Publicerad: 12 januari 2021

Ekonomisk information med anledning av coronaviruset

SKR får många frågor om de ekonomiska effekterna i kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Svar på ekonomiska aspekter kommer att uppdateras successivt.

Coronavirusets effekter på ekonomin i kommuner och regioner

Hur kommer skatteintäkterna att utvecklas i Sverige till följd av coronaviruset? (Uppdaterad: 26 januari 2021 )

SKR publicerar prognoser för skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december.

SKR:s senaste skatteunderlagsprognos

Gäller stöd vid korttidsarbete för kommunala bolag? (Uppdaterad: 27 januari 2021 )

För att ett kommunalt företag ska kunna få stöd vid korttidspermittering krävs att företagets verksamhet avser affärsverksamhet. Många kommunala företag bedriver affärsverksamhet och SKR tolkar reglerna så att de därmed bör omfattas av möjligheten till stöd såvida inte verksamheten till huvuddelen finansieras med skattemedel. Tillväxtverket hanterar ansökningar om stöd vid korttidsarbete och beslutar om stöd efter ansökan.

Regeringen och samarbetspartierna föreslår i en lagrådsremiss i januari 2021 att företagens möjligheter att använda korttidspermittering förlängs till utgången av juni 2021 och att stödet utökas under perioden januari till mars 2021.

Korttidsarbete, Tillväxtverket

Vilken kompensation får kommuner och regioner för merkostnader? (Uppdaterad: 27 januari 2021 )

Hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg

Merkostnader under 2020

Riksdagen har under 2020 beslutat om 20 miljarder kronor för att täcka kommuners och regioners merkostnader till följd av covid-19 i enlighet med den särskilda förordning (2020:193) som beslutats. Statsbidrag för merkostnader, som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020, har kunnat sökas hos Socialstyrelsen.

Regeringen aviserade i januari 2021 att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december månad 2020 och att ytterligare en miljard kronor tillförs. Detta förslag innebär att förordningen om merkostnader behöver ändras. SKR inväntar ytterligare information från Socialstyrelsen om ansökningsförfarandet för decembers merkostnader.

Yttrande med anledning av fråga kopplad till merkostnadsersättning från Socialstyrelsen till följd av COVID-19, Rådet för Kommunal Redovisning, RKR

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

Merkostnader under 2021

Regeringen aviserade i början av januari ett förslag om att 2 miljarder kronor, som tidigare aviserats som del av ersättning för kostnader för uppskjuten vård, istället avsätts till regionernas merkostnader för covid-19 under det första halvåret 2021. Dessa medel fördelas till regionerna utifrån invånare och inte efter ansökan. Förslaget betyder att de tidigare 4 miljarder kronor, som regionerna skulle få 2021 för att komma ikapp med uppskjuten vård till följd av pandemin, nu har halverats.

Regeringen kommer att återkomma med ytterligare tillskott av medel om det behövs i samband med vårpropositionen i april 2021.

Brådskande transporter

Regeringen föreslog i början av januari 2021 att regionerna får 100 miljoner kronor för kostnader kopplade till brådskande transporter under året. Transporterna ska bidra till att underlätta regionernas samverkan kring intensivvårdsplatser och möjliggöra nödvändiga mark- och luftburna transporter av patienter mellan olika sjukhus. Ersättning för dessa merkostnader kommer att kunna sökas under 2021.

Kollektivtrafiken

Den 30 november 2020 fattade Trafikverket beslut om de tre miljarder kronorna i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av pandemin.

Ersättning till kollektivtrafik under utbrottet av covid-19, Trafikverket

Testning och smittspårning

SKR och regeringen tecknade i juni 2020 en överenskommelse om ökad testning för covid-19 och smittspårning. Totalt avsattes 8,8 miljarder kronor under 2020 inom ramen för överenskommelsen.

Den 12 januari 2021 föreslog regeringen och samarbetspartierna 5,5 miljarder kronor för testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Även dessa medel omfattas av överenskommelsen om testning och smittspårning som SKR och regeringen har ingått.

Testning för covid-19

Tillsyn av serveringsställen

Regeringen föreslog den 26 januari att 82 miljoner kronor fördelas till kommuner, regioner och länsstyrelser för trängseltillsyn på serveringsställen. Medlen avser att täcka perioden under 2021 som lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller, från den 1 januari till och med sista maj 2021. Av dessa medel fördelas 75 miljoner kronor till kommunerna, 5,5 miljoner kronor till regionerna och 1,5 miljoner till länsstyrelserna. SKR avvaktar riksdagens beslut om hur och när medlen kommer att utbetalas.

Vad gäller för de prestationsbaserade överenskommelserna inom hälso- och sjukvården? (Uppdaterad: 26 januari 2021 )

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Riksdagen har beslutat om tillfälliga regler för karensavdrag och sjuklöner, gäller dessa åtgärder även kommuner och regioner?

Ersättning för sjuklönekostnader

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti till och med december 2020 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 28 februari 2021.

Ersättningen kommer att krediteras kommunens/regionens skattekonto och redovisas på konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag i Kommun-Bas. I Region-Bas redovisas ersättningen på konto 382 Personalanknutna statsbidrag.

Ersättning för sjuklönekostnader, Försäkringskassan

Staten har även beslutat om tillfälliga regler för karensavdraget från och med 11 mars 2020 till och med 28 februari 2021. Arbetsgivare gör dock som vanligt karensavdrag på sjuklönen och den anställde ersätts i efterhand.

Frågor och svar om ersättning vid smitta och sjukledigt

Information kring statsbidrag

Ekonomin i kommuner och regioner påverkas negativt av pandemin, demografins utveckling och vikande konjunktur. Under året har flera förslag och beslut tagits kring de generella statsbidragen.

Tillskott av statsbidrag under 2020

Den 7 september föreslog regeringen att kommuner och regioner får ytterligare tillskott i generella statsbidrag för åren 2021 och 2022 i budgetpropositionen för 2021.

Aviserade tillskott 2021 och 2022

Regeringens ekonomiska åtgärder på grund av covid-19

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna vidtagit en rad ekonomiska åtgärder med anledning av det nya coronaviruset, varav vissa kommer kommuner och regioner till del.

Sammanfattning av regeringens ekonomiska åtgärder kopplade till coronaviruset

Pressmeddelande om vårändringsbudgeten: Ytterligare tillskott till kommuner och regioner

Skatterätt och momsfrågor

SKR:s information kring skatter och moms kopplat till covid -19

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!