Publicerad: 18 augusti 2020

Barnrättsforum Skåne, modellens beståndsdelar

Från beslut till handling

Nedan presenteras de beslut och aktiviteter som varit avgörande för modellens framväxt.

Beslut

2011

Ett underlag för beslut skrevs fram och antogs i styrelsen för Kommunförbundet Skåne. Förslaget gällde inrättandet av ett Barnrättsforum Skåne och en rekommendation till kommunerna i Skåne att stärka arbetet med barnets rättigheter.

Underlag för beslut (PDF, nytt fönster)

2014

Styrelsen för Kommunförbundet Skåne beslutade att bidra till att modellen om regionala stödstrukturer skulle komma till stånd.

Sammanträdesprotokoll (PDF, nytt fönster)

Organisation

2011

Barnrättsforum Skåne etablerades. Syftet var att stödja och samordna utvecklingen av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.
I Barnrättsforum Skåne finns idag representation från Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Malmö universitet, Lunds universitet, Nätverket för idéburen sektor samt ett antal kommuner i Skåne.

Dokument

2011

Kommunförbundet Skåne tog fram ett förslag på en samverkansplattform, Barnrättsforum Skåne.
Tänkta samarbetsparter var i ett första skede Region Skåne, Malmö högskola.

Förslag på samverkansprojekt (PDF, nytt fönster)

Ett nyhetsbrev skickades i juni till samtliga kommunledningar i Skåne.

Nyhetsbrev Kommunförbundet Skåne om samverkansprojektet (PDF, nytt fönster)

I oktober skrevs en processplan för utbildningsinsatser i Skåne. Planen togs i arbetsutskottet i november 2011.

Processplan för utbildningsinsatser 2011 (PDF, nytt fönster)

2012

Styrelsen för Kommunförbundet Skåne antog en fortsatt processplan för 2012-2013.

Processplan 2012 (PDF, nytt fönster)

2014

Policyn för familjecentraler och liknande verksamheter från 2008 reviderades 2014. Fokus låg på ökad samverkan och arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne (PDF, nytt fönster)

Poster barnets rättigheter på familjecentralen (JPG, nytt fönster)

2018

Policyn för familjecentraler och liknande verksamheter från 2014 reviderades 2018. Fokus låg fortfarande på ökad samverkan och arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne 2018 (PDF, nytt fönster)

Aktiviteter

2011

Uppstartskonferens i Eslöv: Barnets rättigheter - från ord till handling! Hur tillämpar vi konventionen om barnets rättigheter i den kommunala verksamheten?

Inbjudan och program för uppstartskonferens i Eslöv (PDF, nytt fönster)

Barnrättsforum Skåne bildades – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.

Underlag för beslut till barnrättsforum

2012

Kommunförbundet Skåne deltog i SKR:s utbildning ”FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik”.

Regional konferens i Malmö: Barnets rättigheter i teori och praktik – FN:s barnkonvention.
Inbjudan och program (PDF, nytt fönster)

Första regionala utbildningen på temat FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik genomfördes i Skåne.

Regional utbildning FN:s konvention om barnets rättigheter

Pilotsatsningar påbörjades i Bjuvs och Eslövs kommuner i form av utbildningsinsatser och processtöd från SKR. Detta med stöd och samordning av Kommunförbundet Skåne samt uppföljning av Malmö högskola.

2013

Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne bildades. Efter den första regionala utbildningen startade detta nätverk i Barnrättsforum Skånes regi och det beslutades att den officiella beteckningen på deltagarna skulle bli ”barnrättsstrateger”.

Nätverket har beslutat att träffas en gång per termin och då i olika kommuner. Detta för att frågan ska hållas vid liv på ett mer konkret sätt i varje kommun. Deltagarna har valt att en kommun åt gången står som värd tillsammans med Barnrättsforum Skåne. En viktig programpunkt är att dagen öppnas av en ledningsperson, till exempel Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef eller motsvarande.

2014

Kommunförbundet Skåne inbjöds till Mötesplats Skåne för att berätta om det barnrättsarbete som pågått sedan 2011.

Skåne först ut i Sverige - och kanske i Europa? Presentation från Mötesplats Skåne. (PDF, nytt fönster)

För att fira att konventionen fyller 25 år bjöd Barnrättsforum Skåne in till ett tårtkalas för vuxna, den 20 nov i Malmö.

Det ska vi fira! Inbjudan 20 november. (PDF, nytt fönster)

En arbetsgrupp ur Nätverket för barnrättsstrateger i Skåne har tagit fram ett inspirationsmaterial för att synliggöra konventionen och inspirera till födelsedagsfirande för barn ute i verksamheterna runt om i Skåne.

Inspirationsmaterial: Barnkonventionen 25 år - det ska vi fira! (PDF, nytt fönster)

2015

Kommunförbundet Skåne arrangerade seminarium i Almedalen - Hur kan arbetet med barnrättsstrateger främja barns rättigheter? Skåne visar vägen.

Kommunförbundet Skåne anordnade ett seminarium under Open Days i Brüssel den 14 oktober - How to implement the rights of the child at local level?

Invitation to Open Days (PDF, nytt fönster)

2016 - 2018

Arbetet löper på enligt tidigare år, utbildningar med många deltagare, planeringar med Barnrättsforum Skåne och nätverksträffar med Barnrättsstrategerna.

2019

Utbildningsdag för ledning och styrning i Eslöv. Det fanns ett symbolvärde att lägga utbildningen i Medborgarhuset eftersom det var just där den första konferensen genomfördes 2011. ”Inför att konventionen blir svensk lag 2020 tar Skåne nya steg och bjuder in ledning och styrning till ett utbildningstillfälle för att öka kunskapen om vad detta kommer att innebär”. Målgrupp var ledning och styrning, men samtliga Barnrättsstrateger bjöds in för att påvisa den potential de utgör för arbetet med barnets rättigheter i Skåne.

Inbjudan, Barnkonventionen blir svensk lag - Skåne rustar (PDF, nytt fönster)

Barnrättsforum Skåne arrangerade en stor konferens i barnrättens anda på Barnkonventionens 30-års dag den 20 november 2019. 280 personer deltog på konferensen som bland annat innehöll en föreläsning av Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet och ett antal Pecha Kucha-presentationer med konkreta exempel på hur barnets rättigheter kan förverkligas i offentlig verksamhet. Efter konferensen firades med födelsedagstårta.

Skåne visar vägen i barnrättsarbetet

Skåne är vägledande kring barnrättsarbetet, filmklipp

Framgångsfaktorer

Det har blivit fler politiska beslut om att arbeta i enlighet med konventionen. Verksamhetsspecifika handlingsplaner, nya strategier och barnchecklistor har tagits fram. Internutbildningar har genomförts och olika typer av nätverk har bildats.
Vissa kommuner har valt att utbilda en person från varje förvaltning. Skåneidrotten har utbildat en person från varje specialidrottsförbund och skapat en funktion som Barnidrottsombud. Länsstyrelsen Skåne, Malmö universitet och Region Skåne har också utbildat ett antal Barnrättsstrateger.

 • Det fanns en nationell strategi
 • Det fanns en önskan från de skånska kommunerna om att få stöd
 • Det skapades en samverkansplattform
 • Samverkan med en nationell samordnande aktör skapades (överenskommelsen mellan SKR och regeringen)
 • Det skapades en baseline rörande beslutsfattande att utgå från
 • När vuxna lär om barns rättigheter ökar barns kunskaper om sina rättigheter
 • Långsiktigt arbete med kontinuerliga utbildningar
 • Arbete på flera arenor
 • Arbete som synliggörs på flera nivåer

Nätverk, konferens och utbildning

En viktig faktor från början var att Kommunförbundet Skåne erbjöds en plats i SKR:s nätverk för barn och unga och kom i ett sammanhang där barnrättsfrågan var på agendan varje träff. När sedan den nationella strategin kom 2010 var det ytterligare en faktor som påverkade i positiv riktning.
Två regionala konferenser anordnades som både tydliggjorde och synliggjorde behovet av regionalt stöd och samordning i frågan. I samband med detta deltog Kommunförbundet Skåne i SKR:s nationella utbildning våren 2012 och då startade en kunskapsprocess om rättigheterna.

Engagemang och kunskap avgörande

Utbildningssatsningarna regionalt började hösten 2012 och sedan har det fortsatt. Som någon sade: ”Har man en gång börjat med det här kan man inte sluta”. En politiker i en av kommunerna menar att engagemang är en avgörande förklaring till framgång – och här spelar Kommunförbundet Skåne en stor roll.

Utmaningar

De stora utmaningarna framöver är att de som arbetar på den lokala och regionala nivån står fast vid arbetet och förankrar det i alla ledningsstrukturer så att arbetet kan bestå.
En annan stor utmaning är att ledning och styrning verkligen utnyttjar den stora resurs som Barnrättsstrategerna utgör genom att ge dem mandat och uppdrag att stärka implementeringen och tillämpningen i sina verksamheter och organisationer.

Framtiden

Det har funnits en efterfrågan på att få veta vad som pågår i olika verksamheter i Skåne. Därför planerar Barnrättsforum Skåne för en konferens den 20 november, när barnkonventionen fyller 30 år. Syftet är att presentera ett smörgåsbord av hur rättigheterna kan tillämpas i olika verksamheter.

Fakta

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Förbundets uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Kommunförbundet Skåne

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!