Publicerad: 29 september 2020

Senaste om EU:s långtidsbudget och återhämtningsplanen

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och planen för återhämtning efter pandemin pågår för fullt. SKR bevakar frågan och tar gärna emot fler inspel från kommuner och regioner.

EU:s stats- och regeringschefer enades under ett extra toppmöte den 17–21 juli om en ny långtidsbudget för perioden 2021–2027 (MFF), som i kompromissförslaget uppgår till 1 074,3 miljarder euro. Ledarna enades även om ett återhämtningsplan Next Generation EU (NGEU), på sammanlagt 750 miljarder euro. MFF och NGEU ska tillsammans med befintliga krisstödsprogram fungera som ett samlat paketstöd för Europas återhämtning, motståndskraft samt digitala och gröna tillväxt.

Regeringskansliet förbereder nu arbetet med en svensk plan och SKR arbetar för att det lokala och regionala perspektivet lyfts fram i planen. Än viktigare är att behoven på lokal och regional nivå blir tydliga.

EU:s återhämtningsplan – Next Generation EU (NGEU)

NGEU är ett tillfälligt initiativ på 750 miljarder euro. 390 miljarder är bidrag och 360 ska betalas ut som lån. Förslaget innebär att pengarna ska betalas ut inom ramen för befintliga program och som redan har specifika mål.

Återbetalning av lånedelen ska ske i framtida långtidsbudgetar, tidigast 2028 och vara avbetalat senast 2058. Fördelning av medel från återhämtningsfonden mellan EU:s medlemsstater baseras på ländernas population, BNP per capita och arbetslöshetstakt. Medlemsstaterna får ansöka om ett nationellt anslag. Sveriges anslag är 4,2 miljarder euro.

Next Generation EU delas in i tre olika delar; stöd till medlemsländernas återhämtning, stöd att återstarta ekonomin och stöd för att dra lärdomar av krisen. Dessa tre delar består i sin tur av olika instrument. Över 90 procent av återhämtningsplanens medel ligger i den första delen och i det instrument som heter Faciliteten för återhämtning och resiliens. Den omfattar 672,5 miljarder euro, 360 miljarder euro utgörs av lån och 312,5 miljarder euro av bidrag. Den innehåller inga krav på medfinansiering.

Finansdepartementet tar fram plan

Varje medlemsstat ska ta fram en nationell plan, i vilka den berörda medlemsstatens reform- och investeringsagenda ska anges för åren 2021–2023. Denna redogör för hur medlemsstaten vill använda avsatta medel. Planerna kommer att ses över och anpassas 2022 i nödvändig omfattning för att ta hänsyn till den slutliga fördelningen av medel för 2023.

I Sverige är det Finansdepartementet som har ansvaret för att ta fram den svenska återhämtnings- och resisliensplanen. Utkast av nationella planer får lämnas in till kommissionen från den 15 oktober och senast 30 april 2021. Kommissionen har förhoppningen om att förordningen för denna fond ska vara gällande 1 januari 2021.

Bidra med inspel till SKR:s arbete

Vi tar gärna emot inspel från kommuner och regioner i vårt arbete gentemot Finansdepartementet.

Skicka dina inspel till SKR:s arbete mot Finansdepartementet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!