Publicerad: 19 maj 2020

Frågor och svar riskgrupper och gravida

Ska arbetsgivare hantera de nyligen angivna riskgrupperna på något särskilt sätt? (Uppdaterad: 6 maj 2020 )

Socialstyrelsen har lämnat en rapport till regeringen där det bland annat nämns olika riskgrupper utifrån Covid-19. Folkhälsomyndigheten har även utifrån rapporten justerat sin information om särskilda riskgrupper i frågor och svar på sin hemsida.

Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Finns nu en rättighet att vara frånvarande från arbetet för att arbetstagaren tillhör en särskild riskgrupp?

Förtydligandet av de särskilda riskgrupperna från myndigheterna är ett bra stöd för arbetsgivare när man hanterar riskbedömningar och åtgärder gällande coronaviruset. Det innebär inte att det nu finns en ensidig rätt för arbetstagaren att vara frånvarande från arbetet med anledning av att denne tillhör en riskgrupp. Arbetsgivaren ska, även för de nu angivna riskgrupperna, fortsättningsvis arbeta förebyggande för att förhindra smittspridning och undvika ohälsa samt göra lämpliga förebyggande arbetsanpassningar. Detta sker genom dialog med arbetstagaren och tillsammans med skyddsombud, utifrån arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter, däribland AFS 1994:1.

Men just gällande de särskilda riskgrupperna bör dessa individer i möjligaste mån förstås avgränsas från att arbeta där risken för att bli smittad och insjukna i covid-19 bedöms vara högre. Vilka anpassningar arbetsgivaren kan göra måste bedömas i varje enskilt fall, dels utifrån arbetstagarens behov, dels utifrån verksamheten som bedrivs och vilka förutsättningar den ger. Om arbetsgivaren gör bedömningen att arbete kan ske hemifrån, bör möjligheten nog särskilt övervägas som en temporär lösning. Det är arbetsgivaren som fattar sådana beslut och inte en ensidig rättighet för arbetstagaren.

Har arbetstagaren rätt till någon form av ersättning vid frånvaro utifrån att denne tillhör en riskgrupp?

Regeringen har i dagsläget inte fattat något beslut att dessa grupper ska få någon form av ersättning från staten via Försäkringskassan. Att tillhöra en riskgrupp innebär inte i sig att arbetstagaren är sjuk och inte kan arbeta eller själv riskerar sprida smitta vidare. Detta får till följd att dessa arbetstagare inte heller kan stängas av med stöd av AB § 10 mom. 4, eller få sjuklön på sedvanligt sätt.

SKR:s nuvarande rådgivning är att arbetsgivare kan välja vara generös med ledighet för arbetstagare som tillhör riskgrupp om verksamheten tillåter det, men den ledigheten är inte självklart med lön eller andra ersättningar.

Frågan om ersättning för riskgrupper fortsätter SKR bevaka och återkommer när mer information finns.

Vad gäller för gravid arbetstagare?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida arbetstagare bör vara extra försiktiga med att utsätta sig för smitta av coronaviruset, särskilt mot slutet av graviditeten och inför förlossning. De rekommenderar även gravida som har andra riskfaktorer såsom högt blodtryck, diabetes och fetma att rådgöra med sin barnmorska eller läkare samt begränsa sina sociala kontakter. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har däremot inte konstaterat att graviditet i sig skulle vara en riskfaktor, men båda myndigheterna pekar tydligt på att försiktighetsprincipen bör tillämpas.

Arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med i sitt arbete, och Covid-19 är en sådan riskfaktor. Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Hanteringen är sedvanligt förebyggande arbetsmiljöarbete och där samverkan med arbetstagaren ska ske och eventuell oro ska beaktas. Utifrån arbetsgivarens bedömning kan det innebära att arbetstagaren behöver omplaceras till annat arbetsställe och/eller andra mer lämpliga arbetsuppgifter. Läs mer i AFS 2007:5.

Den gravida arbetstagaren kan 60 dagar innan beräknad förlossning välja att ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan, i de fall möjlighet till omplacering hos arbetsgivaren inte finns. Notera dock att en stor arbetsgivare anses ha större möjligheter till omplacering än en mindre, och att det är Försäkringskassan som bedömer rätten till graviditetspenning utifrån varje enskilt ärende. Skulle graviditetspenning beviljas finns även ledighetsrätt från arbetet för arbetstagaren.

Vi har en gravid arbetstagare som är orolig för hur hon bör arbeta utifrån spridning av Covid-19. Hur ska vi som arbetsgivare hantera det?

Vi har en gravid arbetstagare som är orolig för hur hon bör arbeta utifrån spridning av Covid-19. Hur ska vi som arbetsgivare hantera det? (Uppdaterad: 4 maj 2020 )

Folkhälsomyndigheten skriver såhär på sin hemsida om gravida:

Kunskapen om graviditet och covid-19 är fortfarande under utveckling. Folkhälsomyndigheten anser att det finns skäl att rekommendera gravida att vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. En luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan.

Gravida kvinnor generellt verkar inte ha högre risk än andra att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Men några fall där gravida kvinnor med covid-19 har behövt vårdas på IVA finns rapporterade i Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida som har riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och fetma rådgör med sin barnmorska eller läkare och begränsar sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Folkhälsomyndigheten

Råd om hur arbetsgivaren kan hantera oroliga medarbetare finns också i frågan:

Hur kan arbetsgivaren hantera arbetstagare som vägrar ha kontakt med personer som riskerar vara smittade, smittade eller sjuka i Covid-19?

Läs också mer om hantering i frågan:

Frågor om oro bör beaktas när man genomför riskbedömning gällande Coronaviruset.

Därutöver finns mer om gravidas arbetsskyldighet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5). Föreskrifterna gäller verksamhet där arbete utförs av arbetstagare som är gravid, har fött barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras eller ammar.

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Kravet på riskbedömning angiven i föreskriften gäller alltid om:

  • Det finns ett speciellt krav på undersökning och riskbedömning vid risk för smittämnen i riskklasserna 3 (covid-19), om det är känt att dessa smittämnen eller de behandlingsåtgärder som är nödvändiga på grund av dem innebär risk för att kvinnan, fostret eller ammande barn påverkas skadligt. (AFS 2018:7).
  • Vid psykosociala faktorer med arbetsförhållanden som kan medföra eller har medfört psykisk uttröttning.

Det kan även i vissa lägen och förutsättningar bli aktuellt för arbetsgivaren att undersöka om den gravida medarbetaren tillfälligt behöver förflyttas till lämpliga arbetsuppgifter eller arbetsplats. Alltså med utgångspunkt i sedvanlig hantering utifrån flertalet regleringar.

Information om arbetstagares möjlighet att få graviditetspenning vid fysiskt ansträngande arbete eller om det finns risker i arbetsmiljön som medför att gravida inte kan arbeta.

 

Graviditets­penning, Försäkringskassan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!