Publicerad: 25 maj 2020

SKR delar inte Konkurrensverkets bedömning kring ickeval

SKR anser att ett ickevalsalternativ i valfrihetssystemet kan innehålla kriterier som geografisk närhet och turordning. Konkurrensverkets, KKV, ställningstagande är inte bindande för kommuner och regioner. 

Valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssytem, LOV, innebär att den enskilde ges möjlighet att välja leverantör av en viss tjänst bland de leverantörer som godkänts och som den upphandlande kommunen eller regionen tecknat kontrakt med. För de som inte kan eller vill välja ska kommunen eller regionen erbjuda ett så kallat ickevalsalternativ, exempelvis genom att utforma en turordningslista med leverantörerna i valfrihetssystemet eller att ha den egna verksamheten som ickevalsalternativ.

Felaktig övertolkning av rättsfall från EU-domstolen

Konkurrensverket har i ett ställningstagande 17 december 2019 meddelat att ett ickevalsalternativ i valfrihetssystem som grundas på vissa i förväg uppgjorda kriterier, som turordning eller geografisk närhet, kan innebära en otillåten direktupphandling. KKV grundar sin bedömning på att valfrihetssystem och auktorisationssystem endast går att tillämpa så länge valet av leverantör grundas på individens val. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) delar dock inte KKV:s bedömning och betonar att myndighetens ställningstagande inte är bindande för kommuner och regioner.

- SKR anser att Konkurrensverket har gjort en felaktig övertolkning av de rättsfall från EU-domstolen, som myndigheten har granskat. Vi anser inte att principen om icke-diskriminering bryts om en upphandlande myndighet på ett transparent sätt har objektiva kriterier för ickevalssituationer, säger Germund Persson, chefsjurist på SKR.

Ickevalsalternativ som grundar sig på urval

SKR bedömer att det går att ställa upp och använda kriterier för brukare och patienter som inte vill eller kan välja, under förutsättning att kriterierna är transparenta och att principen om likabehandling kan säkerställas. SKR menar också att ”urvalet” i en kundvalsmodell inte medför en exklusivitet för leverantören då brukaren alltid kan välja eller välja om. SKR anser därför att det inte finns någon uppenbar anledning för kommuner och regioner att förändra ickevalsalternativ som grundas på geografisk närhet och turordning.

SKR:s analys samt stödmaterial

I ett PM får du information om Konkurrensverkets bedömning av ickevalsalternativet samt SKR:s analys.

Frågan om icke-val i valfrihetssystem, PM

Information och stödmaterial om valfrihetssystem enligt LOV

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    Avdelningschef
  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!