Publicerad: 18 januari 2021

Valfrihetssystem i kommuner 2020 - Beslutsläget i införandet av LOV

SKR har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Det finns uppgifter inom vilka tjänster LOV tillämpas och de kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende. Uppgifterna är hämtade till och med 1 juli 2020.

Karta, statistik, tjänster och trender

  • 160 kommuner har infört LOV
  • 114 kommuner har ej haft LOV
  • 16 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV

Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV varit relativt stabilt, det har dock skett en ökning av antal kommuner som avslutar sina LOV-system, samtidigt som nya tillkommit.

Karta, statistik, trend med mera (PDF, nytt fönster)

Kommuner och tjänster med LOV (Excel, nytt fönster)

Kommuner som har avslutat sina LOV-system har primärt angivit att det varit få brukare som valt andra utförare än den kommunala, eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. Vissa kommuner har under senaste åren genomfört upphandlingar enligt lagen om upphandling (LOU) för att skapa en valfrihetsmarknad. Samtidigt så breddar kommuner, som sedan tidigare infört LOV inom ett område, valfrihetssystem inom andra verksamhetsområden. Det området som ökat mest senaste åren är LOV inom särskilt boende för äldre.

Det blir allt färre externa företag som är verksamma inom hemtjänst enligt LOV. Det finns troligen fler bakomliggande orsaker till detta. Ett ökat fokus på avtalsuppföljningar, tillståndsplikt för leverantörerna samt ett ansträngt ekonomisk läge i kommunerna kan vara några av förklaringarna.

Tjänster med valfrihet

För att ta del av hela sammanställningen av tjänster med valfrihet enligt LOV, se dokumenten ovan.

Det är främst inom hemtjänsten, särskilda boenden för äldre samt inom LSS-områdena daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice som kommunerna har infört valfrihetssystem enligt LOV inom.

Källa:
Valfrihetswebben: annonsering av tjänster enligt LOV

Utförare inom hemtjänst

Maj 2020 så hade strax över 400 företag fått tillstånd att bedriva hemtjänst enligt IVO. Det ska dock tilläggas att även företag som enbart bedriver exempelvis boendestöd också måste ha hemtjänsttillstånd varför statistiken skiljer sig något mot tidigare års sammanställningar där endast hemtjänstföretag ingått.

Maj 2019 var det 430 godkända företag inom LOV hemtjänst i kommunerna och IVO mottog cirka 500 ansökningar om tillstånd för hemtjänst. Därav kan uppskattas att cirka 15 procent av tillstånd för hemtjänst är för företag som riktar sig primärt mot boendestöd.

Generellt syns en kontinuerlig minskning av antalet unika externa aktörer inom LOV-marknaden. Kommunerna har arbetat mycket med avtalsuppföljningar och granskningar, tillståndsgivning från IVO samt en stram ekonomisk tillvaro i kommunerna är trolig anledning till denna succesiva förändring.

Årligen tar SKR fram en skrift där ytterligare statistik kring köp av verksamhet men även utvecklingen av LOV-systemen framgår.

Köp av verksamhet 2019, webbutiken

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!