Publicerad: 6 oktober 2020

Hemställningar till regeringen inom socialtjänstområdet 

SKR vill att staten ger kommunerna goda förutsättningar att hindra smitta och klara effekterna av pandemin. SKR har därför skickat in en rad krav om regellättnader till regeringen.

Covid-19 har stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga verksamheter i socialtjänsten. Därför för SKR löpande dialog om socialtjänstens behov med kommuner, brukarorganisationer, regeringen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

14 krav på regellättnader

Den 23 mars skickade SKR en hemställan till regeringen med krav på tillfälliga lagändringar, undantag och stöd som måste till för att socialtjänsten ska upprätthålla en bra verksamhet, trots ökade behov hos invånare och ökad sjukfrånvaro hos personal.

I hemställan begär SKR att:

 • Socialtjänsten ska få samma möjlighet som hälso- och sjukvården att prioritera de mest akuta insatserna och de personer som har störst behov.
 • Socialtjänsten ska ha möjlighet att tillfälligt ändra och/eller skjuta upp gynnande beslut.
 • IVO ska kunna göra undantag i tillsyn och tillståndsplikt.
 • Myndigheterna tar fram kunskapsstöd och vägledning som går bortom lagstiftnings gränser.
 • Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser vid ”delårsboende” lättas upp.
 • Rätten att införa besöksförbud i särskilda boenden klargörs.
 • Socialtjänsten ska få göra undantag från behörighetsregleringen i sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.
 • Den sociala barn- och ungdomsvården ska kunna förlänga utredningstider.
 • Socialtjänstens möjligheter att kommunicera digitalt underlättas och utvecklas, trots att frågor om sekretess och säkerhet inte är lösta.
 • Utbytet av information mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård underlättas.
 • Övervältringseffekter på kommunernas försörjningsstöd minimeras.
 • Riksnormen för försörjningsstöd höjs, för att skydda barn i hushåll med svag ekonomisk ställning om förskolor och skolor stängs.
 • Socialtjänsten ges möjlighet att anställa sjuksköterskor som inte har slutfört utbildning/examen.
 • Frivilligorganisationer får ökat stöd och vägledning för att kunna möta behov hos utsatta grupper.

SKR:s hemställan om behov av regeländringar med anledning av covid-19 (PDF, nytt fönster)

Den 23 april skickade SKR in ett konkret författningsförslag som ger socialtjänsten möjlighet att prioritera.

SKR:s hemställan om införande av en lag om kommuners prioriteringar under covid-19-pandemin (PDF, nytt fönster)

Regeringens svar

Den 30 mars beslutade regeringen att införa besöksförbud på äldreboende. Regeringen har även beslutat om ändrade villkor för rätt till arbetslöshetsersättning, samt om ökade medel till frivilligsektor för att möta behov hos utsatta grupper.

Den 4 maj meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen inte vill göra stora förändringar i lagstiftningen nu, och avslog därmed SKR:s krav på möjlighet att prioritera, ändra gynnande beslut, göra undantag från behörighetsreglering och förlänga utredningstid. Även krav på lättnader för vistelsekommuner avslogs.

Lena Hallengrens svar till SKR den 4 maj (PDF, nytt fönster)

När det gäller socialtjänstens möjligheter till digital kommunikation, har regeringen hänvisat till datainspektionen, som menar att de inte kan rekommendera någon särskild digital lösning. För övriga frågor i hemställan har regeringen fortsatt dialog med SKR.

Datainspektionens svar till SKR

Ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Den 8 april skickade SKR in en hemställan med krav på förändringar i den förordning som ska garantera att staten ersätter hälso- och sjukvårdens samt äldre- och funktionshinderomsorgens merkostnader till följd av covid-19.

Hemställan om ändring i förordning SFS 2020:29 (PDF, nytt fönster)

Regeringen svar

I maj tog regeringen beslut om att öka anslaget för merkostnader och ändrade den tidigare förordningen kring ansökningsförfarandet.

Kompensation för kommuner och regioners merkostnader

Begränsningsåtgärder i demensvården

Den 28 april skickade SKR en hemställan om att utfärda en tillfällig verkställighetsföreskrift för att begränsa risken för smitta i demensvården för äldre. Syftet är att smittskyddsläkaren ska kunna besluta om ett effektivt smittskydd i särskilda boenden med demensinriktning, motsvarande det som gäller vårdinrättning i region. Stockholms Stad har bidragit i arbetet med hemställan.

SKR:s hemställan om begränsningsåtgärder inom särskilda boenden för äldre

Regeringens svar

Den 25 juni beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av föreskrifter för att hindra smittspridning i vissa verksamheter för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Uppdragen har genomförts i samråd med SKR och rapporterades till regeringen den 30 september.

Socialstyrelsen rapport om Åtgärder inom socialtjänsten vid smittspridning av covid-19  (PDF, nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten rapport Förslag till åtgärder vid smittspridning av covid-19  (PDF, nytt fönster)

Utredning om socialtjänstens yttersta ansvar

Den 5 maj begärde SKR att socialtjänstens yttersta ansvar och särskilda befogenheter vid extraordinära händelser ska utredas – antingen genom en ny utredning eller genom ett tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (2017:03).

SKR:s begäran om utredning av socialtjänstens yttersta ansvar vid extraordinära händelser (PDF, nytt fönster)

Regeringens svar

Den 2 juni meddelade Hallengren att regeringen väntar in slutbetänkandet för utredningen Framtidens socialtjänst, innan eventuellt beslut tas.

Lena Hallengrens svar till SKR den 2 juni (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ove Ledin
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!