Publicerad: 24 november 2020

Så påverkas kultur- och fritidsverksamhet av förbudet mot större sammankomster och tillställningar

För närvarande finns det begränsningar gällande större sammankomster och tillställningar genom en förordning som beslutas av regeringen och vissa län också genom föreskrifter som utfärdas av länsstyrelsen. SKR presenterar här en genomgång av vad detta innebär för kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och regioner.

Kontrollera fortlöpande vilka föreskrifter som gäller för just din verksamhet

För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att du löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten hos i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet. Utöver sådana föreskrifter kan det också finnas särskilda föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller för hur en viss verksamhet bör organiseras.

Förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, SFS

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Innehållet i förbudsförordningen och kompletterande föreskrifter genom beslut av länsstyrelsen

12 mars–28 mars 2020

När förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar trädde ikraft den 12 mars 2020 föreskrev den ett generellt förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

29 mars–8 oktober 2020

Den 29 mars 2020 begränsades det maximala deltagarantalet vid sådana evenemang till 50 personer genom SFS 2020:162.

Genom ändringen infördes också en upplysning i förordningens 2 § om länsstyrelsens bemyndigande enligt 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Bemyndigandet innebär en möjlighet för länsstyrelsen att meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i förordningen.

8 oktober 2020–31 oktober 2020

Genom ändringen i förbudsförordningen som skedde genom SFS 2020:823 infördes ett undantag från maxantalet deltagare om 50 personer genom ett nytta andra stycket i förordningens 1 §. Undantaget omfattade sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hölls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Undantaget innebar att det inte fanns någon övre gräns för antalet deltagare vid sådana evenemang.

1 november 2020–23 november 2020

Den 1 november trädde ytterligare förändringar av förbudsförordningen i kraft.

 • Deltagarbegränsningen om maximalt 50 personer gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.
 • Två deltagare vid ett sådant evenemang som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.
 • Deltagarbegränsningen om maximalt 50 personer gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
 • Deltagarbegränsningen om maximalt 50 personer gäller för danstillställningar oavsett på vilken plats och i vilket sammanhang de anordnas, även på serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Utformning innebar att det gick att genomföra arrangemang, förutom danstillställningar, med fler än 50 deltagare på sådana ställen, exempelvis restauranger och kaféer.

24 november 2020–nu

Genom förordningen (2020:1000) ändras förbudsförordningen från och med angivet datum. Följande gäller:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.
 • Förbudet gäller inte allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.
 • Förbudet gäller inte heller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.
 • Länsstyrelsen kan utfärda föreskrifter som innebär ytterligare begränsningar av möjligheterna att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utöver förbudsförordningen.

Kontrollera länsstyrelsens föreskrifter

Ett antal länsstyrelser har utfärdat kompletterande föreskrifter som inskränker möjligheterna att hålla olika typer av evenemang ytterligare. Sådana föreskrifter kan ha olika innehåll och gälla under olika tidsperioder beroende på i vilket län evenemang ska genomföras. Du behöver därför alltid kontrollera hos länsstyrelsen vad som gäller för just ditt evenemang.

Det är alltid anordnarens ansvar att ta reda på om ett visst arrangemang omfattas av deltagarbegränsning eller inte. Den som bryter mot förbudsförordningen eller länsstyrelsens föreskrifter kan, under vissa förutsättningar, åtalas för brott mot ordningslagen.

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder i syfte att förebygga smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

För sådana evenemang och verksamheter som inte omfattas av förbuden i förbudsförordningen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, inklusive de striktare lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten kan besluta om för viss region eller del av region. Dessa behöver beaktas utöver deltagarbegräsningarna i förbudsförordningen och ev. föreskrifter som meddelats av länsstyrelsen.

Förbudet för övriga kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och regioner

 • Den ordinarie verksamheten på bibliotek, simhallar, motionsanläggningar, ishallaroch liknande omfattas inte av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
 • Förbudet påverkar inte omfattningen av kravet på tillstånds- respektive anmälningsplikt för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Anordnaren ansvarar, som vanligt, för att söka tillstånd för eller anmäla sitt evenemang hos Polismyndigheten.
 • Polismyndigheten har information på sin hemsida om hur deltagarantalet vid ett visst arrangemang ska beräknas.
 • Kommunen/regionen kan vägra att upplåta en lokal eller ett område med hänvisning till risken för smittspridning.
 • Kommunen kan utnyttja sin vetorätt vid ansökningar om upplåtelse av offentlig plats.
 • Kommunen kan hos Polismyndigheten begära att redan lämnade tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats återkallas med hänvisning till allmän ordning och säkerhet.
 • Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten har gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Dessa behöver beaktas både av verksamheter och av enskilda.

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (Uppdaterad: 5 november 2020 )

För närvarande gäller följande enligt förbudsförordningen. Länsstyrelsen kan utfärda föreskrifter som innebär ytterligare begränsningar i förhållande till detta (se nedan).

 • Deltagarbegränsningen om maximalt 50 personer gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.
 • Två deltagare vid ett sådant evenemang som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.
 • Deltagarbegränsningen om maximalt 50 personer gäller inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
 • Deltagarbegränsningen om maximalt 50 personer gäller för danstillställningar oavsett på vilken plats och i vilket sammanhang de anordnas, även på serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Till detta kommer att ett antal länsstyrelser har utfärdat kompletterande föreskrifter som inskränker möjligheterna att hålla olika typer av evenemang ytterligare. Sådana föreskrifter kan ha olika innehåll och gälla under olika tidsperioder beroende på i vilket län evenemang ska genomföras.

Länsstyrelserna

Förbuden gäller oavsett om det är föreskrivet tillstånds- eller anmälningsplikt för ett visst arrangemang eller inte.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbuden i förordningen eller i länsstyrelsens föreskrifter kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (se 2 kap. 29 § första stycket 1 ordningslagen).

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Innebär förbudsförordningen att vi måste söka tillstånd för eller anmäla fler arrangemang än tidigare? (Uppdaterad: 5 november 2020 )

Förordningen eller de föreskrifter som hittills utfärdats av länsstyrelserna innebär inga ändringar i tillstånds- eller anmälningsplikten för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det är anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som ska söka tillstånd hos Polismyndigheten eller, i förekommande fall, anmäla sammankomsten eller tillställningen. Beslut fattas av Polismyndigheten. Ansökan eller anmälan ska göras också i de fall där en kommun eller ett kommunalt bolag står som arrangör för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Den ordinarie verksamheten i exempelvis ett bibliotek, en ishall eller en simhall är varken en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Verksamheten påverkas således inte av förbudsförordningen.

Måste den löpande verksamheten i simhallar, bibliotek, idrottsplatser, museer, kulturhus, fritidsgårdar och liknade stängas? (Uppdaterad: 9 november 2020 )

De ordinarie verksamheterna i bibliotek, museer, konsthallar, kulturhus och liknande utgör inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Verksamheterna behöver därför inte stängas på grund av förbudsförordningen. Inget hindrar emellertid att kommunen begränsar antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen..

Hålls ett föredrag eller annat arrangemang i ett bibliotek och allmänheten har tillträde till föredraget kan reglerna för allmänna sammankomster bli tillämpliga. Med det följer att arrangören har att hos Polismyndigheten införskaffa de tillstånd som arrangemanget kan kräva.

En särskild fråga handlar om verksamheten i fritidsgårdar och andra typer av mötesplatser som drivs i kommunal regi. För sådan verksamhet gäller följande. I den mån verksamheten enbart innebär att man håller öppet för spontana besök träffas den inte av förbudet. Om man däremot anordnar filmvisningar, debatter eller andra former av arrangemang utgör de sådana allmänna sammankomster som träffas av förbudet i förbudsförordningen och ev. tillämpliga förskrifter om deltagarbegränsning från länsstyrelsen. Med det följer också att arrangören har att hos Polismyndigheten införskaffa de tillstånd som arrangemanget kan kräva.

Vad gäller den löpande verksamheten i simhallar, idrottsplatser, sporthallar, kulturskolor, fritidsgårdar, motionsspår och liknande utgör de vare sig allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. I den mån särskilda aktiviteter i form av tävlingar, organiserat idrottsutövande, simskola och liknande anordnas med anledning av sådan löpande verksamhet gäller ordningslagens regler om offentliga tillställningar och därmed också deltagarbegränsningen i förbudsförordningen och ev. tillämpliga förskrifter om deltagarbegränsning från länsstyrelsen, oavsett om arrangemanget ska äga rum inom- eller utomhus.

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper med flera och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Vad gäller för teatrar och liknande verksamheter? (Uppdaterad: 5 november 2020 )

På teatrar framförs i allmänhet konstnärliga verk. Det är således fråga om en allmän sammankomst (2 kap. 1 § ordningslagen). En teater är inte offentlig plats eftersom allmänheten inte har tillträde dit utan att lösa inträde (se 1 kap. 2 § ordningslagen). Däremot råder anmälningsskyldighet för en allmän sammankomst som anordnas inomhus inom ett område som redovisas i detaljplan, om det finns risk för att ordningsstörningar kan uppkomma (2 kap. 5 § andra stycket ordningslagen).

Denna typ av arrangemang måste därför kontrolleras både mot förbudsförordningens och ev. länsstyrelseföreskrifters deltagarbegränsningar.

Genomförs arrangemanget utan att anmälan gjorts kan arrangören dömas till böter eller fängelse sex månader, om underlåtenheten att anmäla arrangemanget gjorts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper med flera och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Får kommunen vägra att upplåta lokaler eller områden med hänsyn till risk för smittspridning? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

En kommun kan ha ansvar för många olika lokaler och platser som står under kommunens förvaltning. Kommunen kan vägra att upplåta lokaler och platser under förutsättning att beslutet inte står i strid med grundlagsfästa principer, exempelvis objektivitet och yttrandefrihet. Att vägra att upplåta en lokal eller ett område på grund av intresset av att förebygga smittspridning är ett legitimt skäl för att vägra upplåta en lokal eller ett område.

För sådana ianspråktaganden av offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som omfattas av tillståndskravet i 3 kap. 1 § ordningslagen är Polismyndigheten tillståndsmyndighet. Kommunen har en vetorätt i sådana ärenden och kan därmed förhindra att upplåtelsen kommer till stånd, se 3 kap. 2 § OL. Kommunen behöver inte motivera sitt beslut att utnyttja vetorätten.

Mer information om kommunens roll och befogenheter i sådana ärenden finns i skriften På rätt plats.

På rätt plats - Handbok om upplåtelser av offentliga platser

Vad gäller när kommunen/regionen har upplåtit en lokal eller ett område och vill återkalla upplåtelsen på grund av risk för smittspridning? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

Vilka möjligheter som står till buds för att återkalla en upplåtelse är beroende av hur upplåtelsen har skett i den enskilda fallet.

För civilrättsliga upplåtelser (lokaler och markområden) gäller som utgångspunkt att ledning får sökas i respektive avtal.

För upplåtelser av offentlig plats som skett med stöd av 3 kap. 1 § ordningslagen är kommunen hänvisad till att uppmana Polismyndigheten att återkalla tillståndet med hänvisning till 3 kap. 18 § första stycket 4 ordningslagen (allmän ordning och säkerhet). Mer information om kommunens roll och befogenheter i sådana ärenden finns i skriften På rätt plats.

På rätt plats - Handbok om upplåtelser av offentliga platser

Vad gäller för torghandel? (Uppdaterad: 5 november 2020 )

Har kommunen upplåtit mark för torghandel och liknande verksamhet som bedrivs med tillstånd (antingen av kommunen eller Polismyndigheten) gäller följande. Polismyndighetens tillstånd för verksamheten kan endast återkallas av Polismyndigheten. Har kommunen gett tillstånd till markanvändningen gäller civilrättsliga regler för upplåtelsen. I den utsträckning det av respektive ”torghandlare” anordnas något arrangemang gäller ordningslagens regler om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Därmed är också förbudsförordningen och ev. länsstyrelseföreskrifter om deltagarbegränsning tillämpliga.

Vi har en ”multihall”/”allaktivitetshus” – vad gäller då? (Uppdaterad: 5 november 2020 )

En lokal kan rymma flera parallella verksamheter. Ett exempel är simhall som är kombinerad med en hockeyarena. Ett annat exempel är kulturhus som kan innehålla såväl bibliotek, som olika samlings- och möteslokaler. Enligt ordningslagen ses varje arrangemang i en viss byggnad eller på ett visst område som separata tillställningar om det är olika arrangörer för respektive arrangemang. Om det är fråga om en mix av olika aktiviteter inom ramen för samma arrangemang ses det som en enda tillställning.

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper med flera och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Vad gäller för sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med ett deltagarantal som överskrider det som tillåts enligt förbudsförordningen och ev. länsstyrelseföreskrifter och som redan fått tillstånd? (Uppdaterad: 5 november 2020 )

Polismyndigheten har gett följande information:

För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polisen

Hur räknas deltagarantalet vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

Det har kommit in frågor om bara besökarna ska räknas in i deltagarantalet eller om även personalen vid evenemanget ska räknas in.

Polisen ansvarar

Polismyndigheten ansvarar för tillsynen av att ordningslagen och anslutande föreskrifter efterlevs och lämnar utförlig information i denna fråga på sin hemsida:

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polisen

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!