Publicerad: 26 maj 2020

Frågor och svar om funktionshinderomsorg med anledning av covid-19

Här samlar SKR stöd samt frågor och svar inom funktionshinderområdet med anledning av det nya coronaviruset.

Sidan uppdateras löpande och är ett komplement till ansvariga myndigheters rekommendationer, stödmaterial och frågor och svar.

Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism (PDF, nytt fönster)

Socialstyrelsens information om covid-19

Folkhälsomyndighetens information om covid-19

Myndigheten för delaktighet

Checklista för LSS-boende

Hur kan LSS-boenden förhindra smittspridning och hitta en balans mellan försiktighetsåtgärder och aktiviteter så att vardagen blir så bra som möjligt för de boende? SKR har tagit fram en checklista i samråd med FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Checklista för att förhindra smittspridning, LSS-boende

Dela erfarenheter med andra kommuner

SKR har startat ett digitalt forum där kommuner kan dela erfarenheter med varandra och ställa frågor till SKR.

Digitala forum för kommuner, covid-19

Frågor och svar

Var hittar jag tillgänglig information med anledning av covid-19?

Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat tillgänglig information med anledning av det nya coronaviruset, till exempel lättläst, teckenspråkstolkad information och bildstöd.

Tillgänglig information, Myndigheten för delaktighet

Får LSS-boenden införa besöksförbud?

Nej, det går inte att ha besöksförbud på hela LSS-boendet, då varje lägenhet är personens egen bostad. Är någon individ smittad kan restriktioner behöva införas i gemensamhetsutrymmena för att minska risken för att andra blir smittade. Personer som själva har symtom eller är i riskgrupp ska inte heller besöka boendet.

Det är viktigt att personalen stöttar de boende att ha kontakt på annat sätt än fysiska möten, till exempel att ta en promenad utomhus eller att ha kontakt med närstående via dator eller telefon. Det är också viktigt att föra dialog med närstående om risker för smittspridning och hur de på bästa sätt ändå kan hålla kontakten och träffas.

Hur kan vi minska oro om LSS-verksamheter behöver stänga eller dela lokaler vid personalbrist?

För varje brukare behöver verksamheten göra individuella bedömningar för att se vilket stöd hen behöver. Det är också viktigt att ha bra samverkan med närstående och mellan verksamheter så att man kan hjälpas åt så att den brukaren och hens familj får det stöd de behöver.

Vi hinner inte utbilda sommarvikarier, var hittar jag utbildningsmaterial vi kan använda?

Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram ett introduktionspaket för ny personal som vill arbeta i äldre- och funktionshinderomsorg.
Introduktionspaket för ny personal, Socialstyrelsen

Genomförs den nationella brukarundersökningen som vanligt?

Ja, och i tider av oro och förändring i verksamheterna är det extra viktigt att fråga vad brukarna tycker. Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet genomförs september–oktober. Nytt för i år är att undersökningen genomförs med en ny tjänst.

Anmälan och information om brukarundersökningen

Personlig assistans

Hur ska kommunen hantera tillfällig utökning av assistanstimmar?

Om en LSS-verksamhet stänger eller om en brukare tillhör en riskgrupp och därför inte kan vara på daglig verksamhet kan brukaren behöva en tillfällig utökning av assistanstimmar. I de fallen behöver kommunen fatta ett individuellt beslut. Ansökningarna behöver hanteras så snabbt som möjligt för att hindra smittspridning till riskgrupper och för att minska oro hos brukare och anhöriga. Tänk på att tidsbegränsa beslutet och tydliggör att det gäller under tiden för pandemin.

SKR har framfört till regeringen att detta kan bli en ökad kostnad för kommunerna. SKR anser att kommuner ska ansöka om detta inom ramen för de tre miljarder som avsatts för ökade kostnader. Det är Socialstyrelsen som sen ska prioritera när alla ansökningar inkommit.

SKR:s hemställan om ändringar i förordning om statsbidrag med anledning av covid-19

Vad gäller för sjuklöner för personliga assistenter?

På grund av covid-19 har regeringen fattat beslut om tillfälliga regler som innebär att arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnader för april och maj 2020.

Avdrag för sjukdom görs normalt månaden efter. Om en personal varit sjuk i mars, så har arbetsgivaren kostnaden i april och får ersättning för den. Om en personal varit sjuk tidigt i mars och arbetsgivaren har hunnit betala ut sjuklön då, får arbetsgivare inte ersättning eftersom kostnaden inte gäller för april.

För att få ersättning ska arbetsgivaren göra sedvanlig inrapportering i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön till anställda som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.

Hur lång tid tar det innan första kreditering görs?

Försäkringskassan beslutar om ersättning månadsvis efter att arbetsgivarna lämnat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Den första krediteringen görs efter den 12 maj 2020.

Ersättning sjuklönekostnader, Försäkringskassan

Vad gäller för kommunernas sjuklönekostnader för personliga assistenter anställda i enskilt driven verksamhet?

Staten ersätter själva sjuklönen och sociala avgifter, men inte andra merkostnader som uppstår vid ordinarie assistents sjukdom. Det innebär att kommunerna har ansvar för dessa övriga merkostnader även under den period som staten ersätter själva sjuklönekostnaden.

Vilka merkostnader ersätts inte av staten?

Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att de merkostnader, utöver sjuklön och sociala avgifter, som ska ersättas av kommunerna är kostnader för kollektivavtalsbundna avgifter och semesterersättning. I övrigt är rättsläget oklart.

För att få ersättning av kommunen för merkostnader krävs att en vikarie har anlitats för den sjuka assistenten.

Vad gäller för övertid om assistenter behöver arbeta mer än vanligt?

Hos försäkringskassan finns information om vad som gäller för beräkningsperiod eller övertid. Olika regler gäller beroende på var assistenten är anställd.

Försäkringskassans information för assistansanordnare 2020-03-19

Daglig verksamhet

Får kommunen stänga daglig verksamhet under pandemin?

Kommunen får tillfälligt stänga en daglig verksamhet om skälen är att skydda brukare och minska risken för smittspridning. Men det är viktigt att kommunen ser till att brukaren ändå får en meningsfull sysselsättning utifrån sina behov och önskemål.

Vilka alternativ till sysselsättning kan tillfälligt ersätta daglig verksamhet?

Personal på daglig verksamhet kan ha dagliga digitala träffar med brukarna. Vissa arbetsutgifter kanske också kan göras på distans. Personalen på daglig verksamhet, på boendet eller den personliga assistenten kan även ordna utomhusaktiviteter där det är lättare att hålla avstånd.

Om skolor stängs

Hur kan kommunen säkerställa stöd till barn och unga med funktionsnedsättning om skolor stängs?

Skolverket rekommenderar att särskolor ska hålla öppet. Men om situationen blir sådan att verksamheten behöver stänga eller skalas ner, till exempel på grund av personalbrist, behöver skolan och kommunens LSS-verksamheter samverka. Tillsammans med barnet/ungdomen och familjen behöver de göra en individuell planering. Kanske kan vissa elever ändå få vara i skolans lokaler, men tillsammans med personal från LSS-verksamheten, så att de är i en miljö de känner igen.

Täcker föräldraansvaret barn med LSS-insatser i de fall barnet inte går till skolan för att de tillhör riskgrupp?

Om barnet har rätt till utökad assistans eller om stöd ingår i föräldraansvaret måste bedömas individuellt. I bedömningen behöver kommunen se till barnets behov och familjens situation.

Om kommunen beviljar utökade timmar för assistans, tänk på att tidsbegränsa beslutet och tydliggör att det gäller under tiden för pandemin.

SKR har framfört till regeringen att utökade assistanstimmar kan bli en ökad kostnad för kommunerna. SKR anser att kommuner ska ansöka om detta inom ramen för de tre miljarder som avsatts för ökade kostnader. Det är Socialstyrelsen som sen ska prioritera när alla ansökningar inkommit.

SKR:s hemställan om ändringar i förordning om statsbidrag med anledning av covid-19

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!