Publicerad: 17 september 2020

Ekonomisk information med anledning av coronaviruset

SKR får många frågor om de ekonomiska effekterna i kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Svar på ekonomiska aspekter kommer att uppdateras successivt.

Coronavirusets effekter på ekonomin i kommuner och regioner

Hur kommer skatteintäkterna att utvecklas i Sverige till följd av coronaviruset? (Uppdaterad: 25 augusti 2020 )

SKR presenterade den 24/8 en ny skatteunderlagsprognos för kommuner och regioner. De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. Före sommaren framgick att andra kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning var större än vad som antogs i föregående skatteunderlagsprognos från april. Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. Jämfört med den prognos vi presenterade i april räknar vi nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021.

SKR:s senaste skatteunderlagsprognos

Gäller stöd vid korttidsarbete för kommunala bolag? (Uppdaterad: 2 juli 2020 )

2 april beslutade riksdagen om nya regler för stöd vid korttidspermitteringar. De nya reglerna innefattar nu även företag med verksamhet som till huvudsak finansieras med allmänna medel, men för kommunala bolag, som inte driver affärsverksamhet, gäller undantaget fortsatt. För att ett kommunalt företag ska kunna få stöd enligt lagen krävs alltså att företagets verksamhet avser affärsverksamhet.

Många kommunala företag bedriver affärsverksamhet och SKR tolkar reglerna så att de därmed bör omfattas av möjligheten till stöd. Det gäller åtminstone så länge verksamheten inte till huvuddelen finansieras med skattemedel. Ytterst kommer frågan dock att avgöras genom Tillväxtverkets bedömning av ansökan.

Korttidsarbete, Tillväxtverket

Vilken kompensation får kommuner och regioner för merkostnader? (Uppdaterad: 17 september 2020 )

Hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg

Totalt har regeringen och samarbetspartierna aviserat 5 miljarder kronor för merkostnader till följd av hanteringen av coronaviruset inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, samt socialtjänstverksamheten för omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 12 maj meddelade regeringen att det är den uppskattning som kan göras av kostnaden, men att beloppet inte är ett takbelopp.

Statsbidrag för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020 kan sökas hos Socialstyrelsen. Ansökningar kan göras vid två tillfällen: senast 31 augusti och 30 november. När Socialstyrelsen beslutat om ersättning meddelas det i deras e-tjänst för statsbidrag och genom ett mejl till den kontakt som kommunen/regionen har angett i sin ansökan. Utbetalning av ersättning sker till det plusgiro/bankgiro som uppgetts vid ansökan.

Anvisningar och mer information om ersättningen finns hos Socialstyrelsen.

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

Kollektivtrafiken

Den 11 maj presenterade regeringen även ett tillfälligt riktat bidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna på 3 miljarder kronor. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Fördelning av bidraget kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region och bidraget föreslås hanteras av Trafikverket.

Positivt med 3 miljarder till kollektivtrafiken

Ersättning till kollektivtrafik under utbrottet av covid-19

Testning

SKR och regeringen tecknade den 11 juni en överenskommelse för perioden 1 juni – 31 december 2020 om ökad testning för covid-19 och smittspårning. I en extra ändringsbudget föreslås totalt 5,8 miljarder kronor, varav 4,8 miljarder kronor avsätts för ökad testning och 1 miljard kronor för ökad smittspårning.

Överenskommelse om genomförande av ökad testning klar

Testning för covid-19

Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Regeringen beslutade den 25 juni om ersättning till kommuner och regioner för tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen. På länken nedan finns mer information om ersättningen som betalas ut av Kammarkollegiet.

Hur beräknas ersättningen för tillsynsuppdraget och när betalas den ut?

Motverka konsekvenser av isolering för äldre

Regeringen beslutade den 17 juni om ersättning på totalt 30 miljoner kronor till kommuner för att motverka konsekvenser av isolering för äldre till följd av pandemin. Medlen kan användas för digitala lösningar eller andra lösningar som möjliggör sociala kontakter i verksamheter för äldre. Fördelningen baseras på utjämningssystemets beräkningar för äldreomsorgen per person. Medlen söks hos kammarkollegiet.

Statsbidrag till kommuner med anledning av Covid 19, Kammarkollegiet

Vad gäller för de prestationsbaserade överenskommelserna inom hälso- och sjukvården? (Uppdaterad: 27 april 2020 )

SKR begärde den 23 mars att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas

9 april beslutade regeringen att tidigarelägga utbetalning av medel till regionerna inom överenskommelsen ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020”. Utbetalningen baseras på befolkningsmängd och kravet på återrapportering i september 2020 tas bort. ör övriga överenskommelser inom vårdområdet (till exempel God och Nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården) har regeringen beslutat att ta bort rapporteringskraven under 2020. Däremot kvarstår kraven på rapportering efter 2020 för samtliga dessa övriga överenskommelser för regionerna.

Ändrade rapporteringskrav under 2020, Regeringen

Överenskommelsen om de så kallade kömiljarderna, ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården”, omfattar totalt 2 896 miljoner kronor. I samband med att överenskommelsen beslutades i december 2019 betalades 432,9 miljoner kronor ut till regionerna. Resterande medel, 2 453 miljoner kronor, var avsedda att betalas ut under 2020 baserat på flera prestationskrav. Genom en ny tilläggsöverenskommelse revideras villkoren. Prestationsmedel för januari och februari betalas ut i april och de prestationsbaserade medlen för mars till och med november fördelas istället mellan regionerna utifrån befolkningsstorlek. Bonuspotten för perioden januari och februari fördelas även den utifrån kronor/invånare. De befolkningsgrundade delarna beslutas och betalas ut i juni.

Överenskommelse ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Riksdagen har beslutat om nedsättning av arbetsgivaravgifter och staten tar kostnader för karensavdrag och sjuklöner, gäller dessa åtgärder även kommuner och regioner?

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter gäller kommuner och regioner, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är registrerad arbetsgivare. Beslutet innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Lämna arbetsgivardeklaration, Skatteverket

Förslag om tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter

Staten har beslutat att ersätta den som är sjukskriven för karensavdraget. Denna ersättning gäller i första hand till 31 maj men föreslås förlängas fram till den 30 september 2020. Arbetsgivare gör dock som vanligt karensavdrag på sjuklönen och den anställde ersätts i efterhand.

Staten har även beslutat att under april – maj stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 14. Regeringen och samarbetspartierna har 2020-05-07 föreslagit en förlängning under juni – juli. Därefter har man föreslagit ett högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader fram till 30 september 2020. Hur hög kompensationen genom detta högkostnadsskydd kommer att vara är i dagsläget oklart.

Frågor och svar om ersättning vid smitta och sjukledigt

Ersättning för sjuklönekostnader

Ersättningen kommer att krediteras kommunens/regionens skattekonto och redovisas på konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag i Kommun-Bas. I Region-Bas redovisas ersättningen på konto 382 Personalanknutna statsbidrag.

Ersättning för sjuklönekostnader, Försäkringskassan

Information kring statsbidrag

Ekonomin i kommuner och regioner påverkas negativt av pandemin, demografins utveckling och vikande konjunktur. Under året har flera förslag och beslut tagits kring de generella statsbidragen.

Tillskott av statsbidrag under 2020

Den 7 september föreslog regeringen att kommuner och regioner får ytterligare tillskott i generella statsbidrag för åren 2021 och 2022 i budgetpropositionen för 2021.

Aviserade tillskott 2021 och 2022

Regeringens ekonomiska åtgärder på grund av covid-19

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna vidtagit en rad ekonomiska åtgärder med anledning av det nya coronaviruset, varav vissa kommer kommuner och regioner till del.

Sammanfattning av regeringens ekonomiska åtgärder kopplade till coronaviruset

Pressmeddelande om vårändringsbudgeten: Ytterligare tillskott till kommuner och regioner

Skatterätt och momsfrågor

SKR:s information kring skatter och moms kopplat till covid -19

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!