - Världsberättarna - lagom till att barnkonventionen blir lag år 2020. Arbetet ger utrymme för barns och ungas röster, erfarenheter och världar. Vi utvecklar under projektets gång skapande metoder som vi hoppas kan användas av andra verksamheter i deras barnrättsarbete.

Effekt

Projektet ger barn och unga en plattform för inflytande och delaktighet både i skapande processer och genom att visa och berätta för beslutsfattare och allmänhet. Genom att själva reflektera över begrepp som frihet, mod och makt får deltagarna både kunskap om och redskap för att ”göra rättigheter”.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!