Publicerad: 29 juni 2020

Så påverkas kultur- och fritidsverksamhet av förbudet mot större sammankomster och tillställningar

Från och med söndagen den 29 mars är det förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Förbudet har tidigare gällt sammankomster och tillställningar med fler än 500 deltagare. SKR presenterar här en genomgång av vad förbudet innebär för kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och regioner.

  • Den ordinarie verksamheten på bibliotek, simhallar, motionsanläggningar och liknande omfattas inte av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
  • Förbudet påverkar inte omfattningen av kravet på tillstånds- respektive anmälningsplikt för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Anordnaren ansvarar, som vanligt, för att söka tillstånd för eller anmäla sitt evenemang hos Polismyndigheten.
  • Polismyndigheten har information på sin hemsida om hur deltagarantalet vid ett visst arrangemang ska beräknas.
  • Kommunen/regionen kan vägra att upplåta en lokal eller ett område med hänvisning till risken för smittspridning.
  • Kommunen kan utnyttja sin vetorätt vid ansökningar om upplåtelse av offentlig plats.
  • Kommunen kan hos Polismyndigheten begära att redan lämnade tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats återkallas med hänvisning till allmän ordning och säkerhet.
  • Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten har den 1 april gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Dessa behöver beaktas både av verksamheter och av enskilda.

Frågor och svar för verksamheter och arrangemang i kommunal och regional regi

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (Uppdaterad: 28 mars 2020)

Regeringen förbjöd den 11 mars 2020 allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare genom förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (förbudsförordningen).

Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den 27 mars beslutade regeringen om en ändring i förordningen som innebär att det, från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Förbudet gäller oavsett om det är föreskrivet tillstånds- eller anmälningsplikt för ett visst arrangemang eller inte.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (se 2 kap. 29 § första stycket 1 ordningslagen). Förbudet grundas på bemyndigandet i 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen.

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Innebär förbudsförordningen att vi måste söka tillstånd för eller anmäla fler arrangemang än tidigare? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

Förordningen innebär inga ändringar i tillstånds- eller anmälningsplikten i förhållande till vad som har gällt sedan tidigare.

Det är anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som ska söka tillstånd hos Polismyndigheten eller, i förekommande fall, anmäla sammankomsten eller tillställningen. Beslut fattas av Polismyndigheten. Ansökan eller anmälan ska göras också i de fall där en kommun eller ett kommunalt bolag står som arrangör för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Den ordinarie verksamheten i exempelvis ett bibliotek eller en simhall är varken en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Verksamheten påverkas således inte av förbudsförordningen.

Måste den löpande verksamheten i simhallar, bibliotek, idrottsplatser, museer, kulturhus, fritidsgårdar och liknade stängas? (Uppdaterad: 2 april 2020)

De ordinarie verksamheterna i bibliotek, museer, konsthallar, kulturhus och liknande utgör inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Verksamheterna behöver därför inte stängas på grund av förbudsförordningen. Inget hindrar emellertid att kommunen begränsar antalet personer som får vistas i lokalen åt gången.

Hålls ett föredrag eller annat arrangemang i ett bibliotek och allmänheten har tillträde till föredraget kan reglerna för allmänna sammankomster bli tillämpliga. Med det följer att arrangören har att hos Polismyndigheten införskaffa de tillstånd som arrangemanget kan kräva.

En särskild fråga handlar om verksamheten i fritidsgårdar och andra typer av mötesplatser som drivs i kommunal regi. För sådan verksamhet gäller följande. I den mån verksamheten enbart innebär att man håller öppet för spontana besök träffas den inte av förbudet. Om man däremot anordnar filmvisningar, debatter eller andra former av arrangemang utgör de sådana allmänna sammankomster som träffas av förbudet mot fler än 50 deltagare. Med det följer också att arrangören har att hos Polismyndigheten införskaffa de tillstånd som arrangemanget kan kräva.

Vad gäller den löpande verksamheten i simhallar, idrottsplatser, sporthallar, kulturskolor, fritidsgårdar, motionsspår och liknande utgör de vare sig allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. I den mån särskilda aktiviteter i form av tävlingar, organiserat idrottsutövande, simskola och liknande anordnas med anledning av sådan löpande verksamhet gäller ordningslagens regler om offentliga tillställningar och därmed också deltagarbegränsningen i förbudsförordningen, oavsett om arrangemanget ska äga rum inom- eller utomhus.

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 1 april gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Föreskriften och de tillhörande allmänna råden riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper med flera och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndigheten

Vad gäller för teatrar och liknande verksamheter? (Uppdaterad: 2 april 2020)

På teatrar framförs i allmänhet konstnärliga verk. Det är således fråga om en allmän sammankomst (2 kap. 1 § ordningslagen). En teater är inte offentlig plats eftersom allmänheten inte har tillträde dit utan att lösa inträde (se 1 kap. 2 § ordningslagen). Däremot råder anmälningsskyldighet för en allmän sammankomst som anordnas inomhus inom ett område som redovisas i detaljplan, om det finns risk för att ordningsstörningar kan uppkomma (2 kap. 5 § andra stycket ordningslagen).

Kan fler än 50 deltagare antas komma till föreställningen får den inte hållas. Hur antalet deltagare beräknas framgår i det nedanstående.

Genomförs arrangemanget utan att anmälan gjorts kan arrangören dömas till böter eller fängelse sex månader, om underlåtenheten att anmäla arrangemanget gjorts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 1 april gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Föreskriften och de tillhörande allmänna råden riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper m.fl. och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndigheten

Får kommunen vägra att upplåta lokaler eller områden med hänsyn till risk för smittspridning? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

En kommun kan ha ansvar för många olika lokaler och platser som står under kommunens förvaltning. Kommunen kan vägra att upplåta lokaler och platser under förutsättning att beslutet inte står i strid med grundlagsfästa principer, exempelvis objektivitet och yttrandefrihet. Att vägra att upplåta en lokal eller ett område på grund av intresset av att förebygga smittspridning är ett legitimt skäl för att vägra upplåta en lokal eller ett område.

För sådana ianspråktaganden av offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som omfattas av tillståndskravet i 3 kap. 1 § ordningslagen är Polismyndigheten tillståndsmyndighet. Kommunen har en vetorätt i sådana ärenden och kan därmed förhindra att upplåtelsen kommer till stånd, se 3 kap. 2 § OL. Kommunen behöver inte motivera sitt beslut att utnyttja vetorätten.

Mer information om kommunens roll och befogenheter i sådana ärenden finns i skriften På rätt plats.

På rätt plats - Handbok om upplåtelser av offentliga platser

Vad gäller när kommunen/regionen har upplåtit en lokal eller ett område och vill återkalla upplåtelsen på grund av risk för smittspridning? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

Vilka möjligheter som står till buds för att återkalla en upplåtelse är beroende av hur upplåtelsen har skett i den enskilda fallet.

För civilrättsliga upplåtelser (lokaler och markområden) gäller som utgångspunkt att ledning får sökas i respektive avtal.

För upplåtelser av offentlig plats som skett med stöd av 3 kap. 1 § ordningslagen är kommunen hänvisad till att uppmana Polismyndigheten att återkalla tillståndet med hänvisning till 3 kap. 18 § första stycket 4 ordningslagen (allmän ordning och säkerhet). Mer information om kommunens roll och befogenheter i sådana ärenden finns i skriften På rätt plats.

På rätt plats - Handbok om upplåtelser av offentliga platser

Vad gäller för torghandel? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

Har kommunen upplåtit mark för torghandel och liknande verksamhet som bedrivs med tillstånd (antingen av kommunen eller Polismyndigheten) gäller följande. Polismyndighetens tillstånd för verksamheten kan endast återkallas av Polismyndigheten. Har kommunen gett tillstånd till markanvändningen gäller civilrättsliga regler för upplåtelsen. I den utsträckning det av respektive ”torghandlare” anordnas något arrangemang gäller ordningslagens regler om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

(Uppdaterad: 28 mars 2020)

Vi har en ”multihall”/”allaktivitetshus” – vad gäller då? (Uppdaterad: 2 april 2020)

En lokal kan rymma flera parallella verksamheter. Ett exempel är simhall som är kombinerad med en hockeyarena. Ett annat exempel är kulturhus som kan innehålla såväl bibliotek, som olika samlings- och möteslokaler. Enligt ordningslagen ses varje arrangemang i en viss byggnad eller på ett visst område som separata tillställningar om det är olika arrangörer för respektive arrangemang. Om det är fråga om en mix av olika aktiviteter inom ramen för samma arrangemang ses det som en enda tillställning.

Folkhälsomyndigheten har på sin webbsida rekommendationer och underlag om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 och om allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken, som bör kunna tjäna som vägledning i kommunal verksamhet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 1 april gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Föreskriften och de tillhörande allmänna råden riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper m.fl. och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndigheten

Vad gäller för sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med ett deltagarantal som överskrider det tillåtna och som redan har fått tillstånd? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

Polismyndigheten har gett följande information:

För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer.

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polisen

Hur räknas deltagarantalet vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning? (Uppdaterad: 28 mars 2020)

Det har kommit in frågor om bara besökarna ska räknas in i deltagarantalet eller om även personalen vid evenemanget ska räknas in.

Polismyndigheten har på sin hemsida lämnat följande information

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang och friidrottstävlingar räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen.

När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna.

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polisen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m (Uppdaterad: 2 april 2020)

Folkhälsomyndigheten har den 1 april gett ut föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Dessa behöver beaktas både av verksamheter och av enskilda och gäller parallellt med förbudsförordningen.

Föreskriften och de tillhörande allmänna råden riktar sig till verksamheter, enskilda, riskgrupper med flera och innehåller därutöver särskilda råd för vissa utpekade verksamhetstyper, bland annat idrottsföreningar.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndigheten

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!