Publicerad: 28 september 2020

Fråga och svar

Hur beräknas ersättningen för tillsynsuppdraget och när betalas den ut?

Medlen som är 75 miljoner kronor till kommunerna och 5,5 miljoner kronor till regionerna fördelas på antalet serveringsställen med minst en anställd. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö med tillhörande regioner har dock en viss övervikt jämfört med övriga kommuner och regioner.

SKR har i sitt remissyttrande framhållit att ersättningen inte täcker de tillsynsinsatser som ofta behöver göras på kvällar och helger. SKR har även framhållit att medlen behöver komma kommunerna till del tidigt.

Av regeringens uppdrag till Kammarkollegiet framgår att utbetalningarna till kommunerna ska göras under oktober månad.

Utbetalning av medel till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (PDF, nytt fönster)

Rekvisitioner ska ske till Kammarkollegiet senast den 30 september 2020. Kammarkollegiet vill att kommunernas rekvisitioner skickas till bidrag@kammarkollegiet.se senast den 30 september och önskar att de är digitalt signerade alternativt underskrivna och scannade.

Statsbidrag till kommuner med anledning av Covid 19, Kammarkollegiet

82 miljoner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, pressmeddelande regeringen

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!