Publicerad: 26 juni 2020

Frågor och svar riskbedömning i arbetsmiljöarbetet

Råd vid riskbedömning vid covid-19 och det nya coronaviruset. (Uppdaterad: 14 september 2020 )

Arbetsgivare har ansvar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även under det rådande pandemiutbrottet. Det ställer stora krav på arbetsgivaren. En viktig del av arbetsgivarens ansvar är det systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat innefattar att göra en riskbedömning där arbetsgivaren ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset, covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommendationer är att visir och munskydd används vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.

Riskbedömningen bör genomföras med både ett centralt och ett lokalt perspektiv och ska vara skriftlig. Riskbedömningen på den centrala nivån bryts ned samt anpassas lokalt.

Eftersom fakta tillkommer under smittspridningens förlopp är det av vikt att uppdatera riskbedömningen och kommunicera åtgärder i de kanaler som är snabba där ändringar kan göras och kommuniceras. Utifrån Folkhälsomyndighetens råd är det viktigt med rätt skyddsåtgärder i rätt skede.

Riskbedömning på central nivå

Skapa en struktur för hur riskbedömningar förväntas genomföras. Några lämpliga punkter att tänka på är:

 • Finns (behov av) gemensamma mallar?

Mall från Arbetsmiljöverket (PDF, nytt fönster)

 • Finns tydliga centrala riktlinjer för hygienhantering vid covid-19? Vilka rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, smittskyddet etc. är lämpliga att integrera som åtgärder eller i handlingsplaner?
 • Samla in riskbedömningar som genomförs på lokal nivå. På så sätt kan information aggregeras om risker som identifierats lokalt. Använd informationen för att besluta om åtgärder som bör genomföras på central nivå för att på bästa sätt stötta den lokala nivån.
 • Vilka risker är generella och därför mest fördelaktiga att riskbedöma och hantera på en central organisatorisk nivå?
 • Tydliggör ansvar för åtgärd, när det ska vara genomfört och ett tillfälle/datum när åtgärd ska följas upp.
 • Beakta när det lämpligt att uppdatera riskbedömningen.

Riskbedömning på lokal nivå

Lämpliga punkter att tänka på vid lokal riskbedömning är:

 • Undersök arbetsförhållandena, vilka arbetsuppgifter måste utföras, och identifiera riskkällor. Detta kan göras genom en ”brainstorming” med chef och skyddsombud samt genom att beakta input från arbetstagarna.
 • Värdera de riskkällor som identifierats. Ange om risken är allvarlig eller inte.
 • Tydliggör ansvar för åtgärder, när det ska vara genomfört och ett tillfälle/datum när åtgärd följs upp.
 • Genomför åtgärder. Gör en handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart. Beakta riktlinjer och åtgärder från central nivå. Följ upp att det finns handlingsplaner med åtgärder på lokal nivå när skyddskommittén/samverkansgruppen har möten.
 • Kontrollera att åtgärderna haft effekt. Justera om inte åtgärder har effekt.
 • Beakta behov av att uppdatera riskbedömningen.

Det kan även finnas skäl att genomföra riskbedömning när det finns personal som tillhör en riskgrupp.

Om du tillhör riskgrupp; Arbetsmiljöverket

Det är vid en riskbedömning viktigt att bedöma arbetsbelastning på grund av exempelvis personalbortfall där arbetsgivaren ska ge stöd till arbetstagarna att prioritera bland arbetsuppgifterna. Därför behöver arbetsgivaren se till att det finns en person i arbetsledande ställning som ständigt är tillgänglig för stöd, råd och hjälp med prioritering. Beakta även konsekvenserna av den oro som kan sprida sig i organisationen.

Tänk på att arbetsmiljölagen även gäller de som arbetar hemma, och beakta även inhyrda och inlånade arbetstagare. Tänk på att elever och studenter likställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är den så kallade åtgärdstrappan en viktig princip. I första hand ska man alltid titta på vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt personalen. Den personliga skyddsutrustningen är den sista åtgärd man tar till för att skydda personalen. Tillse att arbetstagarna har kunskap om när och hur skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska användas och tas av.

Samarbeta med funktioner/kollegor som arbetar med riskanalys beträffande frågor som rör samhällsskydd och med de som arbetar med patientsäkerhet.

Checklista för riskbedömning vid smittspridning

Som arbetsgivare tycker vi att det är svårt att genomföra en riskbedömning beträffande smitta. Vad är speciellt med en riskbedömning vid covid-19? (Uppdaterad: 26 juni 2020 )

Samtidigt som Arbetsmiljöverket poängterar vikten av att genomföra riskbedömningar är kunskaperna begränsade om smittspridning och epidemiologi. Visserligen är kunskaperna högre inom kommuner och regioner än i övrigt i arbetslivet men ofta inte tillräckliga att för att värdera och bedöma risker med det nya coronavirus, som upptäcktes i slutet av 2019. Slutsatsen är att det är annorlunda att riskbedöma denna smittspridning än andra faktorer som präglar den vardagliga arbetsmiljön. Mot denna bakgrund är det viktigt att beakta råd och rekommendationer från expertmyndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och regionens smittskyddsenhet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar exempelvis att visir och munskydd används vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.

Under den akuta situation med smittspridning har arbetsgivare i kommuner och regioner ansvaret för att verksamheten upprätthålls på ett funktionellt och godtagbart sätt. En lika viktig del av arbetsgivarens ansvar är det systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat innefattar att göra en riskbedömning och ser över vilka arbetsuppgifter och/eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset, covid-19.

Det innebär att riskbedömningen samtidigt bör genomföras med både ett top down perspektiv och lokalt - bottom up. Centralt, görs bedömningar och vissa riktlinjer tas fram vad gäller hygien och andra arbetsmiljöfaktorer. Dessa bryts ned samt anpassas lokalt. Det innebär att genomföra riskbedömningen centralt och göra kompletteringar utifrån olika verksamhetsområden samt på arbetsplatser med speciella förutsättningar. Mot denna bakgrund är det avgörande med en fungerande kommunikation mellan central och lokal nivå i genomförandet av riskbedömning och åtgärder.

Så som framgår i tidigare FAQ om riskbedömning handlar det om att värdera de riskkällor som identifierats och åtgärda de risker som kommit fram. Arbetsgivaren ska därefter eliminera de allvarligaste riskerna först. Om riskerna inte kan undvikas måste man hantera dem på annat sätt, till exempel genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner, stöd, handledning eller använder personlig skyddsutrustning. Därefter ska en handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart upprättas och åtgärderna följas upp så att de har avsedd effekt.

Eftersom fakta tillkommer under smittspridningens förlopp är det av vikt att uppdatera riskbedömningen och kommunicera åtgärder i de kanaler som är snabba där ändringar kan göras och kommuniceras.

Sist men inte minst finns skäl att poängtera att i riskbedömningen även beakta konsekvenserna av den oro som sprider sig i organisationen. Dessutom är det även viktigt att bedöma arbetsbelastning exempelvis på grund av personalbortfall där arbetsgivaren måste ge stöd till arbetstagarna att prioritera beträffande arbetsuppgifter.

Hur kan en riskbedömning genomföras vid arbete med enskild brukare inom äldre- och funktionshinderomsorgen? (Uppdaterad: 26 juni 2020 )

Det är av yttersta vikt att det förebyggande arbetsmiljöarbetet i syfte att förhindra smittspridning inom äldre- och funktionshinderomsorgen utgår från lokala förutsättningar och regelbundet uppdaterade riskbedömningar. Folkhälsomyndigheten rekommendationer är att visir och munskydd används vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19. Läget kan förändras snabbt och det är viktigt att bedömningen av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas förändras i samma takt.

Att förebygga och hantera smittrisker i arbetet handlar bland annat om att genomföra en skriftlig riskbedömning av de arbetsmoment som ska utföras. Ta fram och genomför åtgärder utifrån riskbedömningen för att ta bort eller minimera identifierade smittrisker. Uppdatera riskbedömningen kontinuerligt. Genomför riskbedömningen och ta fram åtgärderna i samverkan med skyddsombud och medarbetare. Ta stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Arbetsmiljöverkets regler, centralt genomförda riskbedömningar och det regionala smittskyddet, vårdhygienenheterna och i kommunerna de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS). Patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbetet har likartad systematik och det finns stora fördelar med att integrera arbetet inom dessa områden. Säkerställ att personalen får kännedom om riskbedömningen och åtgärderna.

Genomför en skriftlig riskbedömning av smittrisker. Riskerna är exempel från arbetssätt i olika kommuner. Anpassa undersökning och riskbedömning utifrån lokala förutsättningar

 • Bedöm risk för att brukare är smittad av coronaviruset. Det kan exempelvis handla om temperatur, hosta, snuva, illamående, diarré, huvudvärk, ont i halsen, värk i kroppen
 • Identifiera vilka arbetsmoment som har ingen eller låg smittrisk och vilka arbetsmoment som har hög smittrisk
 • Identifiera om det finns arbetsmoment hos brukaren som påverkar möjligheten att arbeta utifrån gällande rutiner och på ett smittsäkert sätt. Det kan exempelvis handla om demens, oro, aggressivitet

Ta fram och genomför åtgärder för att ta bort eller minimera identifierade smittrisker. Åtgärda först de mest betydande riskerna. Åtgärderna nedan är exempel. Anpassa åtgärderna utifrån aktuell riskbedömning och lokala förutsättningar

 • Genomför tekniska och organisatoriska åtgärder
  • Utbilda personalen i hur smitta förebyggs genom basala hygienrutiner och i användandet av skyddskläder
  • Använda andra arbetsmetoder för att minska smittrisken
  • Prioritera arbetsmoment som medför låg eller ingen smittrisk
  • Begränsa om möjligt fysisk kontakt med brukaren
  • Begränsa antalet medarbetare som ger stöd till brukaren
  • Annan vård- eller omsorgsnivå (exempelvis Kohort-avdelning eller vård på sjukhus)
 • Använd personlig skyddsutrustning när övriga åtgärder inte går att tillämpa eller när de inte är tillräckliga
  • Identifiera vilken personligt skyddsutrustning som krävs i de olika arbetsmomenten
  • Utbilda personalen i vilken personlig skyddsutrustning som krävs i de olika arbetsmomenten, hur skyddsutrustningen tas på, används och tas av. Visa gärna praktiskt

Följ upp om åtgärderna fått effekt

 • Ändra åtgärderna vid behov

Socialstyrelsens utbildningar, material och vägledningar i arbetet med att förhindra smittspridning

Riskbedömning inom vård och omsorg

Vad kan arbetsgivaren tänka på vid riskbedömning inför upprättande av tillfälliga mottagningar?

I flertalet regioner upprättas tillfälliga mottagningar för att sortera och prioritera patienter. Det kan handla om att tillfälligt utnyttja befintliga lokaler, uppföra tillfälliga byggnader eller tält där mottagning sker genom bil- eller promenadspår. Det är viktigt att ur arbetsmiljösynpunkt genomföra riskbedömningar inför upprättandet av dessa.

Riskbedömningar och arbetsmiljö

Att upprätta tillfälliga mottagningar innebär nya och oväntade risker som måste identifieras och hanteras. Det kan handla om att undersöka:

 • Distributionen av skyddsutrustning till mottagningen
 • Möjligheten att följa basala hygienrutiner
 • Smittrisken bland ordinarie personal, inhyrd- eller inlånad personal, väktare och andra som arbetar i eller i anslutning till mottagningen
 • Risken för hot och våld som påverkas när människor befinner sig samtidigt i lokaler och miljöer som inte är verksamhetsanpassade. Risken kan förstärkas av att patienter och anhöriga känner sig oroliga
 • Informationsvägar mellan chefer och medarbetare och möjligheten att rapportera avvikelser och tillbud
 • Olycksrisken då medarbetare, fotgängare, cyklar och bilar befinner sig i närheten av varandra
 • Lokalerna är som inte alltid är anpassade till nya verksamheten avseende exempelvis klimat, luftkvalitet, belysning, buller, personalutrymmen, larm, utrymning etc.

Frågor om oro och arbetsbelastning ska beaktas när man genomför riskbedömning beträffande coronaviruset! Uppdaterad: 19 maj 2020

Det är viktigt att beakta hur smittspridningen påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det innebär bland annat att när man genomför riskbedömningen även hantera oro och ohälsosam arbetsbelastning (se FAQ om riskbedömning). Det är viktigt att bedöma arbetsbelastning på grund av exempelvis personalbortfall eller tillfälliga arbetstoppar. Därför behöver arbetsgivaren se till att det finns en person i arbetsledande ställning som ständigt är tillgänglig för stöd, råd och hjälp med prioritering.

Nedan följer några råd om hur du som arbetsgivare kan minska oron angående rådande smittspridningssituation.

Lyssna på råd från myndigheter

Kommunikation i samband med rådande pandemi bidrar till att upprätthålla förtroendet för myndigheternas och sjukvårdens bedömning av situationen. Motsatsen kan leda till ryktesspridning, oro och misstro.

Klar, tydlig och tillgänglig information

Klar, tydlig och tillgänglig information motiverar medarbetarna att vidta förebyggande åtgärder. Det gör att medarbetarna känner igen symtom på sjukdomen, att om de har något eller några av förkylningssymtomen feber, hosta, snuva eller ont i halsen, ska de stanna hemma och undvika att träffa andra än dem du bor med och att de vet var de får svar på sina frågor. Använd flera olika kanaler för att nå fram. Eftersom situationen är osäker och fakta tillkommer under smittspridningens förlopp gång är det av vikt att använda snabba kanaler där ändringar kan göras och kommuniceras.

Läs på och var källkritisk

Samtidigt kan det vara bra att inte uppmuntra till överkonsumtion av information om smittspridningen. Det kan snarare öka oron än minska den. Som arbetsgivare är det viktigt att ibland påminna om att emellanåt ta en paus eller en promenad för att skingra tankarna.

Se över och poängtera det som arbetstagarna själva faktiskt kan kontrollera

Det kan exempelvis vara bra att regelmässigt påminna om att rutiner för god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare.

Prata om oron

Fysisk beröring av en person som är orolig är inte lämplig i rådande smittskede. Det är viktigt att se till det individuella behovet hos varje medarbetare. För vissa medarbetare räcker det inte att få tydlig information på intranätet och via mejl utan de behöver ett personligt samtal för att öka tryggheten på jobbet. Medmänskligt beteende och omsorg om varandra är en hörnsten för att hantera oro.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid, Uppdrag psykisk hälsa

Vilken information från myndigheterna är viktig att beakta när riskbedömning uppdateras? (Uppdaterad: 29 maj 2020 )

Vid riskbedömningen av covid-19 är det som vanligt viktigt att beakta den rådande situation i verksamheten med tanke på exempelvis oro, bemanning, arbetsbelastning, arbetstider och risker för kränkningar, hot och våld. För att bedöma risken för smitta är det även avgörande att ha koll på myndigheternas råd och rekommendationer. Den viktigaste informationen finns på Folhälsomyndighetens webbplats och den uppdateras kontinuerligt.

Folkhälsomyndigheten

Eftersom fakta tillkommer under smittspridningens förlopp är viktigt att uppdatera riskbedömningen och kommunicera åtgärder i de kommunikationskanaler som är snabba där ändringar kan göras och kommuniceras.

Länkar för kommuner och regioner när man genomför riskbedömning

Allmänna frågor och svar om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen utbildningsmaterial om covid-19 för sjukvård och omsorg

Information till skola, förskola, gymnasieskola och lärosäten om covid-19, Folkhälsomyndigheten

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19, Folkhälsomyndigheten

Information om skyddsåtgärder vid smittspridning, Folkhälsomyndigheten

Information om covid-19 på olika språk, Folkhälsomyndigheten

Riskbedömning inom vård och omsorg

Hur ska vi som arbetsgivare resonera beträffande personalens akuta utbildningsbehov i vård och omsorg vid smittspridningen av covid-19? – Bland annat mot bakgrund av utbildningskravet i Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter (AFS 2018:4)? (Uppdaterad: 8 april 2020 )

Utbildningar från Socialstyrelsen

Under rådande situation gällande smittspridning är det viktigt att i riskbedömningen se över personalens kompletterande utbildningsbehov (se FAQ om riskbedömning). Detta är även viktigt som del av en introduktion för inhyrd och inlånad personal. Mot denna bakgrund har Socialstyrelsen tagit fram hjälpmedel för utbildningar, material och vägledning.

Utbildningar, material och vägledning, Socialstyrelsen

Utbildning 1 ger baskunskap om Covid-19

Den handlar om att hindra smittspridning och skydda personalen inom vård och omsorg

Utbildning 1 ger baskunskap om Covid-19

Utbildning 2

Den handlar om triage och att hantera skyddsutrustning inom sjukvården

Utbildning 2 - triage och användande av personlig skyddsutrustning

Kompletterande utbildning i att hindra smittspridning och använda skyddsutrustning för vård och omsorg

Till dig som arbetar inom vård och omsorg – covid-19 - Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Introduktionsutbildning av ny personal i socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård

Introduktionspaket för ny personal, Socialstyrelsen

Fördjupningsmaterial för sjukvården om covid-19 från Karolinska Institutet

Fördjupningsmaterial för sjukvården om covid-19, Karolinska Institutet

Information om covid-19 på olika språk från Folkhälsomyndigheten

Information om covid-19 på olika språk, Folkhälsomyndigheten

Föreskrifter om smittrisker och om basal hygien

Personalen inom vård och omsorg har generellt utbildning i att hantera smitta mot bakgrund av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:1) om basal hygien i vård och omsorg. Observera att föreskrifterna om smitta och kravet på utbildning (§ 13) enbart gäller medarbetare inom förskola, vård och omsorg.

Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter (AFS 2018:4)

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:1) om basal hygien i vård och omsorg (PDF, nytt fönster)

Smittrisker i arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker § 13 specificerar att utbildningen ska ta upp hur man ska

 1. undvika smittrisker
 2. skydda sig mot stick- och skärskador i arbetet
 3. följa särskilda hygienåtgärder när det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätskor (§ 14)
 4. agera, för att minska risken för smittöverföring, om en oönskad händelse har inträffat
 5. rapportera oönskade händelser internt.

Det är viktigt att arbetsgivaren ser till så att samtliga medarbetare får klar, tydlig och tillgänglig information som motiverar att vidta förebyggande åtgärder. Det gör att medarbetarna känner igen symtom på sjukdomen, vet vad de ska göra om de blir smittade och vet var de får svar på sina frågor. Använd flera olika kanaler för att nå fram. Eftersom situationen är osäker och fakta tillkommer under smittspridningens förlopp gång är det av vikt att använda snabba kanaler där ändringar kan göras och kommuniceras.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!