Publicerad 28 mars 2023

Frågor och svar vaccinering covid-19

Här finns frågor och svar angående vaccinering mot covid-19.

Informationen på denna sida är främst riktad till personer som arbetar inom kommuner och regioner. SKR kan inte svara på enskilda personers frågor om vaccination mot covid-19. För privatpersoner finns information om vaccinering mot covid-19 på 1177. För lokala råd välj din region. Frågorna och svaren är tänkta att fungera som vägledning och stöd för kommuner och regioner.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19, 1177

Generellt

 • Får regioner skicka påminnelser och kallelser till ovaccinerade invånare? (uppdaterad: 16 september 2021)

  Utgångspunkten är att behandla personuppgifter utifrån något eller några av de ändamål som räknas upp i 2 kap. 4 § patientdatalagen (PDL). Se även 2 kap. 5 § PDL. Inom ramen för detta är det sedan upp till vårdgivaren att bestämma mer konkreta specifika ändamål för sin personuppgiftshantering.

  Det finns inget uttryckligt förbud mot att använda patientjournaler för att kunna erbjuda hälso- och sjukvård till enskilda eller vissa grupper, till exempel för att erbjuda screening eller ge andra erbjudanden inom hälso- och sjukvård. Tvärtom framgår av 2 kap 4 § patientdatalagen att personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall, eller som föranleds av vård i enskilda fall, till exempel patientrelaterad ekonomiadministration.

  Av samma bestämmelse framgår att personuppgifter även får behandlas om det krävs för att vårdgivaren fortlöpande eller i särskilda fall ska kunna genomföra administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten.

  Samkörning av data

  Det finns inte heller något som hindrar att vårdgivare samkör personuppgifter från olika register eller datasystem, så länge samkörningen sker för något eller några av de ändamål som anges i 2 kap. 4 § patientdatalagen. Detsamma gäller om samkörningen sker för ändamål som inte är oförenliga med de ändamål som anges i första stycket, se 2 kap. 5 § patientdatalagen.

  Vad gäller kallelser riktade till hela befolkningsgrupper som inte själva sökt vård saknas vägledning för hur detta ska organiseras. Det innebär att regionerna har det övergripande ansvaret för att till exempel screeningprogram följer de formella krav som gäller för all medicinsk verksamhet. Det är i regel kallelseadministrationens ansvar att säkerställa att de har tillgång till den patientdata som krävs för att kunna skicka kallelser.

  SKR:s bedömning

  Baserat på detta bedömer SKR att vårdnadsgivare får skicka erbjudanden om hälso- och sjukvård, exempelvis vaccination, till enskilda patienter som enligt tillgänglig patientdata inte tidigare fått denna hälso- och sjukvårdsinsats.

 • Hur rapporteras registreringen av de som vaccineras? (uppdaterad: 29 oktober 2021)

  Regionerna dokumenterar vaccination mot covid-19 och registrerar uppgifterna som sedan överförs till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.

  Folkhälsomyndigheten rapporterar sedan resultatet från de olika regionerna och redovisar sin sammanställning.

  Statistik antal vaccinerade, Folkhälsomyndigheten

 • Hur ska hälso- och sjukvården hantera asylsökande eller personer som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd och som saknar giltigt identitetshandling? (uppdaterad 29 oktober 2021)

  Om personen saknar giltig identitetshandling får journal föras med hjälp av ett så kallat reservnummer. Vården bör tillfråga personen om hen fått en eventuell första vaccindos och i så fall var. Om det sedan tidigare finns ett tilldelat reservnummer bör det användas i journalanteckningen. För att säkerställa att patienten får samma vaccin båda gångerna bör den andra dosen ges hos samma vårdgivare som gav den första dosen om det är möjligt.

Vaccinationsintyg covid-19

 • Är hälso- och sjukvården skyldig att utfärda särskilda vaccinationsintyg? (uppdaterad 29 oktober 2021)

  Hälso- och sjukvårdens skyldighet att utfärda intyg är relativt begränsad och den gäller endast för några särskilt utpekade syften enligt lag. I överenskommelsen och tilläggsöverenskommelsen om vaccination mot covid-19 mellan SKR och regeringen framgår att Sverige ska använda det EU-gemensamt ramverk för vaccinationscertifikat som finns. Staten och SKR är överens om att ett vaccinationscertifikat måste tas fram av en myndighet och inte av regionerna själva.  E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett covid-bevis enligt den EU-förordning som EU-länderna gemensamt beslutat om.

  För ändamålet resa är det EU:s digitala covidbevis som medlemsländerna nu kommit överens om att införa.

  Covidbeviset, E-hälsomyndigheten

Ekonomi och ersättning

 • Hur finansieras vaccinationen? (uppdaterad: 21 november 2023)

  Förberedelser och genomförande av vaccinering innebär stora kostnader för regionerna. I juni 2023 tecknade SKR och regeringen en överenskommelse om finanseringen och ansvarsfördelning vid vaccinering för andra halvåret 2023. Den första överenskommelsen kom 8 december 2020.

  Överenskommelse vaccinering covid-19

 • Kostar vaccination något för den enskilde?(uppdaterad: 21 november 2023)

  Nej, vaccination mot covid-19 är kostnadsfri till alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen. SKR:s styrelse har beslutat om en rekommendation till alla regioner kring kostnadsfrihet.

  Rekommendation Kostnadsfrihet vaccination andra halvåret 2023 (PDF)

  Rekommendationen är förlängd till 31 mars 2024.

  Förlängd rekommendation gällande avgiftsfrihet för vaccinering mot covid-19 (PDF)

 • Vilket försäkringsskydd gäller vid vaccinering? (uppdaterad: 10 november 2021)

  Alla covid-19 vaccin som är godkända i Sverige ingår i Läkemedelsförsäkringen. Det gäller även om man kombinerar vaccinerna och även vid en tredje dos.

  covid-.19 vaccinationer, Läkemedelsförsäkringen

 • Gäller lagen om resekostnadsersättning även vid vaccination av covid-19? (uppdaterad: 29 oktober 2021)

  SKR:s tolkning är att lagen om resekostnadsersättning för sjukresor även kan omfatta resor i samband med vaccination mot covid-19. Det är däremot upp till regionerna att besluta om detta.

Personal och vaccination

Utlämning av personuppgifter i samband med vaccination

 • Får kommuner lämna ut personuppgifter om personer som har hemtjänst och hemsjukvård för att göra det möjligt att vaccinera? (uppdaterad: 19 januari 2021)

  Ja, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (10 kap, 2 §) hindrar inte sekretessen att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

  I kommunens verksamhet ingår att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen omfattas deras hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso-och sjukvårdslagen 12 kap. I detta ansvar får anses ingå att dessa individer erbjuds vaccination mot covid- 19.

  Enligt artikel 6 i GDPR krävs en rättslig grund för att hantera personuppgifter vilket finns i Patientlagen, 2 kap, 4 §.

  För att en kommun eller region ska kunna erbjuda vaccination till de prioriterade grupperna i fas 1 behöver regionerna kunna nå ut till personer som har hemtjänst med hemsjukvård. För att vaccinationerna ska kunna genomföras så snart som möjligt bör kommunerna och regionerna hjälpa varandra. Oavsett vilken part som ska utföra själva vaccinationen behöver regionen uppgifterna för att förse kommunen med rätt mängd vaccin.

 • Får kommuner lämna ut personuppgifter om de personer som endast har hemtjänst, för att möjliggöra vaccination? (uppdaterad: 19 januari 2021)

  Kommunen kan tillfråga de personer som har hemtjänst om de vill erhålla vaccination och om de samtycker till att regionen får del av deras personuppgifter för att kunna genomföra vaccinationen.

  För enskilda personer som endast har hemtjänst kan ett alternativ vara att personen tillfälligt skrivs in i hemsjukvården. Se fråga om hemsjukvård.

  Enligt Patientdatalagen och GDPR anses det lagligt att regioner tar emot och behandlar patientrelaterade uppgifter eftersom regionen har ett huvudansvar för patientens hälso- och sjukvård. Detta gäller även om vården ges av en annan vårdgivare.

 • Hur kan kommuner och regioner samarbeta kring personuppgiftshanteringen? (uppdaterad: 19 januari 2021)

  Ett sätt att hantera detta är att kommunen i ett första steg lämnar ut uppgifter på den aktuella gruppen till regionen för att beräkna antal. Samtidigt efterfrågar kommunen om hen vill ha ett erbjudande om vaccination mot covid-19.

  I ett andra steg samlar kommunerna in svaren samt ger regionen uppgifter om vilka personer som vill få erbjudande om vaccination. Vem eller vilka i regionen uppgifterna ska överlämnas till beslutas lokalt utifrån hur vaccinationerna organiseras.

 • Vilken sekretess gäller för personer som saknar beslutsförmåga? (uppdaterad: 19 januari 2021)

  När det gäller personer som saknar beslutsförmåga och som enbart har hemtjänst är ett alternativ att tillfälligt skriva in personerna i hemsjukvården.

  Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (10 kap. 2§) hindrar inte sekretessen att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet, det vill säga att ge hälso- och sjukvård.

  Ytterligare en möjlighet är att ett beslut fattas av kommunfullmäktige om personuppgiftsbehandlingen som ger en lagliga grunden för behandlingen.

  Beträffande uppgifter av till exempel allmänt intresse och myndighetsutövning gäller att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU :s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.

  Att kommunerna nu behöver lämna ut personuppgifter för personer med hemtjänst så att dessa ska kunna erbjudas vaccination mot covid-19 i en första grupp, får anses utgöra en uppgift av allmänt intresse som är viktig för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter till exempel att ge hemtjänst och därmed finns stöd i Offentlighets- och sekretesslagen (10 kap. 2 §) att lämna ut uppgifterna till regionen.

 • Under vilka förutsättningar kan vaccination mot covid-19 ges till beslutsoförmögna? (uppdaterad: 3 maj 2021)

  Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. Ett alternativ som stöds av praxis är att använda så kallat hypotetiskt samtycken men som saknar uttryckligt lagstöd. Ett hypotetiskt samtycke förutsätter att patienten förhåller sig positiv eller neutral till åtgärden men om en icke-beslutskompetent patient visar med sin kropp och röst att hen motsätter sig vaccinationen, kan inte ett hypotetiskt samtycke legitimera åtgärden.

  I proposition 2013/14:202 på sidan 12 anges följande:

  ”När vårdpersonalen är medveten om att patienten inte kan ge något informerat samtycke men tror sig veta att patienten skulle ha samtyckt om han eller hon hade kunnat ta ställning, är det fråga om ett så kallat hypotetiskt samtycke. En sådan hypotes om samtycke kan under vissa förutsättningar vara tillräcklig för att en medicinsk åtgärd ska vidtas. Detta gäller under förutsättning att patienten själv eller en behörig ställföreträdare för denne inte kan ta ställning, det saknas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig åtgärden och skälen för åtgärden väger tungt.”

 • Hur ska uppgifter om ordination och registrering i vaccinationsregistret dokumenteras? (uppdaterad: 28 december 2021)

  Ordination och registrering i patientjournalen och i vaccinationsregistret ska ske för varje dos vaccin som ges. Vem som ansvarar för ordination och registrering när kommunen bistår regionen i samband med vaccinationen måste klargöras lokalt. För Pfizer/Biontechs vaccin Comernaty gäller läkemedelsförsäkringen men regeringen har klargjort att samtliga covid-19 vaccin kommer att täckas av en statlig försäkringslösning.

  Den 1 december 2021 trädde lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 i kraft. Lagen tillämpas även på skador som har inträffat före lagen började gälla.

  Pressmeddelande: Regeringen förslår ny lag om statlig ersättning, Regeringen

  Lagen om statlig ersättning för personskador orsakde av vaccin mot sjukdomen covid-19, Riksdagen

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.