Publicerad: 24 juli 2020

Så påverkas kollektivtrafik och allmänna färdmedel av råd om resor inom landet

Från och med den 13 juni avråder inte längre Folkhälsomyndigheten generellt från resor inom landet. Myndigheten gör dock ett särskilt förbehåll för resor med kollektivtrafik och allmänna färdmedel. SKR presenterar här en genomgång av vad de förändrade råden för resor har för innebörd för kollektivtrafik och allmänna färdmedel.

Allmänna råd inför sommarens resor, Folkhälsomyndigheten

Olika allmänna råd för kollektivtrafik med och utan möjlighet att boka plats

De allmänna råden under rubriken ”Personligt ansvar” ändras från en generell avrådan från samtliga resor inom landet, till en uppmaning att undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats. Därutöver ändras råden så att det tydligt framgår att resenärer ska hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel. Det läggs även till en punkt om att alla bör gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt om det är möjligt.

De nya rekommendationerna skiljer alltså på kollektivtrafik med och utan möjlighet till platsbokning. Det innebär att det från den 13 juni 2020 är möjligt att resa med bokad platsbiljett i långfärdståg, långfärdsbuss eller abonnerad trafik i andra syften än tidigare, till exempel för att semestra, idrotta eller besöka släkt och vänner i en annan del av landet. Även i platsbokad kollektivtrafik gäller kravet på resenärerna att hålla avstånd och följa trafikföretagets anvisningar.

Allmänna råd om verksamhetsutövarens ansvar för förebyggande av smittspridning i kollektivtrafik och allmänna färdmedel kvarstår oförändrade

De delar av de allmänna råden som specifikt avser verksamheternas ansvar för kollektivtrafik och allmänna färdmedel kvarstår oförändrade.

Dessa innebär att verksamheterna bör

 1. se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel,
 2. begränsa antalet passagerare per fordon, och
 3. informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Utöver de specifika allmänna råden för kollektivtrafik/allmänna färdmedel gäller även fortsatt de verksamhetsövergripande allmänna råden.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter och tillhandahållare av allmänna färdmedel, exempelvis skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har ett fortsatt ansvar för vidta åtgärder i syfte att förebygga smittspridning, både bland resenärer och anställda.

Möjligheter för kollektivtrafikföretagen att förebygga samt åtgärda trängsel

Allmänna råd som riktar sig till enskilda, arbetsplatser och riskgrupper och som är fortsatt relevanta för kollektivtrafik och allmänna färdmedel

Följande allmänna råd riktade till enskilda, arbetsplatser, personer över 70 år och riskgrupper som är särskilt relevanta även avseendekollektivtrafik och allmänna färdmedel gäller efter den 13 juni 2020.

Personligt ansvar

För att begränsa smittspridning bör alla

 • vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder,
 • hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,
 • om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt,
 • undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats, och
 • hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

Personer över 70 år och andra riskgrupper

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt ansvar

 • begränsa sociala kontakter,
 • undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och
 • undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad eller som har symtom på covid-19

 • stanna hemma, och
 • undvika sociala kontakter.

Arbetsplatser

 • För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt
  • arbetar hemifrån, och
  • kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

SKR:s bedömning

De nya allmänna råden innebär utmaningar

SKR välkomnar uppmaningen att undvika resor med sådan kollektivtrafik där det inte går att boka en plats. Vi gör dock bedömningen att de nya rekommendationerna för inrikes resor ändå kommer att medföra ett ökat resande även i sådan kollektivtrafik. Därmed uppstår vissa utmaningar.

Det finns uttalade förväntningar på att kollektivtrafikens aktörer ska bidra till att möta den förväntade efterfrågeökningen. Viss beredskap och flexibilitet finns, men det är svårt att förutsäga vilka resbehov och resmönster som kommer att uppstå.

Detta innebär att efterfrågan på resor tidvis inte kommer att kunna mötas i kollektivtrafik utan platsbokning. När efterfrågan inte kan mötas ökar trycket på kollektivtrafikpersonal som möter resenärer.

Kollektivtrafikaktörerna som ansvarar för kollektivtrafik utan platsbokning behöver

 1. Fortsätta med nuvarande kommunikationsåtgärder om att avstå från belasta i kollektivtrafiken i onödan. Ändringarna av de allmänna råden innebär att kommunikationsåtgärdernas inriktning än tydligare kan behöva fokuseras kring det personliga ansvaret, arbetsplatsernas ansvar, smittades och misstänkt smittades ansvar samt råden till personer över 70 år och andra riskgrupper.
 2. Ta fram strategier för hur det ökade trycket på personal i kollektivtrafiken som möter resenärer kan hanteras.
 3. Fortsätta göra egna bedömningar. De allmänna råden är allmänt hållna vilket innebär att verksamhetsutövarna i stor utsträckning själva måste bedöma vilka specifika åtgärder som är lämpliga för att minska risken för att covid-19 sprids.
 4. Fortsätta med, och vid behov förstärka, de smittförebyggande åtgärderna som anges i de fortsatt gällande allmänna råden för kollektivtrafik och allmänna färdmedel.

Den som ansvarar för kollektivtrafik ska enligt de allmänna råden

 • se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel,
 • begränsa antalet passagerare per fordon, och
 • informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

SKR bevakar utvecklingen

SKR bevakar utvecklingen avseende frågan om påverkan på kollektivtrafiken med anledning av de beslutade ändringarna och särskilt frågan om en ev. ökad påfrestning på kollektivtrafiksystemet i stort med anledning av dessa.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!