Publicerad: 18 juni 2020

Fråga och svar

Hur kan kommunen arbeta med planering inför ikraftträdandet av den nya lagen?

Till skillnad från många andra regleringar om tillsyn och kontroll innehåller den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen inga bestämmelser om tillsynsplaner eller behovsbedömningar. Att arbeta med tillsynsplaner och behovsbedömningar – om än förenklat – på samma sätt som för andra tillsynsområden är ett bra sätt att planera och organisera verksamheten även inom det nya området och bidrar till en uthållig tillsynsorganisation som klarar av att leva upp till lagstiftarens intentioner.

Det innebär att tillsynen föregås av en planeringsfas som dels syftar till att tillsynen ska vara effektiv ur resurshänseende och dels vara verkningsfull i förhållande till de syften som anges i lagen.

Undermålig planering och bristfälliga rutiner riskerar att göra tillsynen ineffektiv och dessutom leda till negativ påverkan på andra samhällsaktörer i form av ökad påfrestning hos hälso- och sjukvården, ökat väglednings- och uppföljningsbehov från länsstyrelserna och ökad belastning på smittskyddsläkarna och Folkhälsomyndigheten i form av rådgivnings- och upplysningsbehov.

Behovsbedömning

Behovet av tillsyn inom området avgörs ytterst av smittspridningen regionalt och i viss mån även nationellt. Av lagens förarbeten framgår att fokus för tillsynen behöver ligga på sommaren då antalet besökare på serveringsställen ökar.

Behovet av tillsyn kan variera lokalt, och tidsmässigt. Precis som inom andra områden omfattar tillsynen annat än rena inspektioner på plats, t.ex. telefonkontakter och digitala möten.

Av propositionen (s. 21) framgår även att det inte kan uteslutas att smittspridningen i samhället kommer att vara fortsatt hög under en längre tid eller att smittspridningen ökar under en andra våg senare under året. Det finns därför, enligt regeringen, behov av en mer långsiktigt hållbar tillsynsorganisation.

Vilket behov av tillgänglighet och intensitet som kan ställas på tillsynsorganisationen under sommaren kan alltså variera med smittspridningen som i sin tur kan antas vara beroende av vädret och därmed i vilken mån människor rör sig i samhället.

Kommuner som räknar med ett stort antal besökare på serveringsställen under sommarmånaderna behöver ha en högre nivå av beredskap än andra kommuner.

Balans mellan behov, ambitionsnivå och prioriteringar

För att tillsynen ska vara uthållig behöver den planeras med hänsyn till behov, men också till personella och ekonomiska resurser. SKR bedömer att den aviserade statliga ersättningen inte kommer att räcka för att bedriva intensiv tillsyn året ut.

Intensiv tillsyn, fokuserad på kvällar och helger och som dessutom sker under normal semesterperiod ställer höga krav på organisationerna och skapar behov av en tydlig prioritering mellan objekt inom tillsynsuppdraget. Det finns inget krav på att alla serveringsställen i kommunen ska besökas. De objekt som behöver prioriteras är de där nämnden bedömer att det finns högst risk för smittspridning. Bedömningen behöver göras utifrån flera aspekter; risk för trängsel under viss tid under året, val mellan olika typer av serveringsställen och tid på dygnet.

Tid på året

Fokus bör ligga på sommarmånaderna men kapacitet kan behövas även under hösten.

Prioriterade serveringsställen

Nedanstående aspekter kan utgöra en utgångspunkt vid bedömningen av vilka serveringsställen som bör prioriteras i tillsynen.

Stora serveringsställen och serveringsställen med stort antal besökare

Ett stort serveringsställe eller ett sådant med ett stort antal besökare skapar en större risk för att ett större antal människor samtidigt samlats eller att människor från olika områden möts. Detta är en faktor som driver smittspridningen. Exempel på sådana serveringsställen kan vara så kallade vägkrogar och snabbmatsrestauranger intill livligt trafikerade vägar.

Tidigare erfarenheter vid arbetet med den så kallade restaurangföreskriften och klagomål

Serveringsställen som har fått anmärkningar ur ett smittskyddsperspektiv under tiden som kommunerna och smittskyddsläkarna har arbetat med uppföljning av den så kallde restaurangföreskriften bör prioriteras som en uppföljning av det arbetet, men med stöd av den nya lagen.

Detsamma gäller serveringsställen med hög förekomst av inkommande klagomål avseende trängsel.

Serveringsställen med serveringstillstånd

Serveringsställen som serverar alkohol, och särskilt i kombination med öppettider som omfattar kvällen/natten har erfarenhetsmässigt oftare problem med trängsel än andra serveringsställen (baserat på uppföljningen av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd [2020:9] som tas upp i prop. 2019/20:172 s. 12).

Öppettider som omfattar kväll/natt

Öppettiderna i sig kan vara en faktor som gör att ett visst serveringsställe behöver prioriteras. Det beror på att besökare på ett serveringsställe i större utsträckning kan antas ha konsumerat alkohol på kvällen/natten än på dagen. Detta medför en ökad risk för trängsel, även om aktuellt serveringsställe inte erbjuder alkohol.

Visning av sportevenemang

Serveringsställen som visar särskilda populära sportevenemang kan behöva prioriteras då evenemanget i sig kan leda till ett högt besökstryck, och därmed riskerar ge upphov till trängsel.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!