Publicerad: 1 juli 2020

Skyddsutrustning med anledning av covid-19

Frågorna om skyddsutrustning kopplade till covid-19 är viktiga och högt prioriterade av SKR. Målet är att våra medlemmar ska ha rätt utrustning i varje arbetssituation.

SKR arbetar på olika sätt för att stödja kommuner och regioner kring bristen på skyddsutrustning. Tillsammans med länsstyrelsernas samordningskansli och i dialog med Stockholms, Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner samt Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen träffat en överenskommelse om att samverka kring bristen på skyddsutrustning och andra bristvaror.

Ramavtal om bristvaror

SKL Kommentus har tagit fram ett särskilt ramavtal om bristvaror till vård- och omsorgsverksamheter. Ramavtalet täcker det huvudsakliga behovet av ändamålsenligt hälso- och sjukvårdsmaterial som på grund av utbrottet av covid-19 blivit bristvara.

Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020

Säkra och fördela tillgången på skyddsutrustning

Socialstyrelsen har sedan tidigare ett regeringsuppdrag att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19

Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner och regioner som har akuta behov. För att fördela materiel utgår Socialstyrelsen från de lägesbilder och behov som kommuner och regioner rapporterar in. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen att samordna kommunernas behov.

Regeringsbeslut kring att säkra och fördela tillgången på skyddsutrustning (PDF)

För privata utförare i omsorg

SKR har tagit fram ett förslag till rutin för hur privata utförare inom personlig assistans, boende inom LSS, särskilt boende för äldre och hemsjukvård ska kunna rapportera in akuta behov av skyddsutrustning till Socialstyrelsen via kommunerna. Privata utförare kan även få godkännande av kommunen att beställa materiel via SKL Kommentus.

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg

Rekommendationer om skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten (FoHM) ansvarar för rekommendationer om skyddsutrustning. Rekommendationerna gäller personal inom hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Syftet är att risken för smitta av sjukdomen covid-19 till personal, patienter och vårdtagare minimeras.

Rekommendationerna ska ligga till grund för det lokala arbetsmiljöarbetet när kommuner och regioner, i dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud, utformar lokala tillämpningar av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning

Arbetsgivares ansvar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generella och ska användas som stöd när riskbedömningar görs lokalt. Det är varje verksamhets och arbetsgivares ansvar att bedöma den eventuella smittrisken i varje vårdsituation och hur riskerna förebyggs.

SKR information och råd om arbetsgivares ansvar vid epidemi – eller pandemiutbrott

Frågor och svar – Arbetsgivares ansvar kring hygienrutiner och skyddsutrustning

De viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen är att hålla god basal hygien, att göra bra riskbedömningar och säkerställa att medarbetarna följer riktlinjerna på den aktuella arbetsplatsen. Det är därför avgörande att arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna har utbildning och förutsättningar att efterleva denna standard. SKR har tagit fram ett PM med övergripande råd angående skydd till verksamheterna.

SKR:s PM angående skydd i vård och omsorg (PDF, nytt fönster)

Frågor och svar

Vem ansvarar för inköp av skyddsutrustning?

Kommunernas och regionernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan materiel gäller i så stor utsträckning som möjligt. Vid behov kan kommun eller region begära extra stöd av exempelvis skyddsutrustning via Socialstyrelsen.

Finns någon övergripande utbildning om användning av skyddsutrustning?

Socialstyrelsen och Karolinska Institutet har tagit fram E-utbildningar om covid-19. Fokus är hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Det finns även introduktionsutbildning för ny personal samt kompletterande utbildningar för vård- och omsorgspersonal.

Socialstyrelsens utbildningar, material och vägledning

Covid-19 web course in various languages at Karolinska Institutet

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!