Publicerad: 14 juni 2020

Fråga och svar

Hur kan samverkan stärkas lokalt och regionalt?

Väl fungerande samarbete mellan äldreomsorg, vårdcentraler, sjukhus och regionens smittskyddsenhet är en framgångsfaktor för att skydda och vårda äldre under corona-epidemin. Avstämningsmöten på ledningsnivå mellan kommun och region i det lokala vårdsystemet underlättar.

Exempel från kommuner

Västra Götaland: Avstämningsmöten inom sjukhusområden och på länsnivå

I Västra Götaland har flertalet delregioner avstämningsmöten en gång i veckan inom respektive sjukhusområde (närområde) där medicinskt ansvariga sjuksköterskor, chefer från vårdcentraler, sjukhus och kommun medverkar för att få en gemensam lägesbild.

På länsgemensam nivå genomförs avstämningsmöten två gånger i veckan mellan ledning från Västra Götalandsregionen, VästKom samt representanter från delregional vårdsamverkan.

Kontakt om du vill veta mer:
Jeanette Andersson Strateg Välfärdsutveckling, Nära vårdjeanette.andersson@vastkom.se


Skellefteå: Operativ krisledning i äldreomsorgen

En lokal operativ krisledning har bildats i Skellefteå. Initialt sammanträdde gruppen dagligen cirka 30 minuter. Nu möts gruppen två gånger per vecka eller vid behov. Samarbetet har bidragit till att skapa starka relationer. Gruppen tar upp frågor som daglig lägesuppdatering, gemensamma rutiner, kontaktvägar mellan personal, provtagningar, hur skyddsutrustning ska användas samt aktuella problem.

I krisledningsgruppen ingår:

  • Från kommun: vård- och omsorgschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef för hälso- och sjukvård.
  • Från region: närsjukvårdschef (primärvård), medicinskt ledningsansvarig på sjukhus, företrädare för palliativ medicin och en primärvårdsläkare.

Kontakt om du vill veta mer:
Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef Skellefteå kommunejja.hamanaktell@skelleftea.se


Stockholm: Samverkan kring provtagning

Region Stockholm har beslutat att samtliga patienter som skrivs ut från slutenvården till ett särskilt boende ska provtas för Covid-19 om detta inte gjorts under vårdtiden.

Om en äldre person i Stockholm ska flytta från ordinärt boende till särskilt boende görs provtagning innan flytt av ansvarig husläkare (Stockholm har inte kommunaliserat hemsjukvården).

Kontakt om du vill veta mer:
Linda Hamnes, biträdande avdelningschef äldreförvaltningen i Stockholm linda.hamnes@stockholm.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!