Publicerad 10 mars 2021

Övriga ersättningar

Utöver fast och rörlig ersättning till vårdcentralerna kan Regionerna tillämpa andra särskilda ersättningar som målrelaterad ersättning, täckningsgrad för vårdkonsumtion samt tillägg för geografiskt läge.

Målrelaterad ersättning

Många regioner använder någon form av mål- eller resultatbaserad ersättning. Särskild ersättning eller bonus utgår då när beslutade målvärden uppnås. Alternativt undviks avdrag när fastställda målvärden uppnås.

Intresset för tillämpning av målrelaterad ersättning har minskat och antalet målindikatorer har också minskat då det visat sig att för många mål är svåra att styra på. Den målrelaterade ersättningen brukar utgå med endast ett fåtal procent av total ersättning.

Ersättningen benämns ibland P4P - Pay For Performance.

Täckningsgrad för vårdkonsumtion

Täckningsgrad för vårdkonsumtion används som incitament för vårdcentralen att i första hand ta hand om patienten på primärvårdsnivå och inte slentrianmässigt remittera patienten till högre vårdnivåer. Konsekvensen av att tillämpa täckningsgrad för primärvårdkonsumtion är att vårdcentralen drabbas ekonomiskt när patienterna gör besök i den specialiserade öppna vården, på akutmottagningar eller på specialistmottagningar.

Flertalet regioner använder täckningsgrad för att justera ersättningen. Olika definitioner på täckningsgrader förekommer, men den definition som flest regioner tillämpar är andelen av samtliga öppenvårdskontakter som sker inom primärvård. Kvoten beräknas på vårdcentralens listade populations vårdkonsumtion. Alternativa definitioner kan istället mäta till exempel andel av primärvårdsbesök som sker den valda vårdcentralen.

Ersättning för geografi

Två tredjedelar av regionerna tillämpar tillägg till vårdcentraler för dåligt geografiskt läge. Syftet med detta är att ge vårdcentraler som har en konkurrensnackdel beroende på grund av sitt läge motsvarande förutsättningar som andra. En vårdcentral i ett ofördelaktigt läge kan ha högre kostnader på grund av att uppdraget ökar med avståndet till sjukhus, lägre intäkter på grund av lägre befolkningsdensitet, eller av andra anledningar som får till följd att man inte kan konkurrera på lika villkor som andra vårdcentraler.

Extra ersättning för geografi kan till exempel utgå när vårdcentralen ligger:

  • långt från närmaste sjukhus,
  • i glest befolkat område,
  • på ö utan fast förbindelse till fastland,
  • på särskilda orter där möjlighet att rekrytera personal är sämre.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset