Publicerad: 10 november 2020

Skärpta lokala allmänna råd och miljönämndernas tillsyn och kontroll

Här redogör SKR för hur skärpta lokala allmänna råd påverkar utövandet av tillsyn under miljö- och hälsoskyddsnämndernas ansvar.

Sedan den 19 oktober medger Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12, senast ändrad genom HSLF-FS 2020:52 ) att Folkhälsomyndigheten i samråd med bl.a. det regionala smittskyddet kan besluta om lokala allmänna råd att gälla i en region eller del av en region.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

SKR:s tolkning av betydelsen för utövande av tillsyn

De lokala allmänna råden ser olika ut i olika regioner men riktar sig normalt till både enskilda och verksamhetsutövare. Råden till enskilda varierar men innebär att enskilda ska undvika vissa aktiviteter och miljöer, till exempel restauranger och simhallar. Råden till verksamheter innebär att verksamheterna bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid -19. Förutom att kommunen som tillsynsmyndighet i sin verksamhet behöver följa de lokala allmänna råden i förhållande till sin personal behöver tillsyn och kontroll, precis som tidigare under året, i största möjliga mån genomföras och anpassas till den aktuella situationen.

Behovet av tillsyn kan variera mellan områden

Tillsynen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen kan behöva prioriteras i områden med striktare lokala allmänna råd. Även om enskilda uppmanas att inte besöka serveringsställen innebär den ökade smittspridningen att det kan finnas särskild anledning att följa upp att serveringsställena iakttar regelverket. Att föreskrifterna har ändrats innebär inte i sig att verksamheter behöver besökas på nytt. Fokus kan gärna vara på serveringsställen där minimikraven om en meter mellan sällskap riskerar att inte uppfyllas eller där konserter och andra evenemang ska hållas.

Genomför kontrollen digitalt när det är möjligt

För tillsyn som inte avser serveringsställen bör tillsyn och kontroll som kan genomföras digitalt uppmuntras, skyddsutrustning användas när verksamhetsutövaren kräver det av sin egen personal och stor hänsyn tas till riskgrupper. Tillsynsmyndigheterna behöver vara medvetna om det utsatta läge många verksamhetsutövare befinner sig i.

Miljöfarlig verksamhet och livsmedelsverksamhet

Tillsyn och kontroll av till exempel miljöfarliga verksamheter och livsmedelsverksamheter är viktiga uppgifter för att minska risker för människors hälsa och miljö; livsmedelskontrollen är en samhällsviktig verksamhet enligt MSB. Precis som under våren kan myndigheten göra en bedömning utifrån förutsättningar och risker för olika verksamheter och så långt som möjligt anpassa tillsyn och kontroll. Tillsyn eller kontroll behöver inte ställas in mot bakgrund av de lokala smittutbrotten och meddelade lokala restriktioner. Fysiska tillsyns- och kontrollbesök får genomföras där det behövs och öppna verksamheter kan besökas. De skärpta allmänna råden avses gälla en kortare tidsperiod och mot den bakgrunden bör tillsyn och kontroll i nuläget planeras med stor respekt för smittspridningen. Finns det möjlighet att under denna tid inom vissa områden prioritera tillsyn med mindre risk för smittspridning, t.ex. genom digitala lösningar eller där man kan träffas utomhus, bör det göras.

Livsmedelskontroll på särskilt boende

Vid till exempel livsmedelskontroll på särskilda boenden behöver en bedömning göras från fall till fall efter kontakt med verksamheten. Med besök som ska undvikas vid skärpta lokala allmänna råd avses enligt Folkhälsomyndigheten framförallt umgänge av social karaktär. Rådet avser alltså inte besök av hemsjukvården, hemtjänsten, personliga assistenter eller andra besök som kan anses som nödvändiga.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!