Publicerad: 24 mars 2020

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

Vilka regler gäller för skolavslutningar och studentfirande i år?

Både studentfirandet och andra skolavslutningar påverkas av smittläget och kommer inte att kunna genomföras som vanligt. Folkhälsomyndigheten har tagit fram särskilda rekommendationer för detta. Rekommendationerna innebär i korthet att skolan kan samla elever klassvis eller i mindre grupper för exempelvis betygsutdelning eller andra ceremonier, men måste avstå från stora gemensamma samlingar. Trängsel i korridorer, andra lokaler och på skolgården ska undvikas.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om studentfirande

Folhälsomyndighetens rekommendation om skolavslutningar

Transportstyrelsen har infört tillfälliga regler som gör att det i år inte är tillåtet med firande på studentflak.

Transportstyrelsens information om studentflak

Om avgiftsbelagd verksamhet (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg) stänger (helt eller delvis) så att föräldrar inte kan utnyttja sin plats, ska kommunen betala tillbaka avgiften då?

Kommunen ska betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den tjänst (platsen) som avtalet avser inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift för den. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Har gymnasieelever rätt till matersättning under den period som skolan är stäng och de studerar hemma?

Det finns inga krav att skolan ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå. Det torde därför inte finns någon skyldighet att ge eleverna matersättning under den period som skolan är stängd. Det finns dock inget som hindrar att skolans huvudman beslutar att frivilligt göra så.

Om grundskola stängs, är kommunen ändå skyldig att erbjuda skolmåltider till eleverna?

Om en skolenhet stängs, i enlighet med nämnda lag och förordning nedan, och någon verksamhet inte bedrivs alls för tillfället finns inte någon skyldighet att erbjuda skolmåltider. Om däremot fjärr- eller distansundervisning bedrivs kvarstår skyldigheten att erbjuda skolmåltider i förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer (jfr förordningsmotiv till förordning (2020:15) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Fm 2020:4 s. 4). Regeringen har uttalat följande:

Om sådana elever vill ha skolmåltider kan huvudmannen t.ex. tillhandahålla frysta måltider för en hel vecka för avhämtning enligt ett rullande schema så att inte för många elever kommer samtidigt. Om exempelvis utbildning i en eller flera årskurser tillfälligt inte alls bedrivs har dock huvudmannen inga skyldigheter enligt skollagen i förhållande till eleverna i de årskurserna under den tiden. Rätten till exempelvis skolmåltider förskjuts då i tiden till dess att utbildningen i de årskurserna återupptas.

I 2 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid och 2 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta anges att med att en skolenhet enligt skollagen är stängd, avses att verksamhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller både rum och tid eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. I samma paragraf i nämnd förordning framgår att med att en skolenhet är delvis stängd avses att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Om en fristående verksamhet stänger, ska kommunen ändå betala bidrag till dess huvudman under tiden som den har stängt?

SKR anser att bidrag ska fortsätta att betalas ut även om en fristående verksamhet hamnar i ett läge där det tillfälligt/under en viss period inte går att bedriva verksamheten som normalt. Detsamma gäller interkommunal ersättning om kommunal verksamhet hamnar i samma läge.

SKR:s, Friskolorna riksförbunds och Idéburna skolors riksförbund gemensamma uttalande om behovet av samarbete och samförstånd mellan kommuner och enskilda huvudmän inom skolväsendet

Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.”

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB

Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott av covid-19. Vid akut infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med feber och/eller allmänpåverkan bör vaccination som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

Kan barn och elever själva förse sig med mat, trots att skolrestauranger omfattas av Folkhälsomyndighetens restriktioner om att förhindra smitta på restauranger caféer och barer?

Ja, barn och elever kan även fortsättningsvis ta både kall och varm mat själva i bufféservering på förskolan eller skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste verksamheten uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar samt att besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Av föreskriften framgår att:

  • besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • stående servering vid barer inte är tillåtet.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (PDF, nytt fönster)

Om en förskola eller skola stängs, vem i kommunen beslutar om vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg?

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet i enlighet med "Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet" erbjudas omsorg av kommunen. Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt ska vårdnadshavaren som deltar i samhällsviktig verksamhet anmäla sitt behov av omsorg till hemkommunen alternativt huvudmannen. Om hemkommunen/huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig funktion, får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med hjälp av ett intyg från verksamhetsutövaren. Beslut om erbjudande av omsorg fattas av nämnden eller, om det är brådskande, av nämndens ordförande. Beslut kan även delegeras till förvaltningschef.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (PDF, nytt fönster)

Beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kan antingen fattas av regeringen i enlighet med Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid eller av huvudmannen i enlighet med förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Om regeringen fattar beslutet är det hemkommunen som ansvarar för att erbjuda omsorg och om det är huvudmannen som fattar beslutet är det huvudmannen som ska erbjuda omsorg.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, Riksdagen

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Riksdagen

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB

Vad är viktigt att tänka på inför och under en stängning av skolverksamhet?

SKR har tagit fram en checklista som stöd till kommuner inför och under en stängning av skolverksamheten.

Checklista inför stängning av skolverksamhet (PDF, nytt fönster)

Vem ansvarar för att vissa barn/elever erbjuds viss verksamhet även om förskola/skola stängs?

Den lag (2020:148) och den förordning (2020:115) som riksdagen respektive regeringen beslutat om gör det möjligt dels för regeringen och dels för en huvudman (kommunal eller enskild) att under vissa omständigheter besluta om tillfällig stängning av enheter där skollagsreglerad verksamhet bedrivs. Ansvarsfördelningen för att ändå, alltså trots stängning, fortsätta erbjuda vissa särskilt utpekade grupper viss verksamhet skiljer sig åt beroende på vem det är som fattar beslut om stängning. SKR tolkar lagen och förordningen på följande sätt:

  • Om det är regeringen som beslutar om stängning på nationell, regional eller kommunal nivå, vilket den kan göra enligt 3 § i lagen, är det hemkommunen som ansvarar för att verksamhet bedrivs i sådan omfattning att de särskilt utpekade grupperna kan erbjudas detta, oavsett om barnet/eleven normalt går i verksamhet i hemkommunens regi eller i annans regi. Det är endast om regeringen beslutar om stängning som detta ansvar tillfaller hemkommunen.
  • Om det däremot är huvudmannen själv som beslutar om stängning, vilket den kan göra enligt 4 § i lagen, är det huvudmannen som är skyldig att fortsätta erbjuda viss verksamhet till de särskilt utpekade grupperna. Detta följer av 19 § förordningen.

16 § förordningen möjliggör för hemkommunen att överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i 23 kap. skollagen (kapitlet om entreprenad och samverkan). Den aktuella paragrafen i denna förordning möjliggör för hemkommunen att överlämna uppgifter på entreprenad till såväl en annan kommun som en enskild huvudman. En kommun får enligt 23 kap. 8 § skollagen även sluta avtal med en annan kommun om att denna ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, Riksdagen

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Riksdagen

SKR:s, Friskolorna riksförbunds och Idéburna skolors riksförbund gemensamma uttalande om behovet av samarbete och samförstånd mellan kommuner och enskilda huvudmän inom skolväsendet

Behöver skolor informera vårdnadshavare och kollegor om de har något bekräftat/misstänkt fall av covid-19 hos elever/personal?

Det går bra att berätta att någon på skolan har drabbats av covid-19, men det finns ingen skyldighet. Om man informerar om att det finns smitta inom verksamheten gör sekretessen att man inte kan berätta vem som är smittad, såvida inte den som är smittad ger sitt samtycke att sprida uppgifter om dennes hälsotillstånd. 21 kap. 1 § OSL.

Vad är skolahemma.se?

Skolahemma.se är en webbplats med stödmaterial för skolor att hantera konsekvenser av det nya coronaviruset. Här finns stöd och tips om distansundervisning för huvudmannen, rektor, lärare och medarbetare med IT-funktioner. Webbplatsen är ett samarbete mellan Skolverket, RISE, Sveriges Kommuner och Regioner, Utbildningsradion och Swedish Edtech Industry. Skolahemma.se startade 16 mars 2020 och uppdateras löpande.

skolahemma.se

Om slutbetygen för elever i årskurs 9 inte kan rapporteras in i samma tid som vanligt, hur blir det då med slutantagningen till gymnasiet?

Möjligheterna för skolor med årskurs nio att rapportera elevers slutbetyg kan påverkas av coronapandemin. För att undvika att elever missgynnas i gymnasieantagningen behövs en nära dialog mellan huvudmän för skolor med årskurs 9 och aktuellt antagningskansli. De olika antagningskanslierna i landet behöver också informera varandra om eventuella förändringar i sina tidplaner för slutantagningen.

Antagning, interkommunal ersättning

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!