Publicerad: 2 april 2019

Höga ambitioner för att öka den svenska delaktigheten i EU

Den 7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med SKL och de övriga arbetsmarknadsparterna. Handslaget är startskottet på ett arbete att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

Bakgrunden till handslaget är att regeringen i juni 2014 tillsatte en utredning för att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet och inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. Utredningen överlämnades till regeringen i februari 2016 och gick i slutet av mars ut på remiss. SKL poängterade i sitt remissvar att kommuner, landsting och regioner i stor utsträckning påverkas av beslut fattade på EU-nivå och att den europeiska lagstiftningen ofta genomförs av den lokala och regionala nivån Det är därmed viktigt att den lokala och regionala nivån har en aktiv roll under hela lagstiftningsprocessen.

Det politiska handslaget var ett initiativ från EU-ministern för att ta arbetet vidare. Vid EU-handslaget presenterade regeringen och SKL tillsammans med LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket de åtgärder var och en kommer att vidta för att stärka delaktighet, kunskap och engagemanget kring EU-frågor i Sverige framöver.

Ett av regeringens åtaganden är att inrätta så kallade EU-sakråd. De går ut på att berörda parter samlas kring olika politiska sakfrågor, både nationella och EU-frågor. Till våren ska till exempel Ann Linde kalla till ett sådant sakråd om EU:s internationella handelspolitik. SKL välkomnar dessa samråd. Det är just den här typen av samråd SKL efterfrågat i många år och i olika sammanhang. EU-ministern meddelade också att ett arbete för att förbättra myndigheternas arbete med och information om EU-frågor kommer att starta. 

SKL, som representerades av tf VD Lena Dahl, presenterade att förbundet dels kommer genomföra kunskapshöjande insatser gällande EU:s påverkan på den lokala och regionala politiken riktade till förtroendevalda på lokal och regional nivå.

Kopplingen mellan lokal sakpolitik och EU-nivån måste bli tydligare. Det är denna koppling som tydliggör vad EU är, hur den fungerar och påverkar den lokala och regionala nivån i praktiken. Sakfrågor av stor vikt för förbundets medlemmar är exempelvis offentlig upphandling, statsstödsfrågor kopplat till exempelvis regionala flygplatser, energieffektiviseringsfrågor och arbetsmiljölagstiftning.

Efter mer än 20 år av svenskt medlemskap är det hög tid att även öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån kan påverka EU! SKL åtar sig därför att uppdatera rapporten om EU i lokalpolitiken. Förbundet kommer att se över skriften från 2010, där SKL slår fast att 60 procent av alla beslut som fattas i kommunfullmäktige påverkas, direkt eller indirekt, av beslut fattade på europeisk nivå. I den nya rapporten (”EU i lokalpolitiken 2.0”) avser SKL också att beskriva hur kommuner, landsting och regioner, i sin tur, kan påverka beslut som fattas i EU – en ”handbok” i påverkansarbete om ni så vill.

SKL ser nu över hur förbundet kan arbeta tillsammans med våra medlemmar, både förtroendevalda och tjänstemän, och andra parter för att realisera dessa åtaganden och ytterligare stötta medlemmarna i deras EU-arbete och bistå i deras kunskapshöjande arbete. Vi ser också fram emot en fördjupad dialog och samarbete med Regeringskansliet i dessa frågor.

Förhoppningen är att det ska bli politiska handslag även på regional och lokal nivå. Är ni med på det?

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!