Publicerad: 18 juni 2020

Fråga och svar

Vilka verksamheter och platser omfattas inte av kommunens tillsynsansvar enligt den nya lagen och vad gäller då?

Kommunen har inte tillsyn över trängsel på stränder, bassängbad, parker, gator, andra allmänna platser eller privata områden som inte utgör serveringsställen.

För sådana platser gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera. (HSLF-FS 2020:12 med ändringar till och med HSLF-FS 2020:31) dels för den enskilde som vistas på platsen (se under rubriken Personligt ansvar), dels för den som är verksamhetsutövare (se under rubriken Verksamheter). Det finns ingen tillsynsmyndighet för dessa föreskrifter.

Om det på en viss plats, som i sig inte omfattas av den tillsynsansvaret, finns ett serveringsställe omfattas dock själva serveringsstället däremot av kommunens tillsyn enligt den nya lagen. Men då enbart den yta som serveringsstället omfattar.

I den mån kommunen driver ett serveringsställe eller någon annan verksamhet gäller samma förutsättningar som för privat driven verksamhet.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Får det bara vara 50 gäster på ett serveringsställe?

Polismyndigheten ansvar för efterlevnaden av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare, det så kallade ”50-förbudet”, som återfinns i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (förbudsförordningen). Förbudet omfattar inte löpande verksamhet.

Kommunens tillsyn enligt den nya lagen omfattar inte 50-förbudet. För ett serveringsställe med normal verksamhet gäller ingen generell övre gräns för antalet besökare på grund av förbudsförordningen.

Om det på serveringsstället anordnas en konsert, uppträdande, danstillställning eller liknande evenemang kan denna dock träffas av förbudet. Kommunen kan dock inte ingripa med stöd av den nya lagen enbart på den grunden att det är mer än 50 deltagare vid ett sådant evenemang, det är enbart en fråga för Polismyndigheten.

Så påverkas kultur- och fritidsverksamhet av förbudet mot större sammankomster och tillställningar

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!