Publicerad: 3 april 2020

Fråga och svar

Som arbetsgivare tycker vi att det är svårt att genomföra en riskbedömning beträffande smitta. Vad är speciellt med en riskbedömning vid covid-19?

Uppdaterad: 3 april 2020

Samtidigt som Arbetsmiljöverket poängterar vikten av att genomföra riskbedömningar är kunskaperna begränsade om smittspridning och epidemiologi på många arbetsplatser inom kommuner och regioner. Visserligen är kunskaperna om denna fråga högre inom kommuner och regioner än i övrigt i arbetslivet men ofta inte tillräckliga att för att värdera och bedöma risker med det nya coronavirus, som upptäcktes i slutet av 2019. Slutsatsen är att det är annorlunda att riskbedöma denna smittspridning än andra faktorer som präglar den vardagliga arbetsmiljön.

Under denna akuta situation med smittspridningen har arbetsgivare i kommuner och regioner ansvaret för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även under det rådande pandemiutbrottet. En lika viktig del av arbetsgivarens ansvar är det systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat innefattar att göra en riskbedömning där du som arbetsgivare ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för coronaviruset, covid-19.

Det innebär att riskbedömningen samtidigt bör genomföras med både ett top down perspektiv och lokalt - bottom up. Centralt, görs bedömningar och vissa riktlinjer tas fram vad gäller hygien och andra arbetsmiljöfaktorer. Dessa bryts ned samt anpassar lokalt. Det innebär att genomföra riskbedömningen centralt och göra kompletteringar utifrån olika verksamhetsområden samt på arbetsplatser med speciella förutsättningar. Mot denna bakgrund är det avgörande med en fungerande kommunikation mellan central och lokal nivå i genomförandet av riskbedömning och åtgärder.

Så som framgår i tidigare FAQ om riskbedömning handlar det om att värdera de riskkällor som identifierats och åtgärda de risker som kommit fram. Arbetsgivaren ska därefter eliminera de allvarligaste riskerna först. Om riskerna inte kan undvikas måste man hantera dem på annat sätt, till exempel genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner, stöd, handledning eller använder personlig skyddsutrustning. Därefter ska en handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart upprättas och åtgärderna följas upp så att de har avsedd effekt.

Eftersom fakta tillkommer under smittspridningens förlopp är det av vikt att uppdatera riskbedömningen och kommunicera åtgärder i de kanaler som är snabba där ändringar kan göras och kommuniceras. Utifrån Folkhälsomyndighetens råd är det viktigt med rätt skyddsåtgärder i rätt skede. Även på denna punkt är det en skillnad att genomföra en riskbedömning beträffande covid-19. Det handlar om att i åtgärder och handlingsplan följa myndigheternas rekommendationer för att primärt genomföra sådana åtgärder där det finns vetenskaplig evidens.

Sist men inte minst finns skäl att poängtera att i riskbedömningen även beakta konsekvenserna av den oro som sprider sig i organisationen. Dessutom är det även viktigt att bedöma arbetsbelastning exempelvis på grund av personalbortfall där arbetsgivaren måste ge stöd till arbetstagarna att prioritera beträffande arbetsuppgifter.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!