Publicerad 20 april 2021

Riskgrupper och gravida

 • Ska arbetsgivare hantera angivna riskgrupperna på något särskilt sätt? (Uppdaterad: 4 juni 2021 )

  Om en medarbetare ingår i en riskgrupp för covid-19, enligt Socialstyrelsens definition, ska arbetsgivaren undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen för att minska smittrisken. Det är viktigt att medarbetaren medverkar i arbetsgivarens utredning t.ex. genom att berätta om sina symtom/anledningen till att denne befinner sig i riskgrupp. Otillräcklig information kan leda till att arbetsgivaren inte kan utreda möjligheten till anpassning. Vilka anpassningar arbetsgivaren kan göra måste bedömas i varje enskilt fall, dels utifrån arbetstagarens behov, dels utifrån verksamheten som bedrivs och vilka förutsättningar den ger. Om det inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas, och inte heller hemarbete är möjligt, kan medarbetaren söka viss förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan. Läs mer om denna ersättning under rubriken Ersättningar, sjukledighet och annan ledighet.

  Ledighetsrätten hos arbetsgivaren är kopplad till att medarbetaren får ersättning från Försäkringskassan, men ibland kan beslut till om ersättning dröja. I det läget rekommenderar SKR att arbetsgivaren bör ha en generös syn på ledighet om inte arbetsanpassningar kan göras, eftersom syftet är att skydda sårbara människor i en pandemi. Arbetsgivaren kan bevilja någon form av ledighet utan lön för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Sjukledighet är dock inte frånvaroorsak. Det är även viktigt att arbetsgivaren på fråga från Försäkringskassan anger att det är tillhörighet till riskgrupp som är frånvaroorsak för medarbetaren.

  Vad gäller när en medarbetare som är hemma med riskgruppsersättning har blivit vaccinerad?

 • Ska arbetsgivaren hantera gravid medarbetare på något särskilt sätt? (Uppdaterad: 4 juni 2021 )

  Utifrån forskning har det konstaterats en ökad risk för gravida att bli allvarligt sjuka i covid-19 vilket innebär en förhöjd risk att föda för tidigt. Om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20e graviditetsveckan. Folkhälsomyndigheten anger att gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten starkt att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36. Vidare anger Folkhälsomyndigheten att om en gravid är vaccinerad mot covid-19 så har den gravida ett lika gott skydd som övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

  Det är frivilligt för den gravida medarbetaren att informera arbetsgivaren om graviditeten. Men det är av stort värde för arbetsgivaren att få informationen för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att undanröja risker i arbetsmiljön eller finna andra lösningar. I samråd mellan medarbetaren och arbetsgivaren bör man även hantera att informationen kan behövas för andra inom verksamheten, såsom andra chefer och bemanningsplanering.

  Arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med i sitt arbete, och coronaviruset är en sådan riskfaktor. Mot bakgrund av informationen om risker för gravida, är det viktigt att denna bedömning sker mer strikt än tidigare. Det är också viktigt att i bedömningen särskilt beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida efter vecka 20. Här bör man även i riskbedömningen föra en dialog om minskande risker när en gravid är vaccinerad.

  Arbetsmiljöverket förespråkar åtgärdstrappan där personlig skyddsutrustning är den sista åtgärd man tar till. I första hand beaktas vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt den gravida. Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Mot denna bakgrund bör möjligheten till hemarbete beaktas efter vecka 20. Möjlighet för den gravida arbeta hemma deltid med lämpliga arbetsuppgifter bör även utvärderas. (Graviditetspenning från Försäkringskassan kan även utbetalas på deltid). Tillfälliga åtgärder kan även behövas för att undvika risker under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår. Arbetsmiljöverket har hittills inte beaktat vaccinering mot covid-19 när de gjort sina bedömningar.

  Hanteringen av risker för gravida är sedvanligt förebyggande arbetsmiljöarbete där samverkan med medarbetaren ska ske och eventuell oro ska beaktas. Utifrån arbetsgivarens bedömning kan det innebära att den gravida omplaceras till annat arbetsställe och/eller andra mer lämpliga arbetsuppgifter, eller efter vecka 20 enbart utför hemarbete. En stor arbetsgivare anses ha större möjligheter till omplacering än en mindre. Om situationen inte går att lösa på annat sätt ska arbetsgivaren förbjuda den gravida arbetstagaren att arbeta, antingen utifrån risker i arbetsmiljön och/eller utifrån fysiskt belastande arbetsuppgifter. I det läget kan arbetstagaren ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan, som bedömer rätten till graviditetspenning utifrån varje enskilt ärende.

  Information om gravida och covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), Arbetsmiljöverket

  Vad ska arbetsgivaren ta hänsyn till gällande arbetsmiljön för gravida, och då särskilt i förhållande till covid-19?

  Försiktighetsprincipen ska råda, Arbetsmiljöverket

Prenumerera

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset