Publicerad: 19 maj 2020

Frågor och svar arbetsledning, arbetsskyldighet och personalförsörjning

Vad har arbetsgivaren för möjligheter och befogenheter för att hantera en omfattande personalfrånvaro? (Uppdaterad: 27 mars 2020 )

Då verksamheten är hårt ansträngd och det finns svårigheter att få bemanningen att räcka till kan arbetsgivaren inom ramen för lag och kollektivavtal vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheterna.

Arbetsgivaren kan exempelvis bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, beordra jour och beredskap eller återkalla beviljad semester. Arbetstagaren har en skyldighet att byta schema, förskjuta arbetstiden, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour och beredskap, vikariera för andra samt att inom ramen för anställningsavtalet arbeta på annan arbetsplats.

Cirkulär 20:13 - Bemanning vid omfattande personalfrånvaro

Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset(

Hur kan arbetsgivare hantera arbetstagare som vägrar ha kontakt med personer som riskerar vara smittade, smittade eller sjuka i Covid-19? Uppdaterad: 17 mars 2020

Utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för verksamheten och behöver alltid säkra att det finns tillräcklig bemanning inom exempelvis hälso- och sjukvård. I en situation där arbetstagare vägrar utföra arbetsuppgifter, kan det vara lämpligt att understryka att oro för smitta inte arbetsrättsligt är ett giltigt skäl att vägra att utföra sina arbetsuppgifter eller inte infinna sig till arbetet.

Men arbetsgivaren behöver självfallet ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position. Det kan exempelvis handla om personer som extra infektionskänsliga eller har anhöriga som är det. Det behöver därför göras en individuell prövning i varje situation där arbetstagare signalerar stark oro eller vägran att arbeta.

Som arbetsgivare är det viktigt att respektera och bemöta oron för smitta hos medarbetare för att komma i kontakt med personer som är smittbärare eller sjuka i Covid-19. Arbetsgivaren behöver ta tid för att ha en dialog med sin personal om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Samtliga på arbetsplatsen bör ta del av den information som Folkhälsomyndigheten publicerar, det regionen och smittskyddsläkare informerar om status i länet samt de riktlinjer och råd som finns framtagna gällande bemötande av smittade eller sjuka i Covid-19.

Hur kan arbetsgivaren hantera en arbetstagare som är frisk från aktivt Covid-19 men som har restsymtom som till exempel torrhosta? (Uppdaterad: 4 september 2020 )

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska den som har en konstaterad infektion i covid-19 stanna hemma minst sju dagar efter insjuknande. Arbetstagaren ska ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och känna sig betydligt bättre före återgång i arbete. Torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne kan kvarstå men om arbetstagaren mår bra i övrigt kan denne återgå till jobbet.

I vissa verksamheter, exempelvis inom vård och omsorg, kan det i dagsläget väcka stor oro med personal som hostar. Arbetsgivaren bör då föra en dialog med arbetstagaren om hur det på bästa sätt går att hitta en tillfällig lösning på situationen.

Kan arbetsgivare kalla in tjänstlediga som behövs på arbetsplatsen på grund av Covid-19? (Uppdaterad: 1 april 2020 )

Rätten till föräldraledighet, studieledighet, ledighet för att bedriva näringsverksamhet och ledighet för fackligt arbete föreligger med stöd av lag. Redan beviljad sådan ledighet kan inte ensidigt återkallas eller avbrytas av arbetsgivaren. Däremot kan arbetsgivaren alltid ha en dialog om arbetstagarens möjligheter att återgå i arbetet tidigare, helt eller delvis, och på så sätt bli överens om att en tjänstledighet bryts.

Utöver ovan nämnda tjänstledigheter finns även tjänstledighet av andra skäl som arbetsgivare och arbetstagare är överens om. Möjligheten att avsluta sådan tjänstledighet beror då på hur det avtalet ser ut. Om inget anges om villkor för avbrytande av tjänstledigheten utan endast vilket period tjänstledigheten gäller, kan avtalet inte ensidigt brytas/återkallas av någon part. Däremot kan arbetsgivaren ha en dialog med arbetstagaren och komma överens om att tjänstledigheten avbryts helt eller delvis, förskjuts eller inte påbörjas alls.

Kan en arbetsgivare beordra en arbetstagare att vikariera för andra och då utföra arbetsuppgifter som ligger utanför både det ordinarie arbetet och avtalsområdet? (Uppdaterad: 30 mars 2020 )

I nuvarande situation med snabb smittspridning av Covid-19, är frågan om att säkra bemanning i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra såsom vård- och omsorg har högtryck. Arbetsledningen behöver då sannolikt ta snabba beslut att exempelvis beordra övertid, byta scheman, tillfälligt byta arbetsplats, vikariera för annan arbetstagare eller fullgöra jour och beredskap. Men man behöver även se över möjligheter till att arbetstagare kan hjälpa till där de behövs mest.

Förändringar gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter arbetstagaren utför arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet från arbetstagaren och genom dialog. Lämpligt är också att i första hand se över om arbetstagaren kan behövas inom ordinarie verksamhetsområde, för att tillvarata den kompetens som finns. I dagens läge är det säkerligen många som förstår allvaret i situationen och vill göra vad de kan för att hjälpa till. Det är självfallet också viktigt att arbetsgivaren är lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå. Lika viktigt är det att arbetsgivaren också tar hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ger andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra.

Allmänna bestämmelser (§ 6) anger en möjlighet för arbetsgivaren att genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Det innebär att arbetstagaren tillfälligt kan behöva vikariera för någon annan i dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter bedrivas. Vikariatsförordnandet innebär alltså en omfattande arbetsskyldighet för arbetstagaren som även kan sträcka sig utanför avtalsområdet, men det är alltid av tillfällig natur.

I allmänna bestämmelser (§ 6) finns även möjlighet, utöver vad som angivits ovan, för arbetsgivaren att stadigvarande förflytta en arbetstagare till andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. Denna åtgärd sker då alltid inom anställningsavtalets arbetsskyldighet och ska föregås av MBL-förhandling. Detta är också givetvis ett möjligt verktyg för arbetsgivaren att säkerställa att viktig verksamhet hålls igång.

Allmänna bestämmelser (AB)

Hur ska arbetstider och ersättningar hanteras vid vikariatsförordnanden enligt AB § 6? (Uppdaterad: 25 mars 2020 )

För vikariatsförordnanden av kortvarig karaktär rekommenderar SKR att inte ändra på arbetstidsmåttet för arbetstagaren om måttet är annat i vikariatsförordnandet jämfört med ordinarie anställning.

Om vikariatet däremot beräknas vara under en längre period så ska arbetstidsmåttet anpassas efter de förutsättningar som gäller där arbetstagaren vikarierar.

Värt att notera är att om arbetstagaren är anställd på bilaga U eller M så ska fortfarande de villkoren runt arbetstidsförläggning gälla i grunden. Detta utifrån att bilagorna har annan struktur och hantering gällande arbetstiden.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor

Arbetstagaren ska följa den förläggning av arbetstid som verksamheten har där hen vikarierar. Om exempelvis den verksamhet som arbetstagaren är förordnad att vikariera inom har arbetstidsförläggning under helger och kvällar så innebär vikariatet även en skyldighet för arbetstagaren att fullgöra arbetstid på dessa tider. Det samma gäller om det finns behov av jour och beredskap.

Samtliga bestämmelser om ersättning i AB (§§ 20-24) gäller som vanligt på vikariatsförordnandet. O-ersättning ska utbetalas om arbete utförts under sådan tid, övertidsersättning gäller vid beordran och om vikariatet innebär att arbetstagaren får ändrad arbetstidsförläggning så gäller ersättning för förskjuten arbetstid (9 dagar).

Värt att notera är att för lärare anställda på bilaga M gäller inte bestämmelsen om förskjuten arbetstid. Istället gäller arbetstidslagen som innebär att förändrad arbetstidsförläggning vanligtvis ska meddelas med 14 dagars varsel.

Om arbetstagare som har ett arbetstidsmått på 40 timmar per vecka behöver arbeta under någon så kallad lätthelgdag, vilket kan bli aktuellt med anledning av kommande påskhelg, så ska denna arbetstid ersättas med övertidsersättning enligt AB § 20.

Kan kommunen/regionen låna ut personal till andra vid omfattande personalbrist? Uppdaterad: 28 mars 2020

Varje region och kommun förfogar över sin personal. Regioner och kommuner ska ange med vilka aktörer de ska samverka, på lokal, regional och nationell nivå. Det kan bli aktuellt för kommuner och regioner att behöva låna ut personal, som stöd till andra kommuner eller regioner med stor belastning på grund av omfattande personalfrånvaro. Detta bygger på att arbetsgivaren har möjlighet att släppa personal och att medarbetaren accepterar att jobba hos en annan arbetsgivare.

Tänk på att den egna utlånande arbetsgivaren har alltjämt arbetsmiljöansvaret tillsammans med den inlånande arbetsgivaren. Det är också viktigt att den utlånande arbetsgivaren försäkrar sig om att samtliga försäkringar fortsatt gäller under utlåningstiden.

Kan kommunen/regionen låna ut personal till det egna hel- eller delägda bolaget?

Det kan gå bra att låna ut kommunens/regionens personal till det helägda bolaget. Kommunen/regionen måste dock tänka på att om kommunen tar betalt så kan upphandlingslagstiftningen bli aktuell. Om värdet av tjänsten understiger tröskelvärdet så kan det ske genom direktupphandling.

När det gäller möjligheter utifrån arbetsrätten, är det tveksamt som det överhuvudtaget finns möjlighet att beordra personal att arbeta hos annan arbetsgivare. Arbetstagarens arbetsskyldighet gäller endast inom ramen för arbetsgivarens verksamhet samt inom de ramar som följer av anställningsavtalet, kollektivavtal och praxis.

Ett alternativ till överföring av personalresurser mellan en kommun och kommunala bolag är att arbetstagaren beviljas tjänstledighet från kommunen och erhåller anställning i bolaget under motsvarande tid. Detta förutsätter att arbetstagaren accepterar lösningen.

Vilket arbetsmiljöansvar har arbetsgivare som hyr/lånar in eller hyr/lånar ut personal?

När måste arbetsgivaren begära ett registerutdrag från belastningsregistret, och går det att få en förhandsbesked från polisen? (Uppdaterad: 1 juni 2020 )

Enligt uppgift från polisen har flera arbetsgivare ansökt om att få ett så kallat förhandsbesked om en arbetstagare eller arbetssökande förekommer i belastningsregister. Myndigheter (kommuner och regioner) kan få ett förhandsbesked vid särskilda fall. Enskilda kan inte få förhandsbesked.

Förhandsbesked till myndigheter (kommuner och regioner)

Förhandsbesked kan ges i vissa fall och gäller endast när en myndighet, t.ex. en kommun eller ett landsting har rätt att begära utdrag i enlighet med förordning om belastningsregister (1999:1134) och misstankeregister (1999:1135).

Utdrag ur Förordning (1999:1134) om belastningsregister (PDF, nytt fönster)

Utdrag ur Förordning (1999:1135) om misstankeregister (PDF, nytt fönster)

Observera att rätt till förhandsbesked från polismyndigheten föreligger inte till kommuner eller regioner avseende förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorgen. Förhandsbesked ska sökas med stor restriktivitet och gärna i samråd med HR-funktionen.

 • Förhandsbeskedet innebär att kommunen eller regionen får besked om förekomst eller inte förekomst i registren.
 • Det är viktigt att kommunen eller regionen som vill begära förhandsbesked säkerställer att de verkligen har rätt att få utdrag enligt förordningarna.
 • Kommuner och regioner måste tillämpa denna möjlighet restriktivt. Polismyndigheten har endast kapacitet att ge förhandsbesked för yrkesgrupper som har direkt koppling till hanteringen av corona-epidemin, t.ex. personal inom vård och omsorg och socialtjänst.
 • Om en kommun eller en region har många förhandsbesked som behöver tas fram samtidigt så kan Polismyndigheten ordna en särskild hantering för detta.

Förhandsbesked till enskilda

Polismyndigheten ger inte förhandsbesked där det är den enskilde söker.

Ansökan om registerutdrag

Det är viktigt för handläggningen av ärendet om utdrag ur belastningsregistret att ansökan är så fullständig som möjligt när den lämnas in. Handläggningstiden förkortas om så är fallet, men kan förändras på grund av den aktuella situationen i landet.

När måste du som arbetsgivare begära in ett registerutdrag?

Inför nyanställning är arbetsgivaren, inom vissa verksamheter, skyldig att kontrollera en arbetssökandes förekomst i belastningsregistret. Detta gäller även vid förnyad anställning och när arbetsgivaren tilldelar en arbetstagare arbetsuppgifter inom en verksamhet där obligatorisk registerkontroll gäller.

Skollagen (2010:800)

 • gäller vid nyanställning och om arbetstagare erbjuds eller tilldelas arbete.
 • Utdraget får vara högst 1 år gammalt.

Lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

 • gäller vid nyanställning, om arbetstagare erbjuds ett uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett hem för vård, boende eller stödboende enligt 6 kap. socialtjänstlagen.
 • Utdraget får vara högst sex månader gammalt.

Lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder anger att den som bedriver verksamhet som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska begära registerutdrag

 • vid nyanställning, om någon fullgör uppdrag hos den som utför denna typ av verksamhet (även bemanningsföretag eller annan som ingått avtal med den som bedriver sådan verksamhet), den som erbjuds praktiktjänstgöring som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder.
 • Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Cirkulär

Cirkulär 2000:136 - Ny lag om registerkontroll av personal inom förskoleverk- samhet, skola och skolbarnsomsorg

Cirkulär 08:26 - Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Cirkulär 07:32 - Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Cirkulär 14:20 - Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Vad gäller vid avstängning från arbetet för att förhindra att smitta sprids? (Uppdaterad: 4 september 2020 )

I nedanstående ber vi er notera att överenskommelser gällande avvikelse om överläggningsskyldighet vid avstängning löpte ut 31 augusti. SKR har för närvarande kontakt med parterna för att söka en förlängning av överenskommelserna och återkommer med mer information inom kort.

Var och en är enligt smittskyddslagen skyldig att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Personalen inom kommun- och regionsektorn som arbetar inom hälso- och sjukvården och äldreomsorg riskerar särskilt att utsätta patienter och brukare för smitta.

Arbetsgivaren har också en möjlighet att stänga av arbetstagaren för att förhindra att smitta sprids med stöd av AB § 10 mom. 4. Arbetsgivaren kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte finns eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under avstängningen behåller arbetstagaren avlöningsförmåner. Skulle arbetstagaren själv insjukna startar istället en sjuklöneperiod.

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under avstängningen. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå till arbetet.

Överenskommelse finns mellan parterna att det krävs inte överläggning med berört fackförbund innan sådan avstängning sker. Läs mer om det i Cirkulär 20:11.

Avstängning enligt Allmänna bestämmelser berörs även i fler frågor och svar.

Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

Cirkulär 20:11 - Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Vilket stöd finns för korta utbildningsinsatser vid akuta rekryteringsbehov? (Uppdaterad: 28 april 2020 )

Nationellt introduktionspaket för ny personal till äldre- och funktionshinderomsorg

Ett nationellt introduktionsutbildningspaket är framtaget av Socialstyrelsen för att stötta arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Paketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Fakta om introduktionspaketet:

 • Paketet består av två delar som båda är kostnadsfria för deltagarna och tillgängliga för alla.
 • Efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare.
 • Introduktionspaketet tar cirka fyra dagar att genomföra i sin helhet. Rekommendationen är att gå igenom delarna vid olika tillfällen och att börja med del ett.

Introduktionspaket för ny personal, Socialstyrelsen

Statsbidrag till kommunerna för korta jobbspår

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har utlyst ett statsbidrag till kommunerna för korta jobbspår. Korta jobbspår, innehållande i huvudsak utbildningsinsatser, syftar till att snabbt kunna utbilda personer som står utan arbete för att täcka arbetsgivares akuta rekryteringsbehov. Medel kan sökas fram till 31 maj och Dua har cirka 20 miljoner totalt att dela ut. Socialstyrelsens introduktionsutbildning kan ges inom ramarna för jobbspåren.

Statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår, Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Utbildning till servicevärd inom vård och omsorg, genom Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har tagit fram en tre veckor lång utbildning till servicevärd inom vård och omsorg. Utbildningen innehåller följande moduler: service och kvalitet, etik och jämställdhet, hygienklasser, patientsäkerhet och lagkrav, städmetoder, städning i vårdmiljö, kontroll av städkvalitet, basal hygien i samband med städning, patientsäkerhet samt Kemiska medel.

Arbetsgivare som ser behov av utbildningen kan kontakta Ulrica Madesten på Arbetsförmedlingen som är nationell ingång och kan lotsa vidare till lämplig person i respektive region.

ulrica.madesten@arbetsformedlingen.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!