Publicerad: 8 juni 2020

Fråga och svar

Vad gäller för kommuner som samverkar om miljö- och hälsotillsyn i ett kommunalförbund och således inte har en nämnd som hanterar miljö- och hälsoskyddsfrågor?

Svaret på frågan beror på hur det ansvar som har lagts på förbundet uttrycks i förbundsordningen och behöver därför avgöras från fall till fall.

I de fall en förbundsordning till exempel förskriver att förbundet ska fullgöra medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att förbundet även fullgör även de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder anser SKR att det bör betraktas som tillräckligt tydligt att även uppgifter som inte utgör miljö- och hälsoskydd, men enligt lag ska hanteras av nämnd med ansvar för dessa frågor, åvilar miljöförbundet redan genom förbundsordningen.

Om förbundsordningen i stället till exempel innehåller en uppräkning av lagar som ska hanteras av förbundet behöver även uppgiften att hantera tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen fördelas särskilt. Om förbundet enligt förbundsordningen endast ska utföra uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet täcker formuleringen, enligt SKR:s bedömning inte det nya tillsynsuppdraget om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Av 9 kap. 2 § 2 st kommunallagen framgår att när ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner eller regioner tillämpas för förbundet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!