Publicerad: 19 maj 2020

Frågor och svar försäkringsskydd & pension

Ska arbetsgivaren göra tjänstepensionsavsättning vid frånvaro när arbetstagaren får ersättning från Försäkringskassan utifrån tillhörighet till en riskgrupp? (Uppdaterad: 3 september 2020 )

Regeringen har tidigare beslutat att de som tillhör en riskgrupp enligt Socialstyrelsen, eller har anhörig som tillhör riskgrupp samt har assistansersättning eller närståendepenning, kan få en viss ersättning om man utifrån covid-19 måste avstå från arbetet. Ersättningarna kallas viss sjukpenning i förebyggande syfte, respektive viss smittbärarpenning.

Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet

SKR bedömer att ”viss sjukpenning i förebyggande syfte” och ”viss smittbärarpenning” med anledning av sjukdomen covid-19 inte ger rätt till tjänstepensionsavsättning enligt kommunala tjänstepensionsavtal.

Hur gör vi med tjänstepensionen när vi i samband med pandemin tidsbegränsat anställer personal som är tjänstledig från sin ordinarie anställning i annan sektor?

För att underlätta den ansträngda bemanningssituationen rekommenderar SKR att AKAP-KL tillämpas i de fall personal, med ordinarie anställning i annan sektor, anställs för att arbeta i region eller kommun i samband med pågående pandemi. Detta under förutsättning att individerna beviljas tjänstledighet från sina ordinarie anställningar.

Bakgrunden till rekommendationen är att personal som tillfälligt anställs i regionerna riskerar att förlora i tjänstepensionshänseende. Något intjänande sker inte under tjänstledighet till deras ordinarie tjänstepension. Intjänandet av den kommunala tjänstepensionen kan också bli otillräckligt. Detta bland annat utifrån att tillgodoräkning av tid (till den förmånsbestämda pensionen) förutsätter att anställningen uppgår till en sammanhängande tid om minst tre månader.

Vilket försäkringsskydd har medarbetarna när de arbetar på distans eller hemma? (Uppdaterad: 24 mars 2020 )

Arbetsmiljölagen (1977:1160) gör ingen skillnad på om arbetet utförs på en arbetsplats som arbetsgivaren tillhandahåller eller om arbetet utförs i arbetstagarens hem eller om det utförs någon annanstans.

När det gäller försäkringsskyddet (TFA-KL) vid distansarbete, det vill säga om arbetstagaren skulle skada sig utanför arbetsplatsen, så föreligger ett något svagare skydd än vid skador som sker på arbetsplatsen. Skälet till det är att arbetsgivaren inte har något inflytande på eventuella skaderisker i arbetstagarens hem eller på annan plats.

Huvudregeln att TFA-KL, när det gäller hemarbete/distansarbete, inte täcker skada som uppkommer i hemmet eller på den plats man väljer att arbeta som exempelvis tåg eller fik. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet står i direkt samband med det arbete utförs. För det fallet att arbetsgivaren och arbetstagare har träffat avtal om hemarbetsplats så kan distansarbetet anses mer reglerat, arbetsgivaren har till exempel lånat ut möbler och IT-utrustning. Om skada skulle uppkomma här så får man titta på vad avtalet säger, hur skadan uppkommit och göra en bedömning i det enskilda fallet.

Corona - vilka försäkringar gäller?, AFA försäkring

Hur ser det kollektivavtalade försäkringsskyddet ut för en arbetstagare som i sitt arbete blivit smittad och sedan insjuknat i covid-19? (Uppdaterad: 4 september 2020 )

Inom sektorn finns det ett robust avtals- och försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada för arbetstagare som insjuknar i covid-19, under förutsättning att arbetstagaren smittats av coronaviruset i arbetet. Om det kvarstår medicinska besvär efter sjukdomen kan det även hanteras som en arbetsskada på grund av smitta.

Utöver det skydd som finns inom allmän försäkring (Socialförsäkringsbalken) och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB), finns det alltså ett kollektivavtalat försäkringsskydd. Det består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Arbetstagare som insjuknar i covid-19 har med andra ord samma avtals- och försäkringsskydd som vid annan sjukdom och arbetsskada och det kan kort sammanfattas på följande sätt:

  • Under dag 1 -14 i sjukfallet betalar arbetsgivaren sjuklön. (För närvarande ersätts arbetstagaren för karensavdraget av staten).
  • Under dag 15 – 90 kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan och då även ytterligare ersättning (10 %) enligt AB från arbetsgivaren.
  • Om arbetstagaren är fortsatt sjukskriven efter dag 90 kan även ersättning från AGS-KL utges. Det innebär att sjukpenningen då kompletteras med en försäkringsersättning. Försäkringen AGS-KL hanteras av AFA Försäkring och det är arbetstagaren som ansöker om ersättningen.
  • Om arbetstagaren har smittats av covid-19 kan rätt till ersättning från (TFA-KL) finnas redan efter 180 dagar. Förutsättningen är att arbetstagararens arbetsförmåga på grund av smitta varit nedsatt under den tiden. Försäkringen TFA-KL hanteras av AFA Försäkring och det är arbetstagaren som ansöker om ersättningen. Arbetstagaren rekommenderas att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan, men AFA kan även självständigt pröva rätt till försäkringsersättning även utan sådan anmälan.
  • Förutsatt att arbetstagaren får sjukpenning och har lön över sjukpenningens så kallade takbelopp, kan enligt AB även en viss löneutfyllnad betalas av arbetsgivaren från dag 15 och framåt.

Corona - vilka försäkringar gäller? AFA

Allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset och arbetsskador orsakade av covid-19, hur ska du som arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla dessa till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!