Publicerad: 29 april 2020

Regler för restauranger, barer och caféer

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer. Nedan följer en kort genomgång av vad detta innebär för kommunerna och kommunala verksamheter.

Vad innebär föreskrifterna?

Föreskrifterna innebär att det krav ställs på livsmedelsföretagare inom bland annat restaurangbranschen att förstärka sin egenkontroll genom förstärkta hygienrutiner. Formellt är det varken egenkontrollen enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen som avses. Anledningen är att myndigheten vill åstadkomma ett ändamålsenligt smittskydd och till skydd för enskilda. Syftet med införande av dessa särskilda bestämmelser är att förhindra smittspridning av covid-19.

Dessa förskrifter innebär att restaurangbranschen och berörda myndigheter samt kommuner tillsammans hjälps åt för att förhindra spridningen av covid-19 utan att införa mer tvingande åtgärder.

Berörda livsmedelsföretag måste visa att man kan ta sitt ansvar genom införande av skärpta hygienrutiner och förhindra smittspridning och på så sätt behöver inte strängare åtgärder vidtas som nedstängning av verksamheten.

Vilka åtgärder medför föreskrifterna?

Det är viktigt att branschen förstärker egenkontrollen och visar att man kan bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt. Egenkontrollen ska följa de nya riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Berörda livsmedelsföretagare måste se över sina rutiner så att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.

Stående servering vid bardiskar är inte tillåtet.

Föreskrifterna ställer också krav på livsmedelsföretagaren skärper sina hygienrutiner och inför särskilda instruktioner till personal om hur dessa kan arbeta för att förhindra smittspridning.

Krav införs på att livsmedelsföretaget regelbundet utför särskild riskbedömning utifrån Folkhälsomyndigheten eller Smittskyddsläkares rekommendationer.

Smittskyddsläkare kan, efter samråd med den nämnd som har ansvar för livsmedelskontrollen i kommunen, besluta om vidtagande av åtgärder eller stänga verksamheten om branschföretag inte följer riktlinjer med anledning covid-19.

Det är viktigt att livsmedelsföretagare vidtar skyndsam rättelse vid brister för att undvika nedstängning av verksamhet.

Vad innebär kommunernas uppdrag?

Kravet i 5 § anger att smittskyddsläkaren ska samråda med kommunen. Det innebär att den nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet på förfrågan av smittskyddsläkare ska kontrollera att verksamhetsutövare infört ändamålsenliga rutiner om förhindrande av smitta av covid-19 i sin egenkontroll.

Uppdraget utgör inte livsmedelskontroll utan innebär att den lokala myndigheten samverkar med smittskyddsläkare i enlighet med smittskyddslag när det behövs. Det finns ingen möjlighet för kommunen att meddela beslut om ingripande med anledning av de nya reglerna. I de fall egenkontrollen inte uppfyller kraven ska smittskyddsläkaren kontaktas. Avgift kan inte tas ut för arbetet.

Någon allmän uppföljning av de nya föreskrifterna behöver inte ske. Det är i första hand fråga om att uppföljning ska ske genom verksamheternas egenkontroll. I de fall kommunerna får klagomål på livsmedelsverksamheter som tar sikte på att de nya föreskrifterna inte följs behöver Smittskyddsläkaren kontaktas.

Vad innebär föreskrifterna för kommunala verksamheter?

Verksamheter med skolmatsalar omfattas av föreskrifterna och är skyldiga att införa förstärkt egenkontroll i syfte att förhindra smittspridning. SKR har samlat information om hur offentliga kök kan minska spridningen av covid-19.

Information för offentliga kök med anledning av covid-19

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!