Publicerad: 28 maj 2020

Konkurrens och konkurrensneutralitet

Grunden för att starta en process för ökad konkurrens och alternativa driftformer är att det finns ett uttalat politiskt ställningstagande i kommuner och regioner om varför detta är viktigt. En bred politisk förankring som ger förutsättningar för långsiktiga beslut är att föredra.

Politiskt ställningstagande och förankring

Kommuner och regioner har stor frihet att välja hur verksamheten ska drivas och utvecklas. Valet av driftsformen är strategisk fråga och ska inte avgöras från fall till fall. Fullmäktige bör besluta om en försörjningsstrategi, där inriktning för driftsformer inom olika verksamhetsområden behandlas.

Privata offentligt finansierade alternativ inom välfärden har drivits fram av uppfattningen att introduktion av konkurrens utgör en katalyserande faktor för verksamhetsutveckling och bättre resultat. Denna utveckling har bidragit till att en allt större andel av välfärden drivs av privata utförare.

Motiven till att arbeta med konkurrens kan vara flera

Genom nationella reformer har införande av konkurrens och marknadsliknande lösningar möjliggjorts inom välfärdssektorerna. Utvecklingen har drivits fram av uppfattningen att introduktion av konkurrens utgör en katalyserande faktor för verksamhetsutveckling och bättre resultat. Andra motiv som framförts som motiv för introduktion av konkurrens och marknadslösningar är till exempel att:

 • stimulera till en ökad effektivitet (graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning)
 • stimulera till ökad kostnadsmedvetenhet i den egna organisationen (givet en viss kvalitetsnivå)
 • stimulera till ökad måluppfyllelse hos privata utförare (givet en viss ersättningsnivå)
 • uppmuntra verksamhetsutveckling och innovation (servicenivå, tillgänglighet, resultat, kvalitet, kostnadsreduktion, kundorientering)
 • öka individens valfrihet genom att stimulera till en mångfald utförare
 • stimulera lokal och regional näringslivsutveckling genom att bjuda in till etablering inom områden som traditionellt varit begränsade för drift i offentlig regi

Upphandlingsformen och konkurrensen

Både lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om valfrihetssystem, LOV, är lag som både möjliggör och reglerar på vilket sätt verksamhet som omfattas av det offentliga uppdraget i kommuner och regioner köps från privata utförare.

Beroende på upphandlingsform uppstår konkurrens på olika sätt och vid olika tidpunkter.

 • Vid upphandling enligt LOU uppstår konkurrensen vid anbudsutvärderingstillfället under upphandlingen.
 • Vid anskaffning av tjänster genom LOV uppstår konkurrensen först efter att avtalet ingåtts och verksamheten startat. Utförarna konkurrerar om kunderna genom att erbjuda bästa alternativet.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lars Kolmodin
  Handläggare
 • Thomaz Ohlsson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!