Publicerad 1 december 2021

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

Luciatåg, skolavslutningar, öppet hus, gymnasiemässor

Från den 1 december gäller nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 100 personer.

 • Vad gäller för skolavslutningar?

  Skolavslutningar är vanligtvis inte att se som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därför inte av bestämmelserna i begränsningsförordningen.

 • Vad gäller för öppet hus på gymnasieskolor (i samband med skolvalet)?

  Öppet hus är inte att anse som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därmed inte av begränsningsförordningens bestämmelser.

 • Kan skolan på frivillig väg kräva vaccinationsbevis för deltagande av elever, föräldrar och andra intresserade över arton år?

  Eftersom vaccinationsbevis och det som föreskrivs om behandling av personuppgifter avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar SKR i dagsläget inte att skolan kräver ett sådant bevis vid öppet hus.

 • Hur kan skolan arbeta smittskyddssäkert vid öppet hus?

  Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder så som att informera besökare om hur smittspridning kan undvikas och ge möjlighet till handtvätt.

  För att ytterligare förhindra spridning av sjukdomen covid-19 bedömer SKR att skolan med fördel kan anpassa valda delar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

  För att undvika att trängsel uppstår vid öppet hus kan skolan till exempel:

  1. vidta åtgärder för att sprida ut besökarnas ankomsttid,
  2. informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel, när öppet hus pågår under flera dagar,
  3. anvisa besökare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,
  4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
  5. anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
  6. anvisa i vilken riktning som besökarna bör förflytta sig, och
  7. förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats vägleder besökarna för att det ska vara en jämn genomströmning.
 • Vad gäller för gymnasiemässor?

  En gymnasiemässa bedöms vanligtvis som en offentlig tillställning. Något krav på vaccinationsbevis finns dock inte eftersom det är en mässa. Däremot ska man som anordnare bland annat begränsa antalet besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt samt utforma lokaler, områden och utrymmen så att trängsel undviks.

 • Vad gäller för luciatåg och luciakonserter i skolor?

  En luciakonsert i en skola kan vara en allmän sammankomst, beroende på vilka som är inbjudna att delta. Om exempelvis bara en eller ett fåtal klasser är inbjudna är det inte att se som en allmän sammankomst. Om man däremot har en luciakonsert dit hela skolan bjuds in och/eller anhöriga bjuds in kan den däremot vara att se som en allmän sammankomst och omfattas i sådant fall av begränsningsförordningens bestämmelser liksom Folkhälsomyndighetens föreskrifter.”

Screening med antigentester i skolan

 • Vem har ansvar för testning av personal och elever i skolan?

  Här skiljer man på om det är provtagning som del i en pågående smittspårning eller om det är en screening av personer som inte har symptom. Är det provtagning som del av en pågående smittspårning är det regionens ansvar. Är det en screening på personer som är symptomfria och erbjuds på initiativ av arbetsgivare eller av skolan för elever är det arbetsgivarens eller skolans ansvar.

  I det fall det rör sig om screening så uppmanar Folkhälsomyndigheten dock aktörer utanför hälso- och sjukvården att inhämta stöd från företagshälsovård, elevhälsa eller motsvarande vårdgivare. Enligt hälso- och sjukvårdslagen krävs dessutom ansvarig läkare för ordination och för hantering av resultat. Screening för påvisning av covid-19, som är en samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom, ska alltid utföras på ordination av läkare (självtester som används av individen själv och som kan ha en roll vid regelbunden screening utan misstanke om sjukdom lyder inte under hälso- och sjukvårdslagen och omfattas därmed inte av detta krav).

 • Vad menas med antigentester?

  Antigentester eller så kallade snabbtester används för snabb testning till exempel vid sortering av patienter (triagering) på akutmottagningar och vid inläggning på sjukhus. Denna testning utförs och avläses av utbildad personal. Teknikutvecklingen går fort på detta område och flera antigentester som kan tas av individen själv så kallade självtester förväntas bli CE –märkta för detta syfte. Det finns även antigentester som Läkemedelsverket beviljat dispens för att använda i form av självtest.

  Självtester för covid-19, Läkemedelsverket

  Används självtester (där personen tar provet och läser av svaret själv) i screening på arbetsplats rekommenderas att arbetsgivaren har rutiner på plats så att arbetstagaren snabbt får tillgång till läkare för rådgivning kring hur positiva testresultat ska hanteras. Vid positivt testresultat ansvarar personen själv för att utan dröjsmål ta kontakt med läkare. Detta sker i regel genom den egeninitierade testningen via 1177.se eller enligt etablerade rutiner på arbetsplatsen.

  Snabb och självtester mot covid-19, Läkemedelsverket

  Snabbtester för antikroppar mot covid-19, Läkemedelsverket

 • Vad menas med screening av personal i förskolan och skolan?

  Med screening menas provtagning och efterföljande analys av prov från personer som inte har symtom och utan att testningen är kopplad till utredning av smittkedjor kopplat till ett konstaterat fall. Screening av personal kan genomföras med så kallade antigentest även kallad snabbtest.

  I de fall antigentester används för screening på arbetsplatser sker det på arbetsgivarens initiativ och är frivilligt för arbetstagaren. En av de åtgärder som utifrån arbetsgivarens riskbedömning kan bli aktuell är regelbunden screening på arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och det är svårt att undvika nära kontakt med andra. Screeningen ska ses som en tilläggsåtgärd till övriga skyddsåtgärder som arbetsgivaren bedömt nödvändiga. Skulle testet visa positivt ska det följas upp med vårdkontakt för rådgivning, vidare testning och smittspårning. Olika tester och metoder för screening kan användas, det är arbetsgivaren som beslutar om detta.

  Används självtester rekommenderas att arbetsgivaren har rutiner på plats så att arbetstagaren snabbt får tillgång till läkare för rådgivning kring hur positiva testresultat ska hanteras. Vid positivt testresultat ansvarar personen själv för att utan dröjsmål ta kontakt med läkare. Detta sker i regel genom den egeninitierade testningen via 1177.se eller enligt etablerade rutiner på arbetsplatsen

  Screening med antigentester ersätter inga andra åtgärder och kan inte användas för att sluta följa råd och rekommendationer eller för att låta personer med symtom bryta sin hemkarantän.

  Planering inför införande av screening bör ske med utgångspunkt från aktuellt smittspridningsläge i samhället. Information om det epidemiologiska läget som råder där en viss verksamhet befinner sig kan inhämtas från respektive region.

  Observera att denna framförallt vänder sig till vårdgivare och kliniska mikrobiologiska laboratorier med ansvar för testning av misstänkta fall av covid-19.

  Vägledning för användning av antigentester vid covid-19, Folkhälsomyndigheten (PDF)

 • Rekommenderar Folkhälsomyndigheten screening med antigentester för elever i skolan?

  Folkhälsomyndigheten har ingen rekommendation för screening av skolelever. Folkhälsomyndigheten bedömer att riskerna i dagsläget överväger de eventuella fördelarna som regelbunden screening av i synnerhet yngre skolelever kan ha.

  Folkhälsomyndigheten menar att det i nuläget saknas tillräckligt kunskapsunderlag om screening av skolbarn kan sägas utgöra ett viktigt verktyg för att förhindra smittspridning och minska sjukfrånvaro i skolan. Regelbunden screening av barn kan även innebära anspänning och oro inför varje screeningtillfälle. Upplevt obehag i samband med provtagningen kan påverka barns allmänna inställning till hälso- och sjukvård, särskilt hos de yngre barnen. För de yngre barnen är det särskilt viktigt att utvärdera nyttan.

  Screening kan i vissa fall vara en kompletterande åtgärd, företrädesvis på högstadiet, gymnasiet och i äldre åldrar.

  Att delta i screening är frivilligt och kräver samtycke. När det gäller ej myndiga skolelever krävs därför vårdnadshavarnas samtycke.

  Observera att denna framförallt vänder sig till vårdgivare och kliniska mikrobiologiska laboratorier med ansvar för testning av misstänkta fall av covid-19.

  Vägledning för användning av antigentester vid covid-19, Folkhälsomyndigheten (PDF)

 • Om skolan ändå genomför screening av elever var kan jag hitta information om hur det ska gå till?

  Folkhälsomyndigheten har ingen rekommendation för screening av skolelever. Myndigheten bedömer att riskerna i dagsläget överväger de eventuella fördelarna som screening av skolelever kan ha. Den skola eller skolhuvudman som beslutar om screening av skolelever får därmed själv stå för kostnaderna. Stöd till aktörer som har för avsikt att använda antigentest för att utföra en screening finns att hitta i Folkhälsomyndighetens vägledning för användning av antigentester vid covid-19. Vägledningen riktar sig främst till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 har uppdaterats. Vägledningen vänder sig inte till allmänheten. Det finns även regioner som tagit fram rekommendationer för ändamålet (se nedan).För närvarande genomför Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) en upphandling i syfte att tillhandahålla ett nationellt ramavtal från vilket anmälda regioner och kommuner kan avropa antigentester för covid-19. Målsättningen är att ha ett färdigt ramavtal klart i juni 2021.

  Vägledning för användning av antigentester vid covid-19, Folkhälsomyndigheten (PDF)

  Rekommendationer från Region Kalmar (PDF)

  Rekommendationer från Smittskydd Halland (PDF)

  Addas upphandling av antigentester för covid-19

 • Kan skolan få ersättning från staten för kostnader för provtagning?

  Vid en pågående smittspridning i skolan ansvarar regionerna för smittspårning och hur testning bör genomföras. Enligt nuvarande överenskommelse mellan regeringen och SKR utgår ersättning till regionerna för genomförande av testning och smittspårning som görs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Folkhälsomyndigheten har ingen rekommendation för screening av skolelever. Folkhälsomyndigheten bedömer att riskerna i dagsläget överväger de eventuella fördelarna som regelbunden screening av i synnerhet yngre skolelever kan ha. Den skola eller skolhuvudman som beslutar om screening av skolelever får därmed själv stå för kostnaderna.

Stängning av skolverksamhet

 • Vad innebär Folkhälsomyndighetens vägledning om testning av barn för förskolan och skolan?

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar i en ny vägledning att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. I vägledningen finns även rekommendationer för när barn kan återgå till förskola, skola och andra aktiviteter beroende på om provsvar är negativt, positivt eller när inget prov har tagits.

  Den nya vägledningen kan vara ett stöd för förskolan och skolan i kommunikation med hemmen om hur länge barn ska vara hemma med milda symptom som kan tyda på covid 19. Eftersom det är viktigt för barn att kunna delta i förskola och skola i så stor utsträckning som möjligt rekommenderar FHM att barn testas så att de kan återgå tidigare till verksamheten vid ett negativt provsvar, eller efter 7 dagar med milda symptom. Tidigare var rekommendationen att barn skulle bara hemma helt vid milda symptom vilket gjorde att elever med långvariga men milda symptom riskerade att gå miste om undervisning under en längre tid, eller att skolan fick extraarbete för att ge dessa elever del av undervisningen hemma. Provtagningen ska göras av hälso- och sjukvårdspersonal. Lokal information om vart vårdnadshavare ska vända sig för testning finns på 1177.se.

  Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan, Folkhälsomyndigheten

 • Om avgiftsbelagd verksamhet (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg) stänger (helt eller delvis) så att föräldrar inte kan utnyttja sin plats, ska kommunen betala tillbaka avgiften då?

  Kommunen ska betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den tjänst (platsen) som avtalet avser inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift för den. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

 • Har gymnasieelever rätt till matersättning under den period som skolan är stäng och de studerar hemma?

  Det finns inga krav att skolan ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå. Det torde därför inte finns någon skyldighet att ge eleverna matersättning under den period som skolan är stängd. Det finns dock inget som hindrar att skolans huvudman beslutar att frivilligt göra så.

 • Om grundskola stängs, är kommunen ändå skyldig att erbjuda skolmåltider till eleverna?

  Om en skolenhet stängs, i enlighet med nämnda lag och förordning nedan, och någon verksamhet inte bedrivs alls för tillfället finns inte någon skyldighet att erbjuda skolmåltider. Om däremot fjärr- eller distansundervisning bedrivs kvarstår skyldigheten att erbjuda skolmåltider i förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer (jfr förordningsmotiv till förordning (2020:15) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Fm 2020:4 s. 4). Regeringen har uttalat följande:

  Om sådana elever vill ha skolmåltider kan huvudmannen t.ex. tillhandahålla frysta måltider för en hel vecka för avhämtning enligt ett rullande schema så att inte för många elever kommer samtidigt. Om exempelvis utbildning i en eller flera årskurser tillfälligt inte alls bedrivs har dock huvudmannen inga skyldigheter enligt skollagen i förhållande till eleverna i de årskurserna under den tiden. Rätten till exempelvis skolmåltider förskjuts då i tiden till dess att utbildningen i de årskurserna återupptas.

  I 2 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid och 2 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta anges att med att en skolenhet enligt skollagen är stängd, avses att verksamhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller både rum och tid eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. I samma paragraf i nämnd förordning framgår att med att en skolenhet är delvis stängd avses att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

  Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

 • Om en fristående verksamhet stänger, ska kommunen ändå betala bidrag till dess huvudman under tiden som den har stängt?

  SKR anser att bidrag ska fortsätta att betalas ut även om en fristående verksamhet hamnar i ett läge där det tillfälligt och under en viss period inte går att bedriva verksamheten som normalt. Detsamma gäller interkommunal ersättning om kommunal verksamhet hamnar i samma läge.

 • Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

  Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.”

  Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB

 • Om en förskola eller skola stängs, vem i kommunen beslutar om vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg?

  Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet i enlighet med "Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet" erbjudas omsorg av kommunen. Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt ska vårdnadshavaren som deltar i samhällsviktig verksamhet anmäla sitt behov av omsorg till hemkommunen alternativt huvudmannen. Om hemkommunen/huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig funktion, får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med hjälp av ett intyg från verksamhetsutövaren. Beslut om erbjudande av omsorg fattas av nämnden eller, om det är brådskande, av nämndens ordförande. Beslut kan även delegeras till förvaltningschef.

  Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB (PDF)

  Beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kan antingen fattas av regeringen i enlighet med Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid eller av huvudmannen i enlighet med förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Om regeringen fattar beslutet är det hemkommunen som ansvarar för att erbjuda omsorg och om det är huvudmannen som fattar beslutet är det huvudmannen som ska erbjuda omsorg.

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, Riksdagen

  Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Riksdagen

  Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB

 • Vad är viktigt att tänka på inför och under en stängning av skolverksamhet?

  SKR har tagit fram en checklista som stöd till kommuner inför och under en stängning av skolverksamheten.

  Checklista inför stängning av skolverksamhet

 • Vem ansvarar för att vissa barn och elever erbjuds viss verksamhet även om förskola eller skola stängs?

  Den lag (2020:148) och den förordning (2020:115) som riksdagen respektive regeringen beslutat om gör det möjligt dels för regeringen och dels för en huvudman (kommunal eller enskild) att under vissa omständigheter besluta om tillfällig stängning av enheter där skollagsreglerad verksamhet bedrivs. Ansvarsfördelningen för att ändå, alltså trots stängning, fortsätta erbjuda vissa särskilt utpekade grupper viss verksamhet skiljer sig åt beroende på vem det är som fattar beslut om stängning. SKR tolkar lagen och förordningen på följande sätt:

  • Om det är regeringen som beslutar om stängning på nationell, regional eller kommunal nivå, vilket den kan göra enligt 3 § i lagen, är det hemkommunen som ansvarar för att verksamhet bedrivs i sådan omfattning att de särskilt utpekade grupperna kan erbjudas detta, oavsett om barnet/eleven normalt går i verksamhet i hemkommunens regi eller i annans regi. Det är endast om regeringen beslutar om stängning som detta ansvar tillfaller hemkommunen.
  • Om det däremot är huvudmannen själv som beslutar om stängning, vilket den kan göra enligt 4 § i lagen, är det huvudmannen som är skyldig att fortsätta erbjuda viss verksamhet till de särskilt utpekade grupperna. Detta följer av 19 § förordningen.

  16 § förordningen möjliggör för hemkommunen att överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i 23 kap. skollagen (kapitlet om entreprenad och samverkan). Den aktuella paragrafen i denna förordning möjliggör för hemkommunen att överlämna uppgifter på entreprenad till såväl en annan kommun som en enskild huvudman. En kommun får enligt 23 kap. 8 § skollagen även sluta avtal med en annan kommun om att denna ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, Riksdagen

  Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Riksdagen

Övrigt om kommunens ansvar för förskola och skola

 • Omfattas skolmatsalar av den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen?

  Nej, den nya lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli gäller inte matservering i skolrestauranger. Verksamheterna måste dock följa de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och åtgärder kan behöva vidtas. Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på förebyggande åtgärder i förskolan och grundskolan samt i gymnasieskolan.

  Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskola, Folkhälsomyndigheten Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskoa, Folkhälsomyndigheten

 • Vad kan skolan behöva göra om de har något bekräftat fall av covid-19 hos elever eller personal?

  Om covid-19 bekräftas hos en person kan det i vissa fall bli aktuellt att genomföra en smittspårning på skolan. Syftet med en sådan smittspårning är att bryta nya smittkedjor genom att den eller de personer som kan ha blivit utsatta för smitta ska få information om detta. På så sätt kan dessa personer vara särskilt uppmärksamma på om de själva får symtom och i så fall stanna hemma och undvika kontakter samt testa sig. Om man informerar om att det finns smitta inom verksamheten gör sekretessen att man inte kan berätta vem som är smittad, såvida inte den som är smittad ger sitt samtycke att sprida uppgifter om dennes hälsotillstånd. 21 kap. 1 § OSL.

  Testning i samband med smittspårning i skolan, inklusive breddad testning, utförs inom hälso- och sjukvårdens regi och efter dialog med regionens smittskyddsenhet. Antigentest i form av självtest, där elever, lärare eller annan skolpersonal tar provet och läser av svaret själv, rekommenderas inte. Användning av självtester leder till att testresultaten inte når dem som ansvarar för smittspårningen som därmed fördröjs, samt att rätt information inte kan ges till de som varit del i en smittspridning i skolan. Genom att smittspårningen utförs av hälso- och sjukvården skapas en korrekt bild av smittläget och smittkedjor kan snabbt brytas. Den som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och boka PCR-test via 1177.se. Antigentester i form av självtester rekommenderas i dessa fall inte.

  Hantering av covid-19 skolmiljö, Folkhälsomyndigheten

 • Vad är skolahemma.se?

  Skolahemma.se är en webbplats med stödmaterial för skolor att hantera konsekvenser av det nya coronaviruset. Här finns stöd och tips om distansundervisning för huvudmannen, rektor, lärare och medarbetare med IT-funktioner. Webbplatsen är ett samarbete mellan Skolverket, RISE, Sveriges Kommuner och Regioner, Utbildningsradion och Swedish Edtech Industry. Skolahemma.se startade 16 mars 2020 och uppdateras löpande.

  skolahemma.se

 • Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

  Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott av covid-19. Vid akut infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med feber och/eller allmänpåverkan bör vaccination som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

 • Vem har ansvar för vaccineringen mot covid-19 av barn i åldern 16-17 år (födda 2005 och tidigare)?

  Det är regionerna som enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har ansvar att genomföra vaccinationerna mot covid-19. Vaccinet fördelas från Folkhälsomyndigheten till regionerna utifrån befolkningsmängd och fördelningsnyckel som följer prioritetsordningen som myndigheten har fastställt. Regionerna kan i sin tur välja hur vaccinationerna organiseras. När det nu finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att vaccinera barn 16–17 år (födda 2005 och tidigare) finns det regioner som inlett dialog med elevhälsan om möjlighet att bidra i genomförandet av vaccinationerna på uppdrag av regionerna. Det finns en överenskommelse mellan regeringen och SKR om ersättning till regionerna för utförda vaccinationer. I de fall verksamhet inom ramen för denna överenskommelse bedrivs i den kommunala hälso- och sjukvården ska kommunerna via regionerna få ta del av finansiering för denna verksamhet.

  Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 Pdf, 746 kB.

  Tilläggsöverenskommelse om vaccinationer av barn (nyhet 2021-07-01)

  Olika aktörers ansvar i vaccinationen (Folkhälsomyndigheten)

Kontakt

Kontakta SKR