Publicerad: 19 maj 2020

Ekonomisk information med anledning av coronaviruset

SKR får många frågor om de ekonomiska effekterna i kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Svar på ekonomiska aspekter kommer att uppdateras successivt.

Coronavirusets effekter på ekonomin i kommuner och regioner

Hur kommer skatteintäkterna att utvecklas i Sverige till följd av coronaviruset? (Uppdaterad: 29 april 2020 )

SKR presenterade den 29/4 en ny skatteunderlagsprognos för kommuner och regioner. De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. Skatteunderlaget bedöms växa med 0,9 procent i år, vilket är 1,5 procentenheter lägre än i februariprognosen.

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga och ger en lågkonjunktur, som kan dröja kvar i flera år. SKR har tagit fram instruktioner för hur man kan göra beräkningar av de ändrade intäkterna för kommuner och regioner.

SKR:s prognosindikation och andra samhällsekonomiska bedömningar

Gäller stöd vid korttidsarbete för kommunala bolag? (Uppdaterad: 6 april 2020 )

2 april beslutade riksdagen om nya regler för stöd vid korttidspermitteringar. De nya reglerna innefattar nu även företag med verksamhet som till huvudsak finansieras med allmänna medel, men för kommunala bolag, som inte driver affärsverksamhet, gäller undantaget fortsatt. För att ett kommunalt företag ska kunna få stöd enligt lagen krävs alltså att företagets verksamhet avser affärsverksamhet.

Många kommunala företag bedriver affärsverksamhet och SKR tolkar reglerna så att de därmed bör omfattas av möjligheten till stöd. Det gäller åtminstone så länge verksamheten inte till huvuddelen finansieras med skattemedel. Ytterst kommer frågan dock att avgöras genom Tillväxtverkets bedömning av ansökan.

Mer information om stödet finns på Tillväxtverkets webbplats där man även kommer att kunna ansöka om stödet från den 7/4.

Korttidsarbete, Tillväxtverket

Vilken kompensation får kommuner och regioner för merkostnader i hälso- och sjukvården? (Uppdaterad: 12 maj 2020 )

2 april gav regeringen och samarbetspartierna besked om att anslaget för merkostnader inom hälso- och sjukvården till följd av coronaviruset höjs från tidigare utlovade 1 miljard till 3 miljarder kronor.

SKR framförde kritik mot regeringens förordning med detaljregler som gäller för att kommuner och regioner ska få ta del av ersättningen och pekade i en hemställan på att flera justeringar måste till.

SKR kräver ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Vid en pressträff den 12 maj aviserade regeringen förändringar om anslaget för merkostnader inom hälso- och sjukvården:

  • Ytterligare 2 miljarder koronor tillförs anslaget som därmed uppgår till 5 miljarder totalt. Regeringen anger att detta är den uppskattning som idag kan göras av kostnaden men att beloppet inte är ett takbelopp.
  • Regeringen aviserar en ändring av förordningen så att medel kan sökas för merkostnader från och med den 1 februari och ansökan kan göras från och med 30 augusti.

De förändringar i förordningen som nu görs ligger i linje med den hemställan SKR tidigare gjort. SKR inväntar nu den ändrade förordningen och de ändringar av Socialstyrelsens föreskrifter om verkställighet av förordningen. Det gäller bland annat hur ansökningsförfarandet ska gå till med avseende på tidpunkter för ansökan och andra praktiska frågor.

Den 11 maj presenterade regeringen även ett tillfälligt riktat bidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna på 3 miljarder kronor. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Fördelning av bidraget kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region och bidraget föreslås hanteras av Trafikverket.

Positivt med 3 miljarder till kollektivtrafiken

Vad gäller för de prestationsbaserade överenskommelserna inom hälso- och sjukvården? (Uppdaterad: 27 april 2020 )

SKR begärde den 23 mars att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas

9 april beslutade regeringen att tidigarelägga utbetalning av medel till regionerna inom överenskommelsen ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020”. Utbetalningen baseras på befolkningsmängd och kravet på återrapportering i september 2020 tas bort. ör övriga överenskommelser inom vårdområdet (till exempel God och Nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården) har regeringen beslutat att ta bort rapporteringskraven under 2020. Däremot kvarstår kraven på rapportering efter 2020 för samtliga dessa övriga överenskommelser för regionerna.

Ändrade rapporteringskrav under 2020, Regeringen

Överenskommelsen om de så kallade kömiljarderna, ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården”, omfattar totalt 2 896 miljoner kronor. I samband med att överenskommelsen beslutades i december 2019 betalades 432,9 miljoner kronor ut till regionerna. Resterande medel, 2 453 miljoner kronor, var avsedda att betalas ut under 2020 baserat på flera prestationskrav. Genom en ny tilläggsöverenskommelse revideras villkoren. Prestationsmedel för januari och februari betalas ut i april och de prestationsbaserade medlen för mars till och med november fördelas istället mellan regionerna utifrån befolkningsstorlek. Bonuspotten för perioden januari och februari fördelas även den utifrån kronor/invånare. De befolkningsgrundade delarna beslutas och betalas ut i juni.

Överenskommelse ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Riksdagen har beslutat om nedsättning av arbetsgivaravgifter och staten tar kostnader för karensavdrag och sjuklöner, gäller dessa åtgärder även kommuner och regioner?

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter gäller kommuner och regioner, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är registrerad arbetsgivare. Beslutet innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Lämna arbetsgivardeklaration, Skatteverket

Förslag om tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter

Staten har beslutat att ersätta den som är sjukskriven för karensavdraget. Denna ersättning gäller i första hand till 31 maj men föreslås förlängas fram till den 30 september 2020. Arbetsgivare gör dock som vanligt karensavdrag på sjuklönen och den anställde ersätts i efterhand.

Staten har även beslutat att under april – maj stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 14. Regeringen och samarbetspartierna har 2020-05-07 föreslagit en förlängning under juni – juli. Därefter har man föreslagit ett högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader fram till 30 september 2020. Hur hög kompensationen genom detta högkostnadsskydd kommer att vara är i dagsläget oklart.

Frågor och svar om ersättning vid smitta och sjukledigt

Ersättning för sjuklönekostnader

Ersättningen kommer att krediteras kommunens/regionens skattekonto och redovisas på konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag i Kommun-Bas. I Region-Bas redovisas ersättningen på konto 382 Personalanknutna statsbidrag.

Ersättning för sjuklönekostnader, Försäkringskassan

Information kring statsbidrag

Situationen med coronaviruset, demografins utveckling och vikande konjunktur påverkar ekonomin i kommuner och regioner negativt. Under året har därför flera förslag och beslut tagits kring de generella statsbidragen, vilket redovisas nedan.

  • Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. 2 april aviserades om ytterligare 15 miljarder kronor, som ett generellt statsbidrag för innevarande år, i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående coronapandemin. Riksdagen förväntas ta beslut om förslaget i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut därefter.
  • Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare 6 miljarder kronor för 2020 i statsbidrag. Fördelningen av detta aviserade tillskott är 3 miljarder vardera till regioner respektive kommuner. Tillskottet kommer, enligt debattinlägget, att föreslås i en extra ändringsbudget som ska överlämnas till riksdagen, men kommuner och regioner uppmanas att redan nu agera och planera sin verksamhet utifrån tillskottet. I budgetpropositionen för 2021 avser man att återkomma i frågan om kommunsektorns behov för kommande år.
  • 19 februari fattade riksdagen beslut om en ytterligare höjning av det generella statsbidraget med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75 miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor per invånare den 20:e mars.
  • För kommande år, 2021 och 2022, avser regeringen att skjuta till 12,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver vad som tidigare har beslutats.
  • Regeringen och samarbetspartierna aviserade den 12 maj ett ”Äldreomsorgslyft” för utbildning och fler fasta anställningar inom äldreomsorgen. Enligt förslaget tillskjuter staten 2,2 miljarder kronor under åren 2020-2021 för denna satsning.

SKR har också begärt att flertalet riktade statsbidrag inom skola och äldreomsorg betalas ut enligt beslutad fördelning för 2020 och att krav på rekvisition och återrapportering tas bort.

Nya tillskott av statsbidrag med anledning av coronaviruset

Regeringens ekonomiska åtgärder på grund av covid-19

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna vidtagit en rad ekonomiska åtgärder med anledning av det nya coronaviruset, varav vissa kommer kommuner och regioner till del.

Pressmeddelande från regeringen: Ytterligare tillskott till kommuner och regioner

Sammanfattning av regeringens ekonomiska åtgärder kopplade till coronaviruset

Skatterätt och momsfrågor

SKR:s information kring skatter och moms kopplat till covid -19

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!