Inställt: Demokratidagen 2020

Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Du får möta SKR:s ordförande Anders Knape, kultur och demokratiminister Amanda Lind, fd. utrikesminister Margot Wallström, forskaren Emma Frans med flera.

Programinnehåll

Utöver föredrag och panelsamtal i plenum kan du välja TVÅ av fjorton olika parallella seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison med mera. Med reservation för ändringar och tillägg i innehållet.

09.00–10.00 Kaffe, registrering och mingel

10.00–10.15 Demokratidagen 2020 öppnas av Anders Knape, ordförande, SKR

10.15–10.30 Regeringens demokratipolitiska arbete - Amanda Lind, kultur- och demokratiminister

10.30–11.30 Tillit för socialt hållbart samhälle - Emma Frans med flera

11.30–12.30 Parallella seminarier A – G
(välj Ett seminarium i din anmälan, se innehåll nedan)

2.30–13.30 Lunch

13.30–14.30 Parallella seminarium H – N
(välj ETT seminarium i din anmälan, se innehåll nedan)

14.30 - 15.00 Kaffepaus

15.00– 16.00 Demokrati - Margot Wallström, tidigare utrikesminister

11.30–12.30 Parallella seminarier A – G

Du väljer ett välj ETT seminarium i din anmälan. Med reservation för ändringar och tillägg i innehållet.

A. Sociala företag som samverkanspartner och utvecklingskraft

I detta seminarium får vi lyssna till hur Region Örebro län strategiskt arbetat med att stötta och utveckla arbetet med social ekonomi och civilsamhället som en del av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Vi kommer få lyssna till hur arbetet rent strategiskt gått till men också om lokala exempel på sociala företag som vuxit fram.

Medverkande: Irén Lejegren, (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden Region Örebro län, Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län samt Åsa Bengtsson, handläggare SKR och Malin Svanberg, handläggare SKR.

B. Agenda 2030 för stärkt demokrati

10 år kvar för att uppfylla Agenda 2030:s mål hur kan vi leda och styra för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle så stärker demokratin. Fokus behöver gå från fokus på vad som görs inom organisationen till att samarbeta med alla aktörer i samhället för att uppnå förändring. Hur leder och styr vi en sådan utveckling som både skapar en hållbar välfärd men också stärker vårt demokratiska samhälle.

Medverkande: Lena Langlet med flera, SKR

C. Internationell utblick: Cascais i Portugal tar ett helhetsgrepp på att involvera medborgare

I Cascais arbetar man sedan mer är 10 år med att involvera sina medborgare på flera olika sätt. Medborgare kan till exempel delta i medborgarbudget, samla ”City Points” och mycket mera. Här möter vi representanter för Cascais.

Medverkande: Isabel Xavier Canning, Avdelningschef, medborgarskap och deltagande med flera samt Anders Nordh, SKR

OBS! Seminariet hålls på engelska.

D. Våra drygt 40 000 förtroendevalda, vilka är det?

SCB presenterar uppgifter från färska rapporter om förtroendevalda och villkoren i fullmäktige. Delta i ett samtal om betydelsen av att de förtroendevalda speglar befolkningen. Hur stor andel är till exempel unga, småbarnsföräldrar, utrikes födda, fritidspolitiker och hur många är nya i politiken? Hur kan representativiteten förbättras?

Medverkande: Jonas Olofsson, utredare SCB, Parisa Liljestrand (M), ordförande kommunstyrelsen Vallentuna, Christina Mattisson (S), ordförande SKR:s demokratiberedning och regionråd Region Blekinge, Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR

E. Ökad tillit i styrningen – vad innebär det för mig som politiker? Och vem styr egentligen?

Mindre detaljstyrning, färre mål, större handlingsutrymme för medarbetarna och ökat medborgarinflytande är några av ledorden i Tillitsdelegationens betänkande kring tillitsbaserad styrning. Men vad innebär det för mig som politiker? Går det att skapa en samsyn mellan politiker och förvaltning kring en styrning där tillit får ett större utrymme och där ambitionen också är att förenkla och förankra styrningen?

Medverkande: Patric Åberg (M), ordförande kommunstyrelsen Östra Göinge, Irja Gustafsson (S) kommunstyrelsens ordförande Lindesberg, Christine Feuk, SKR

F. Hur inrättar vi bäst vår visselblåsarfunktion?

Det så kallad visselblåsardirektivet som trätt i kraft inom EU ska genomföras i Sverige. Det kommer därmed bli obligatoriskt att inrätta visselblåsarsystem i kommuner och regioner. Men vad krävs för att inrätta ett visselblåsarsystem enligt direktivet? Vilka erfarenheter kan dras av kommuner och regioner som har inrättat sådana system? Ta del av det förslag på lag/lagändringar som lämnats av Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet och möt kommuner och regioner som har inrättat visselblåsarsystem.

Medverkande: Företrädare för utredningen samt medlemmar med olika utformning och erfarenhet av visselblåsarsystem, Cecilia Berglin, SKR

G. Hot mot politiker - hot mot jämställdheten

När förtroendevalda utsätts för hot och hat så visar resultaten att effekterna är större i redan underrepresenterade grupper. Förtroendevalda kvinnor, yngre förtroendevalda och förtroendevalda med utländsk bakgrund är exempel på det. Även i utsatta positioner som till exempel ordförandeposten i styrelsen är det fler kvinnor som utsätts. För att målet i Agenda 2030 om fredliga och inkluderande samhällen med ett inkluderande beslutsfattande, så är det viktigt att alla grupper har möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och att makten fördelas jämlikt och jämställt.

Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Lyssna på tre olika undersökningar och vilka skillnader som finns mellan förtroendevalda kvinnor och förtroendevalda män

Medverkande: Anna Gavell Frenzel, Brottsförebyggande rådet (Brå), Jelena Drenjanin (M), kommunalråd Huddinge och ledamot i Europarådets kommunalkongress, Anna-Lena Pogulis, SKR

Seminariepass 2, kl. 13.30 − 14.30

Du väljer ett välj ETT seminarium i din anmälan. Med reservation för ändringar och tillägg.

H. Dialog i komplexa frågor om positiv säkerhet

Just nu är ett stort fokus på att stärka säkerheten genom kameraövervakning, fler poliser och vakter, höjda straff etc. Detta behöver kombineras med förebyggande arbete som skapar en positiv säkerhet där det stora flertalet engageras för att ta ansvar för och ”äga” sitt lokala område. Hur kan kommuner och regioner arbeta med att skapa det trygga samhället? Hur arbetar vi för att få ett fredligt samhälle? SKR:s modell för medborgardialog i komplexa frågor har visat sig vara mobiliserande och leda till ökat förtroende och ansvarstagande. Seminariet innehåller modell och exempel.

Medverkande Lena Langlet med flera, SKR

I. Kommunen en del av det digitala samhället

Samtal om vikten av förtroendevaldas engagemang i frågor som rör den digitala utvecklingen i kommuner och regioner.

Medverkande: Forskare och företrädare från kommuner och regioner samt Anders Nordh, SKR

J. Revision i en tillitsbaserad styrning – hur funkar det?

Välkommen till ett samtal om relationen mellan tillit och kontroll. Vi diskuterar hur kommuner och regioner kan säkerställa transparens, ansvarsutkrävande och andra demokratiska värden i en tillitsbaserad styrning. Har behovet av kontroll, insyn och transparens ändrats i och med tillitsdiskussionen? Betyder det något för revisionens arbetssätt?

Medverkande: Rolf Solli, senior professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg samt Christine Feuk, SKR.
Moderator: Anna Eklöf, SKR

K. De mänskliga rättigheterna och demokratin

Att mänskliga rättigheter och demokrati hänger ihop är uppenbart för de flesta, men hur sambandet egentligen ser ut och vilka skillnader och kompletterande faktorer som finns är kanske inte lika tydligt. Demokrati i sin mest grundläggande betydelse – majoritetsstyre – kan tillåta missgynnandet av minoriteter. Inom det demokratiska statsskicket ryms mekanismer som kan användas för att avskaffa detsamma. I en tid då vi ser att demokratiska värderingar hotas och urholkas på många håll i världen, vilket skydd kan mänskliga rättigheter utgöra mot odemokratiska opinioner?

Vid seminariet medverkar Elena Namli, som är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Elena står bakom en lång rad publikationer om bl.a. mänskliga rättigheter i etik, politik och juridik och mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning.

Medverkande: Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet, Cecilia Ramqvist, SKR

L. Att tillsammans styra i regioner och kommuner för en hållbar samhällsutveckling

En hållbar samhällsutveckling i Sverige måste bygga på det som görs i olika delar i landet utifrån lokala förutsättningar. Det handlar om ett brett spektrum av åtgärder som rör bland annat näringslivsutveckling, sociala frågor och miljöarbete. Alla regioner har numer ett ansvar att leda den lokala samhällsutvecklingen i det geografiska området. Likaväl har de kommuner som finns i regionen en viktig roll att utveckla sitt territorium. Förutom de offentliga verksamheterna måste näringsliv, civilsamhälle, utbildningsinstitutioner och andra aktörer engageras för att få en tydlig effekt av olika åtgärder. Hur byggs samverkan i nätverksform?

Vem tar ledartröjan och hur skapas engagemang som leder till ett starkt och hållbart samhällsbygge? Vilka är utmaningarna?

Medverkande: Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län, Katarina Hansson (S), kommunstyrelsen ordförande Kumla och Gunnar Gidenstam, SKR

M. Styra och leda tillsammans för att skapa genomslag och resultat av politiken

Tydliga uppdrag mellan ledande politiker och chefer, ett gemensamt fokus, ett bra samarbete och ett gemensamt ansvar för helheten i kommunen eller regionen ökar genomslag och resultat av politiken för medborgarnas bästa.

Välkommen till en workshop där vi kommer att samtala om hur det är att styra och leda tillsammans. Samt om utmaningar och möjligheter för att skapa genomslag och resultat av politiken inom konstitutionella ramar i ljuset av en utveckling mot mer tillitsbaserad styrning.

Medverkande: Mattias Jansson, sektionschef, Helena Linde, förbundsjurist och Lena Lindgren, projektledare SKR

N. Ungas delaktighet och inflytande

Trots att kommuner och regioner arbetar med en mängd metoder för ungas inflytande så upplever en stor grupp unga att de inte har inflytande och att förtroendevalda inte lyssnar på deras åsikter. Vad visar olika undersökningar om ungas värderingar och tankar om demokrati och inflytande och vad ser vi att kommuner och regioner gör? Hur kan vi utveckla ungas inflytande på riktigt och frågor som är viktiga för ungas tilltro till samhällets utveckling?

Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Christina Mattisson (S), ordförande SKR:s demokratiberedning och regionråd Region Blekinge, Nina Adolfsson, ordförande Sveriges ungdomsråd, Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!