Publicerad: 30 november 2017

Fråga och svar

Kunskapsutveckling

Det erbjuds återkommande utbildningar om konventionen och dess tillämpning till hela organisationen

Att en gång ha fått utbildning om barnets rättigheter innebär inte att man är fullärd. Det är viktigt att hålla kunskapen på en aktuell nivå. Bra att tänka på är att ge information om arbetet med barnets rättigheter till alla nyanställda och när nya politiker tillträder.

Barnkonsekvensanalyser genomförs i hela organisationen när det gäller beslut av övergripande karaktär

För att kunna uttala sig om vad som är bra för barn säger FN-kommittén att barnkonsekvensanalyser ska göras inför större beslut som rör barn. Det kan röra ekonomiska förändringar i en barnverksamhet, ändrad inriktning på en verksamhet, nedläggning av en skola, förändring av en skolväg och liknande frågor av mer övergripande karaktär.

Prövning av barnets/barnens bästa görs i alla verksamheter

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Gäller samtliga verksamheter. För att veta vad barnets bästa är i en viss fråga måste det göras en prövning.

En prövning av barnets bästa ska innehålla överväganden utifrån ett antal aspekter. Den lag som reglerar frågan som ska prövas. Om inte lagstiftning finns inom området titta efter förordningar, allmänna råd, policys och liknande. Konventionens artiklar tillämpliga för frågan, särskilt grundprinciperna ska beaktas (artikel 2, 3, 6 och 12). Aktuell och relevant forskning som belyser området. Om motstridig forskning finns ska valet motiveras. En redovisning av praxis, det vill säga hur frågan hanteras i regel.

Beprövad erfarenhet, vilken kunskap finns bland dem som arbetar med frågan? Vad säger det sociala nätverket, i de fall det är relevant inhämtas synpunkter från barnets sociala nätverk. Barnets synpunkter ska också redovisas.

Utifrån dessa aspekter ska sedan en sammanvägning göras som ska visa vad barnets bästa i den aktuella frågan är. Sedan ska prioriteringen göras av hur tungt barnets bästa ska väga.

Relevanta fördjupningsutbildningar i tillämpningen av barnets rättigheter görs i berörda arbetsgrupper

För att kunna göra prövningar av barnets bästa är det nödvändigt att fördjupa sina kunskaper om tillvägagångssätt och vad det innebär.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!