Publicerad 4 maj 2021

Stödstrukturer, modeller

Kommuner och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt. Här presenteras en modell som bygger på stöd och samverkan.

SKR:s förhoppning är att modellen ska inspirera kommuner och regioner till nya initiativ och fördjupade aktiviteter i arbetet med barnets rättigheter. Här finns tips om vad som varit avgörande för att barnets rättigheter kommit på agendan.

Modellens delar

Modellen består av sju delar som visat sig ge framgång i arbete inom barnets rättigheter. Organisationen är vald utifrån två aspekter:

  • Den ena är att de arbetar rättighetsbaserat, det vill säga har ambitionen att respektera och förverkliga barnets mänskliga rättigheter i sin verksamheter.
  • Den andra aspekten är att den har en samlande funktion för ett geografiskt avgränsat område.

Beslut

Vilka beslut har organisationen fattat om barnrättsarbetet?

En av de viktigaste förutsättningarna för ett långsiktigt arbete är att det finns beslut på högsta politiska nivå. Ofta har organisationen fattat någon typ av beslut långt tillbaka i tiden, men i takt med ökade kunskaper har skrivningarna förstärkts för att göra nya aktiviteter möjliga.

Organisation

Vilken organisation har riggats för att arbeta med rättigheterna?

Finns en samordnande funktion, en arbetsgrupp och resurser för genomförandet? Eller ser det ut på något annat sätt.

Dokument

Vilka dokument är framtagna?

Det kan röra sig om skrivningar i budgetdokument, policys, strategier eller handlingsplaner.

Aktiviteter

Vilka aktiviteter kan kopplas till rättigheterna?

Det är inte sällan aktiviteter av helt olika karaktär, skrifter som används för föräldrasamtal om rättigheter, utbildningar, konferenser, samtal med barn, barnronder på sjukhus samt att sprida kunskap till barn och unga. Idéerna är många och kreativiteten stor.

Dokument

Vilka dokument är framtagna?

Det kan röra sig om skrivningar i budgetdokument, policys, strategier eller handlingsplaner.

Framgångsfaktorer

Vad har upplevts som framgångsfaktorer i arbetet?

Även detta kan ha mycket olika karaktär. Ofta lyfts vikten av att ha grundläggande beslut och en stabil organisation.

Utmaningar

En viktig del av arbetet är att se vilka utmaningar som finns. Arbetet med att tillämpa barnets rättigheter pågår kontinuerligt, därför måste någon i organisationen ständigt våga utmana rådande föreställningar och skapa förändring när så behövs.

En stor utmaning som verkar gälla för de flesta är att få med alla relevanta aktörer.

Framtiden

Vad är planerat?

Hur tror man att frågorna kommer att gestalta sig framöver och vad behöver göras ytterligare.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset