Publicerad: 26 juni 2020

Fråga och svar

Vilka beslut behöver kommunerna fatta inför att den nya lagen börjar gälla?

Reglemente med mera

Eftersom tillsynsansvaret enligt den nya lagen har lagts på den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet behöver kommuner som utgångspunkt inte ändra reglementen för att fördela uppdraget. För de som samverkar om miljö- och hälsoskyddsfrågor genom kommunalförbund, se vidare nedan.

Delegationsordning

Eftersom beslut enligt den nya lagen kan komma att behöva fattas snabbt efter lagens ikraftträdande bör nämnden fatta beslut om att delegera beslutanderätten i flera frågor. SKR har tagit fram ett underlag för delegationsordning. Underlaget har uppdaterats (8 juni) till propositionen 2019/20:172. Det uppdaterade underlaget bygger på att begreppet ”förbud” lagts till i lagtexten.

Uppdaterat underlag för delegationsordningen (PDF, nytt fönster)

Eftersom nämndens beslut om antagande av delegationsordning behöver fattas efter att riksdagen har beslutat om den nya lagen uppstår problem för de kommuner som efter den 17 juni inte har något ytterligare nämndsammanträde innan sommaruppehållet. Frågan kan naturligtvis lösas genom ett extra sammanträde för antagande av delegationsordning. Fråga har uppkommit om nämnden även kan ge ordföranden rätten att fatta beslut om ny delegationsordning, eller hur problemen med kort tid från beslut till ikraftträdande annars kan lösas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!