Publicerad: 18 maj 2020

Fråga och svar

Råd vid riskbedömning vid covid-19 och det nya coronaviruset.

(Uppdaterad: 29 maj 2020)

Arbetsgivare har ansvar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även under det rådande pandemiutbrottet. Det ställer stora krav på arbetsgivaren. En viktig del av arbetsgivarens ansvar är det systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat innefattar att göra en riskbedömning där arbetsgivaren ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset, covid-19.

Riskbedömningen bör genomföras med både ett centralt och ett lokalt perspektiv och ska vara skriftlig. Riskbedömningen på den centrala nivån bryts ned samt anpassas lokalt.

Eftersom fakta tillkommer under smittspridningens förlopp är det av vikt att uppdatera riskbedömningen och kommunicera åtgärder i de kanaler som är snabba där ändringar kan göras och kommuniceras. Utifrån Folkhälsomyndighetens råd är det viktigt med rätt skyddsåtgärder i rätt skede.

Riskbedömning på central nivå

Skapa en struktur för hur riskbedömningar förväntas genomföras. Några lämpliga punkter att tänka på är:

 • Finns (behov av) gemensamma mallar?

Mall från Arbetsmiljöverket (PDF, nytt fönster)

 • Finns tydliga centrala riktlinjer för hygienhantering vid covid-19? Vilka rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, smittskyddet etc. är lämpliga att integrera som åtgärder eller i handlingsplaner?
 • Samla in riskbedömningar som genomförs på lokal nivå. På så sätt kan information aggregeras om risker som identifierats lokalt. Använd informationen för att besluta om åtgärder som bör genomföras på central nivå för att på bästa sätt stötta den lokala nivån.
 • Vilka risker är generella och därför mest fördelaktiga att riskbedöma och hantera på en central organisatorisk nivå?
 • Tydliggör ansvar för åtgärd, när det ska vara genomfört och ett tillfälle/datum när åtgärd ska följas upp.
 • Beakta när det lämpligt att uppdatera riskbedömningen.

Riskbedömning på lokal nivå

Lämpliga punkter att tänka på vid lokal riskbedömning är:

 • Undersök arbetsförhållandena, vilka arbetsuppgifter måste utföras, och identifiera riskkällor. Detta kan göras genom en ”brainstorming” med chef och skyddsombud samt genom att beakta input från arbetstagarna.
 • Värdera de riskkällor som identifierats. Ange om risken är allvarlig eller inte.
 • Tydliggör ansvar för åtgärder, när det ska vara genomfört och ett tillfälle/datum när åtgärd följs upp.
 • Genomför åtgärder. Gör en handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart. Beakta riktlinjer och åtgärder från central nivå. Följ upp att det finns handlingsplaner med åtgärder på lokal nivå när skyddskommittén/samverkansgruppen har möten.
 • Kontrollera att åtgärderna haft effekt. Justera om inte åtgärder har effekt.
 • Beakta behov av att uppdatera riskbedömningen.

Det är vid en riskbedömning viktigt att bedöma arbetsbelastning på grund av exempelvis personalbortfall där arbetsgivaren ska ge stöd till arbetstagarna att prioritera bland arbetsuppgifterna. Därför behöver arbetsgivaren se till att det finns en person i arbetsledande ställning som ständigt är tillgänglig för stöd, råd och hjälp med prioritering. Beakta även konsekvenserna av den oro som kan sprida sig i organisationen.

Tänk på att arbetsmiljölagen även gäller de som arbetar hemma, och beakta även inhyrda och inlånade arbetstagare. Tänk på att elever och studenter likställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är den så kallade åtgärdstrappan en viktig princip. I första hand ska man alltid titta på vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt personalen. Den personliga skyddsutrustningen är den sista åtgärd man tar till för att skydda personalen. Tillse att arbetstagarna har kunskap om när och hur skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska användas och tas av.

Samarbeta med funktioner/kollegor som arbetar med riskanalys beträffande frågor som rör samhällsskydd och med de som arbetar med patientsäkerhet.

Checklista för riskbedömning vid smittspridning

 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!