Publicerad: 29 juni 2020

Process vid stängning av restauranger

SKR beskriver nedan en process för arbetet inför, under och efter eventuell stängning av restauranger enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2020:9 (restaurangföreskriften).

Bakgrund

Enligt 5 § i föreskriften om trängsel på restauranger med mera får smittskyddsläkaren efter samråd med kommunen besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften.

Många kommuner har nu arbetat med uppföljning inom ramen för det här uppdraget. Mot bakgrund av de rutiner som utarbetats i samarbetet mellan smittskyddsläkaren och miljö- och hälsoskyddsnämnderna och dess förvaltningar i de kommuner som arbetat mest med frågorna beskriver SKR nedan hur handläggningsprocessen för uppföljning av restaurangföreskriften kan gå till.

Generellt om miljö- och hälsoskyddsnämndernas uppdrag

Det samråd som ska ske enligt föreskriftens 5 § utgör inte livsmedelskontroll eller miljöbalkstillsyn. I uppdraget ingår inte att bedriva tillsyn över trängsel i parker eller på allmänna platser. Arbetet med anledning av föreskriften kan inte avgiftsfinansieras men det finns ändå anledning att särskilt registrera nedlagd tid som extraarbete med anledning av covid-19.

Inför beslut

För att beslut om stängning ska kunna fattas av smittskyddsläkaren behöver miljö- och hälsoskyddsnämnden genom sin förvaltning ta fram ett underlag för beslut.

Underlaget tas fram vid besök på de verksamheter som omfattas av föreskriften. Exempel på rutiner för vad som behöver följas upp vid besöken hos verksamhetsutövare finns på länken nedan.

Förslag till arbetssätt för uppföljning av restaurangföreskriften

Grunder för hur bedömningar enligt föreskriften kan göras har tagits fram av smittskydd Stockholm och smittskydd Gävle och sammanställts av SKR.

Bedömningsgrunder för uppföljning av restaurangföreskriften (PDF, nytt fönster)

Förvaltningen bör vid det första besöket informera verksamhetsutövaren om föreskrifterna och vad de innebär. Förvaltningen behöver notera avvikelser i förhållande till föreskriften vid sitt besök. Underlagen behöver innehålla information om vilken restaurang som besökts och vilket datum inspektionen gjorts. Avvikelser dokumenteras till exempel i en checklista eller ett protokoll.

När avvikelser som innebär en risk som föreskriften syftar till att förhindra noteras planerar förvaltningen ett uppföljnings­besök inom snar framtid. Om verksamheten efter detta besök fortfarande uppvisar brister skickar förvaltningen ärendet vidare till smittskyddsläkaren.

Det är viktigt att registrera den tid som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen lägger ner på uppföljning av föreskrifterna eftersom det är en del av kommunernas merarbete med anledning av covid-19.

Underlaget inför beslut

Efter uppföljningsbesöket sammanställer förvaltningen ett skriftligt underlag som tydligt visar vilka avvikelser som fanns vid det första besöket och vilka som kvarstod vid uppföljningsbesöket. Underlaget förses med information om till exempel organisationsnummer (om det inte fanns med från början) och bearbetas eventuellt.

Underlaget vidarebefordras sedan till smittskyddsläkaren enligt etablerade rutiner, till exempel vid en viss tidpunkt dagen efter besöket.

Om det inte kvarstår några brister vid uppföljningsbesöket behöver inte underlaget vidarebefordras till smittskyddsläkaren, men kan naturligtvis tillhandahållas vid önskemål.

Beslut om stängning

Smittskyddsläkaren fattar beslut om stängning baserat på det underlag som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillhandahåller. Beslut bör fattas skyndsamt.

Om smittskyddsläkaren ger verksamhetsutövaren ytterligare tid för rättelse innebär det indirekt att en ytterligare uppföljning behöver göras innan beslut kan fattas och att ett eventuellt beslut försenas.

Beslutet om stängning gäller omedelbart. Det är smittskyddsläkaren som ansvarar för att beslutet delges verksamhetsutövaren.

Kopia på beslutet bör skickas till miljö- och hälso­skydds­förvaltningen och Polismyndigheten.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Uppföljning efter stängning

En verksamhetsutövare som anser sig ha åtgärdat bristerna som legat till grund för beslutet om stängning kan meddela detta till smittskyddsläkare på anvisat sätt. Verksamheten ska då redovisa på vilket sätt åtgärder vidtagits för att uppfylla kraven. Om de redovisade åtgärderna enligt smittskyddsläkarens bedömning uppfyller kraven så underrättas miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som till exempel nästkommande vardag besöker den stängda verksamheten för inspektion. Utfallet av besöket dokumenteras och meddelas smittskyddsläkaren enligt etablerad rutin.

Klagomål och synpunkter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen behöver ha en rutin för att hantera de synpunkter och klagomål från allmänheten som kommer in via e-post, i webbapplikationer, per telefon, etcetera.

De här klagomålen är inte att jämföra med de som myndigheten normalt får inom sitt verksamhetsområde. Det behövs därför till exempel ingen återkoppling eller uppföljning i de enskilda fallen. Däremot kan klagomålen gärna hanteras samlat som ett underlag för kontrollerna.

Ett särskilt svarsmeddelande kan till exempel tas fram för att informera de som kontaktar förvaltningen via e-post om hur dessa ärenden hanteras och upplysa om vad som är kommunens uppdrag.

Det är viktigt att registrera den tid som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen lägger ner på hanteringen av sådana klagomål eftersom det är en del av kommunernas merarbete med anledning av covid-19.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!