Publicerad: 20 november 2020

Ny förordning om förbud mot servering av alkohol under vissa tider

Regeringen har beslutat om en ny förordning om förbud mot servering av alkohol under viss tid.

Förordningen gäller från och med den 20 november 2020 och innebär att sådan servering som avses i alkohollagen av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11:00, med vissa undantag. Den nya förordningen berör kommunerna, som har tillsyn enligt alkohollagen. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, Regeringen

Promemoria: Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, Regeringen

Frågor och svar om den nya förordningen

Vad är syftet med förordningen? Uppdaterad: 19 november 2020

Serveringsställen är enligt Folkhälsomyndigheten särskilt riskfyllda ur smittskyddssynpunkt då för varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid i varandras fysiska närhet på en begränsad yta

Förslaget om förbud mot servering av alkohol under viss tid har kommit till mot bakgrund av kraftigt ökad smittspridning. Erfarenheter har visat på att bestämmelser om att undvika trängsel i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen oftast upprätthålls i vanliga restaurangmiljöer när gästerna sitter och äter, men att ökad alkoholkonsumtion utan eller efter avslutad matservering ändrar gästernas beteende och en tid senare på kvällen minskar deras ansvarstagande för att undvika trängsel. Verksamheterna har då svårt att påverka beteendet.

Vilka träffas av den nya förordningen? Uppdaterad: 20 november 2020

Förordningen innebär att sådan servering som avses i alkohollagen av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11:00.

Förbudet berör serveringen av alkohol som nämns ovan på ställen där serveringstillstånd krävs, typiskt sett restauranger. Förbudet omfattar även provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kap. 6 och 7 §§ alkohollagen, sådana verksamheter utgör servering i alkohollagens mening och kräver serveringstillstånd (se 8 kap. 2 §).

För att undvika kringgående av förordningen t.ex. vid studentnationer ska förbudet enligt regeringen omfatta även icke tillståndspliktig servering.

Det innebär att servering som avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer och som sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, är förbjuden under de i förordningen angivna tiderna, trots att serveringen inte kräver tillstånd (se 3 § i förordningen, 8 kap. 1 a § alkohollagen och promemorian sidan. 7).

Promemoria: Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, Regeringen

Alkohollagen, Svensk författningssamling

Finns det undantag från förbudet? Uppdaterad: 19 november 2020

Förbudet gäller inte för servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen eller rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kap. 5 § alkohollagen

Bakgrunden till undantagen är i korthet att de särskilda boendena ska anses som de boendes hemmiljö (promemorian s. 9) och att det för hotell finns möjlighet att inta medhavda drycker på rummen, som dessutom är svåra att tillsyna (promemorian sidan 9).

Promemoria, förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, Regeringen

Alkohollagen, Svensk författningssamling

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!