Publicerad: 15 maj 2020

Fråga och svar

Covid-19 rubriceras som riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter, vad behöver arbetsgivare göra då angående dokumentationskravet?

(Uppdaterad: 15 maj 2020)

Covid-19 rubriceras som smittklass 3. Det handlar om den klass ett smittämne kategoriseras utifrån förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna kan bli. Det påverkar bland annat hur hanteringen ska ske utifrån Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter (AFS 2018:4).

Enligt smittföreskrifterna 11 § innebär detta bl.a. att arbetsgivare ska dokumentera exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

Dokumentation och allvarligt tillbud vid covid-19, Arbetsmiljöverket

När måste arbetsgivaren dokumentera att en arbetstagare exponerats för coronaviruset?

Kravet att dokumentera gäller då arbetstagaren exponerats för smitta där det konstaterats via provtagning att exempelvis patienten eller brukaren är smittad. Det ska stå klart att exponeringen beror på tillbud, olycka eller annan oönskad händelse i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter.

Vad är en oönskad händelse?

Oönskad händelse faller under tillbud eller olycka.

Vad är en olycka?

Då exponering skett på grund av att något brustit i arbetsgivarens system med åtgärder för att förebygga risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

Följande uppgifter ska dokumenteras:

  1. Namn på de personer som har exponerats.
  2. Vilken typ av arbete som utfördes.
  3. Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren
    exponerades för, i den utsträckning kunskap finns.
  4. En beskrivning av hur exponeringen skedde.

Uppgifterna ska sparas i tio år efter den senast kända exponeringen, eller i fyrtio år om exponeringen gäller smittämnen som kan ha långtidseffekter.

Glöm inte att arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga tillbud och arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen kap.3, 3a § och att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 §

Allvarligt tillbud kopplat till coronaviruset och arbetsskada orsakad av covid-19, hur ska arbetsgivaren hantera skyldigheten att anmäla dessa till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!