Publicerad: 7 januari 2020

Valfrihetssystem i kommuner 2019 - Beslutsläget i införandet av LOV

SKR har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Det finns uppgifter inom vilka tjänster LOV tillämpas och de kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende. Uppgifterna är hämtade till och med oktober 2019.

Trend inom LOV

  • 132 kommuner har infört LOV
  • 30 kommuner har infört LOV men har inga utförare
  • 114 kommuner har ej haft LOV
  • 14 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV

Karta, statistik, trend med mera (PDF, nytt fönster)

Kommuner och tjänster med LOV (Excel, nytt fönster)

Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV varit relativt stabilt, det har dock skett en ökning av antal kommuner som avslutar sina LOV-system, samtidigt som nya tillkommit.

Där kommuner har avslutat LOV har den främsta anledningen varit att få brukare valt andra utförare eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. Samtidigt så breddar kommuner, som redan har LOV valfrihet inom andra verksamhetsområden. Det området som ökat mest senaste åren är LOV inom särskilt boende för äldre.

Det blir allt färre externa företag som är verksamma inom hemtjänst enligt LOV. Det finns troligen fler bakomliggande orsaker till detta. Ett ökat fokus på avtalsuppföljningar, tillståndsplikt för leverantörerna samt ett ansträngt ekonomisk läge i kommunerna kan vara några av förklaringarna.

Tjänster med valfrihet

För att ta del av hela sammanställningen av tjänster med valfrihet enligt LOV, se dokument 1 ovan.

De områden som det främst förekommer valfrihetssystem inom är följande hemtjänsten, särskilda boenden för äldre samt inom LSS-områdena daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice.

Källa:
Valfrihetswebben: annonsering av tjänster enligt LOV, oktober 2019

Utförare inom hemtjänst

Det fanns, per maj 2019, ungefär 430 godkända företag inom LOV hemtjänst i kommunernas så kallade utförarkataloger. Enligt uppgift från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ungefär 500 ansökningar om tillstånd för hemtjänst, vilket även inkluderar boendestöd, inkommit till dem. Årligen tar SKR fram en skrift där ytterligare statistik framgår. Statistiken togs senast ut i oktober 2019 som presenteras nedan.

Köp av verksamhet 2019, webbutiken

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!