Publicerad: 19 maj 2020

Frågor och svar hygienrutiner och skyddsutrustning

Hur bör kommuner och regioner arbeta med Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande skyddsutrustning? (Uppdaterad: 1 juli 2020 )

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledning och rekommendationer för vård- och omsorgspersonal kring skyddsutrustning vid kontakt med personer som har insjuknat i, eller misstänks vara smittade, av covid-19. Dessa bygger på den senaste kunskapen om covid-19 och hur den sprids. Folkhälsomyndigheten rekommenderar exempelvis att visir och munskydd används vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.

Rekommendationerna ska ligga till grund för det lokala arbetsmiljöarbetet när kommuner och regioner – i dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud samt den egna organisations experter på smittskydd – utformar lokala tillämpningar av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

SKR hänvisar till Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och smittskyddet/vårdhygien i respektive region avseende information om samt prioritering av skyddsutrustning.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer för skyddsåtgärder i vård och omsorg

Uppdaterade rekommendationer för skyddsutrustning

Vad är skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning? (Uppdaterad: 8 maj 2020 )

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården och utgör grunden i vårdhygieniska riktlinjer i Sverige. Rutinerna är obligatoriska inom sjukvårdsinrättningar. Var och en som arbetar inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ska tillämpa basala hygienrutiner och klädregler i verksamheter som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter.

De basala hygienrutinerna omfattar rutiner avseende handhygien, arbetskläder och skyddskläder.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10

Arbetskläder

Arbetskläder som avses med Socialstyrelsens föreskrifter utgörs av överdel och underdel. Överdelen ska ha korta ärmar. Långärmade plagg förhindrar möjligheten till korrekt handhygien. Textila material förorenas snabbt och långa ärmar medför stor risk för att dessa förorenas i samband med vård- eller omsorgsmoment. Långa ärmar som kavlas upp kan glida ner. Det är därför inte tillåtet att bära ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar under arbetskläderna. Arbetskläderna ska bytas dagligen och kunna tvättas i minst 60 grader så att de blir rena från smittämnen.

Skyddskläder

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid de vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med kroppsvätskor. Om plastförkläden eller andra skyddskläder används rätt kan arbetskläderna användas ett helt arbetspass utan att smittämnen sprids vidare. Skyddskläder behövs också för att skydda personalen vid smittrisk.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Skyddsåtgärder, som den personliga skyddsutrustningen, ska utgå från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation.

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4 om smittrisker (PDF, nytt fönster)

Utbildningar, material och vägledning om Covid-19, Socialstyrelsen

Skillnaderna mellan munskydd och andningsskydd?

Vad är skillnaden mellan munskydd och andningsskydd? (Uppdaterad: 8 maj 2020 )

Skyddet för mun och näsa kan delas upp i två primära grupper; munskydd och andningsskydd.

Munskydd

Munskydd även refererade till som kirurgiska munskydd, ansiktsmask, medical masks, surgical or procedure masks, kan vara platta, veckade eller formade efter ansiktet. De används huvudsakligen för att skydda patient för mikroorganismer i bärarens (sjukvårdspersonalens) utandningsluft. De sätts fast antingen med någon form av elastiska band eller knytband. De ska testas enligt standardiserade metoder (EN 14683) som balansera hög filtration, möjlighet att andas med masken på och klassning av vätskeresistens. Munskydd av klass IIR skyddar även bäraren mot droppsmitta och är därmed ett exempel på personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Andningsskydd används vid risk för aerosolsmitta. Ett andningsskydd är avsett att skydda bäraren (sjukvårdspersonal) mot luftburen smitta såsom vid viruspartiklar i covid-19 vid aerosolbildning. Andningsskydd, även refererade till som andningsmask eller particulate respirator uppfyller EU-standard FFP2. FFP3 är en högre nivå medan FFP1 inte når upp till den nivå som krävs för arbete i aerosolskapande vård. I Svensk hälso- och sjukvård förekommer också andningsskydd med US National Institute for Occupational Safety and Health- standard N95. Aerosoler är små partiklar som är finfördelade i en gas. Aerosolgenererande arbetsmoment är till exempel endotrakeal intubering och extubering, trakeotomi, trakeostomivård, icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), hjärt-lungräddning, handventilering, provtagning från nedre luftvägar och bronkoskopi,

Munskydd och andningsskydd testas inte enligt samma standard. Munskydd IIR är därmed inte en lägre nivå av andningsskydd utan ett munskydd. Andningsskydd och munskydd är avsedda att användas i olika syfte. På grund av detta skiljer sig utformning, funktion samt tester åt av andningsskydd och munskydd.

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4 om smittrisker (PDF, nytt fönster)

Utbildningar, material och vägledning om Covid-19, Socialstyrelsen

Skillnaderna mellan arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning?

Vad innebär det att skyddsmask 90 och annan skyddsutrustning som inte är CE-märkt nu får användas? (Uppdaterad: 28 maj 2020 )

Med anledning av pandemin COVID-19 finns ett stort behov av personlig skyddsutrustning. Mot denna bakgrund har Arbetsmiljöverket tagit ett beslut om ändringsföreskrift för att möjliggöra för personal inom bland annat hälso- och sjukvården, äldre- och handikappomsorgen. ambulansen och räddningstjänsten att använda skyddsmask 90, om andningsskydd som uppfyller kraven i 3 § föreskrifterna (AFS 2001:3) inte finns tillgängliga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt ut information på sin hemsida om hur skyddsmask 90 ska användas för att fungera på bästa sätt. Bland annat finns en instruktionsbok och särskilda rutiner som beskriver en förenklad tillpassning av masken.

Stöd till kommunal räddningstjänst gällande det nya coronaviruset

Detta beslut gör det generellt möjligt att använda funktionell skyddsutrustning som inte är CE-märkt. CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Att tillfälligt undanta kravet på CE-märkning möjliggör under året nationell produktion av funktionell skyddsutrustning. Den utrustning arbetsgivaren väljer att använda måste fortfarande vara anpassad till och fungera för ändamålet, trots att kravet om CE-märkning tillfälligt är borttaget.

Arbetsmiljöverket har informerat om att arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt inte riskerar sanktionsavgifter.

Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag att kvalitetssäkra och utfärda tillstånd för säker skyddsutrustning till personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Inför en tillståndprocess för säker skyddsutrustning, Arbetsmiljöverket

Vilket informationsmaterial kan vi använda för att påminna personalen om att alltid tänka på hygienrutiner? (Uppdaterad: 23 mars 2020 )

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns både en film och informationsmaterial om att Skydda sig själv och andra som är fritt att använda.

Skydda dig och andra, Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!