Publicerad: 19 mars 2020

Fråga och svar

Deltagande på distans vid sammanträden i nämnder och styrelser

(Uppdaterad: 19 mars 2020)

Motsvarande möjligheter finns för deltagande i nämnd- och styrelsesammanträden på distans som för fullmäktige. Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken utsträckning det får ske, 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL.

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i fullmäktigebeslut, besluta om distansdeltagande.

Exempel på utformning av bestämmelser om deltagande på distans i nämnd- och styrelsesammanträden finns i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder.

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast ... dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.

SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder (PDF, nytt fönster)

Det som angetts under punkt 3.1. gäller i övrigt även deltagande på distans i nämndsammanträden. Utöver detta bör anmärkas att lagstiftaren synes ha förutsatt att deltagande i nämnd- och styrelsesammanträden på distans ska användas som ett komplement till fysiskt deltagande. Även om detta inte återspeglas i lagtexten.
Frågan är, såvitt känt, inte rättsligt prövad.

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd eller styrelsen bör ordföranden och de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans.

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!