Publicerad: 19 maj 2020

Fråga och svar

Kan skyddsombudet begära åtgärder eller en utredning enligt AML 6.6a på en arbetsplats om fysiska eller psykosociala förhållanden om de anser att det finns risk för ohälsa eller olycksfall?

(Uppdaterad: 19 maj 2020)

Ja. Denna hänvändelserätten finns fastställd i arbetsmiljölagen (AML) kap. 6 § 6a.

Inledningsvis ska skyddsombudet söka upp arbetsgivaren och påtala de risker de ser i arbetsmiljön. Det är viktigt att i första hand lösa frågan i samverkan genom dialog. Åtgärderna kan både handla om att undersöka arbetsmiljön och /eller rätta till en konkret brist.

Skyddsombudets 6 § 6a framställan

Därefter kan skyddsombudet lämna över framställan till dig som arbetsgivaren skriftligt med stöd av kap. 6 § 6a AML och be om en underskrift att du som arbetsgivare tagit emot begäran om åtgärder. Skyddsombudet ska inte skicka sin begäran för kännedom till Arbetsmiljöverket, utan enbart lämna över dokumentet till dig. Skyddsombudet kan enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet.

I din roll som företrädare för arbetsgivaren bör du lämna en skriftlig bekräftelse att skyddsombudets begäran mottagits samt någon form av besked om inom vilken tidsram du har möjlighet att besvara 6.6a framställan. Försök alltid lösa frågan tillsammans genom dialog. Innan tiden är slut ska du som arbetsgivare lämna information om de åtgärder som planeras eller är genomförda. Du ska även se till att skyddsombud ges möjlighet att medverka i att komma till rätta med riskerna.

Arbetsmiljöverkets bedömning

Om skyddsombudet inte är nöjd med dessa (planerade) åtgärder kan de gå vidare och kontakta Arbetsmiljöverket. När framställan kommit in till Arbetsmiljöverket kontrollerar de att de formella kraven i 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen är uppfyllda. Är de formella kraven uppfyllda prövar verket skyddsombudets begäran. Oftast sker det genom en inspektion. Under smittspridningen av Covid-19 har verket ofta inspekterat på distans genom ett telefonmöte. Observera att Arbetsmiljöverket enbart ska pröva det som skyddsombudet begärt i framställan. Skyddsombudet får inte skärpa sina krav eller ändra på kraven som ställts. Skyddsombudet kan däremot ta tillbaka sin begäran om ingripande när som helst i de fall de delvis har accepterat det du som arbetsgivarens svarat.

Arbetsmiljöverkets prövning leder fram till ett beslut om föreläggande, förbud eller till ett beslut om att de inte beslutar om föreläggande eller förbud.

Både du som arbetsgivare och skyddsombudet kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. Skyddsombudets överklagande ska i första hand ske av ett huvudskyddsombud.

I de partsgemensamma kommentarerna till samverkansavtalet står det: Om enskilda skyddsombud ofta använder 6 kap. 6 a §- framställan kan det vara ett tecken på brister i samverkan. Det är då angeläget att lokala parter ser över hur samverkan fungerar och vidtar åtgärder för att återskapa en fungerande samverkan.

Vad ska framgå när ett skyddsombud gör en framställan enligt AML 6.6a?

När skyddsombudet gör en framställan enligt 6.6a AML (hänvändelse) ska framgå:

  • Vilken arbetsplats det gäller
  • En beskrivning av problemet samt dess konsekvenser
  • En beskrivning av vilket lagstöd som gäller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!