Publicerad: 2 september 2020

Frågor och svar allvarliga tillbud och arbetsskador, rapportering och dokumentation

Covid-19 rubriceras som riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter, hur ska du som arbetsgivare hantera dokumentationskravet? (Uppdaterad: 12 juni 2020 )

Covid-19 rubriceras som riskklass 3. Det handlar om den klass ett smittämne kategoriseras utifrån förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna kan bli. Det påverkar bland annat hur hanteringen ska ske utifrån Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter (AFS 2018:4).

Smittrisker (AFS 2018:4), Arbetsmiljöverket

Enligt smittföreskrifterna 11 § innebär detta bland annat att arbetsgivare ska dokumentera exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser. Dokumentationskravet gäller när smittan konstaterats via provtagning, det vill säga när patient/brukare provtagits positiv för covid-19. För inlånad eller inhyrd personal är det den arbetsgivare som lånar ut eller hyr ut personalen som ansvarar för dokumentationen. Det är viktigt att ni samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

För studerande/praktikanter är det utbildningsanordnaren som ansvarar för dokumentationen. Det är viktigt att du som arbetsgivare och utbildningsanordnaren samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

Dokumentation och allvarligt tillbud vid covid-19, Arbetsmiljöverket

När ska du som arbetsgivare dokumentera att en medarbetare exponerats för coronaviruset?

Dokumentationen ska göras när följande fyra kriterier är uppfyllda:

 • Dokumentationskravet gäller för arbetstagare och för studerande/praktikanter under utbildning som utför arbetsuppgifter som innebär att de kan utsättas för smittrisker. Exempel på verksamheter är vård- och omsorg där personal vårdar patienter/brukare som är eller misstänks vara smittade, transporter av patienter/brukare som är eller misstänks vara smittade, laboratorie- och forskningsverksamhet som hanterar coronaviruset. Risken varierar mellan olika arbetsuppgifter och det är du som arbetsgivare som bedömer hur stor risken är.
 • Det ska stå klart att exponeringen har samband med medarbetarens arbetsuppgifter. Det kan handla om att medarbetaren har vårdat/omhändertagit eller vistats i samma utrymme som en patient/brukare som är smittad med coronaviruset.
 • Det ska stå klart att exponeringen beror på tillbud, olycka eller annan oönskad händelse. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.
 • Dokumentationskravet gäller när smittan konstaterats via provtagning, det vill säga när patient/brukare provtagits positiv för covid-19.

Vilka uppgifter ska dokumenteras?

 1. Namn på de personer som har exponerats.
 2. Vilken typ av arbete som utfördes.
 3. Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren
  exponerades för, i den utsträckning kunskap finns.
 4. En beskrivning av hur exponeringen skedde.

Hur länge ska uppgifterna sparas?

Uppgifterna ska sparas i tio år efter den senast kända exponeringen, eller i fyrtio år om exponeringen gäller smittämnen som kan ha långtidseffekter.

Genomför förebyggande åtgärder

Det viktigt att du som arbetsgivare utreder orsaken till exponeringen och vidtar förebyggande åtgärder så att inte fler medarbetare riskerar att utsättas för eller smittas av coronaviruset.

Arbetsgivarens skyldighet att anmäla allvarliga tillbud och arbetsskador till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan

Glöm inte att du som arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga tillbud och arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket och arbetsskador till Försäkringskassan

Allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset och arbetsskador orsakade av covid-19, hur ska du som arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla dessa till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan?

Allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset och arbetsskador orsakade av covid-19, hur ska du som arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla dessa till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan? (Uppdaterad: 2 september 2020 )

Var någonstans ska du som arbetsgivare anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset och arbetsskador orsakade av covid-19 till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan?

Anmälan görs på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma digitala anmälningssida.

Anmäl arbetsskada

När ska du som arbetsgivare anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket?

Enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 3 a § är du som arbetsgivare skyldig att utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket anmäla dödsfall eller svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Skyldigheten gäller då det finns ett samband med arbetet. ”Utan dröjsmål” innebär att det helst ska ske samma dag som arbetsgivaren fått kännedom om händelsen. Om flera medarbetare är drabbade och det skett vid samma händelse behöver det endast göras en anmälan.

För inlånad eller inhyrd personal är det den arbetsgivare som lånar ut eller hyr ut personalen som ansvarar för att göra anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att ni samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

För studerande/praktikanter är det den utbildningsanordnaren som ansvarar för att göra anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är viktigt att du som arbetsgivare samverkar med utbildningsanordnaren och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

Anmälan ska göras utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket när följande två kriterier är uppfyllda:

 • Medarbetaren ska ha arbetsuppgifter där det finns risk för att smittas av coronaviruset. Exempel på verksamheter är vård- och omsorg där personal vårdar patienter/brukare som är eller misstänks vara smittade, transporter av patienter/brukare som är eller misstänks vara smittade, laboratorie- och forskningsverksamhet som hanterar coronaviruset. Risken varierar mellan olika arbetsuppgifter och det är du som arbetsgivare som bedömer vilka arbetsuppgifter som innebär risk för smitta.
 • Medarbetaren ska ha exponerats för misstänkt eller konstaterad smitta eller smittats av coronaviruset i sitt arbete. Det kan handla om att medarbetaren har vårdat/omhändertagit eller vistats i samma utrymme som en patient/brukare som är misstänkt eller konstaterat smittad. Exponeringen kan exempelvis vara orsakad av att inte rätt skyddsutrustning har använts eller att gällande rutiner inte har följts.

Vilket anmälningsalternativ ska du som arbetsgivare använda vid anmälan av allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket?

Anmälan ska göras som ”Allvarligt tillbud utan personskada”.

Genomför förebyggande åtgärder

Det viktigt att du som arbetsgivare utreder tillbudet och vidtar förebyggande åtgärder så att inte fler medarbetare riskerar att exponeras för eller smittas av coronaviruset.

För ytterligare information, se Arbetsmiljöverkets webbplats:

Dokumentation och allvarligt tillbud vid covid-19, Arbetsmiljöverket

Arbetsgivarens skyldighet att dokumentera exponering för smittämnen

Glöm inte att du som arbetsgivare enligt 11 § i AFS 2018:4 Smittrisker är skyldig att dokumentera exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser. Dokumentationskravet gäller när smittan konstaterats via provtagning, det vill säga när patient/brukare provtagits positiv för covid-19.

Covid-19 rubriceras som riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter, hur ska du som arbetsgivare hantera dokumentationskravet?

När ska du som arbetsgivare anmäla arbetsskador orsakade av sjukdomen covid-19 till Försäkringskassan?

Enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § är du som arbetsgivare skyldig att omedelbart anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan. Det har tagits ett beslut som innebär att sjukdomen covid-19 förts in i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydds förteckning över smittsamma sjukdomar. Beslutet betyder att en skada som har orsakats av sjukdomen covid-19 kan vara en arbetsskada och ska anmälas till Försäkringskassan. Beslutet gäller retroaktivt och utan tidsgräns vilket innebär att anmälan av arbetsskada orsakad av covid-19 kan göras för händelser som skett långt tillbaka i tiden.

Anmälan ska göras omedelbart då du som arbetsgivare fått kännedom om att en medarbetare drabbats av sjukdomen covid-19. ”Omedelbart” betyder att det ska göras så snart som möjligt. ”Fått kännedom om” innebära att du som arbetsgivare på något sätt får information om arbetsskadan. Det kan vara från medarbetaren själv eller från någon annan. Det finns således inte något krav på att sjukdomen covid-19 ska styrkas genom diagnos eller via provtagning för att en anmälan ska göras. Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan ska göras oavsett om det tidigare gjorts en anmälan av allvarligt tillbud utan personskada till Arbetsmiljöverket.

För inlånad eller inhyrd personal är det den arbetsgivare som lånar ut eller hyr ut personalen som ansvarar för att göra anmälan till Försäkringskassan. Det är viktigt att ni samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

För studerande/praktikanter är det utbildningsanordnaren som ansvarar för att göra anmälan till Försäkringskassan. Det är viktigt att du som arbetsgivare samverkar med utbildningsanordnaren och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

Anmälan till Försäkringskassan ska göras omedelbart när följande två kriterier är uppfyllda:

 • Medarbetaren som drabbats av sjukdomen covid-19 ska arbeta där det finns risk att smittas av coronaviruset. Riskyrken innefattar de som arbetar vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där man behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande samt arbete i ett laboratorium där coronaviruset hanteras.
 • Medarbetaren ska ha smittats av coronaviruset i sitt arbete. Den kan handla om att medarbetaren har vårdat/omhändertagit eller vistats i samma utrymme som en patient/brukare som är misstänkt eller konstaterat smittad med coronaviruset. Smitta från kollegor anmäls inte eftersom smittan inte har orsakats av de egentliga arbetsuppgifterna.

Vilket anmälningsalternativ ska du som arbetsgivare använda vid anmälan av arbetsskador orsakade av sjukdomen covid-19 till Försäkringskassan?

Anmälan ska göras som ”Arbetssjukdom”.

Vilket anmälningsalternativ ska du som arbetsgivare använda vid anmälan av dödsfall orsakad av sjukdomen covid-19 till Försäkringskassan?

Anmälan om dödsfall till Försäkringskassan ska göras om en medarbetare i ett riskyrke smittats av coronaviruset i sitt arbete och avlider på grund av sjukdomen covid-19. Anmälan ska göras som ”Dödsfall på grund av arbetssjukdom”.

Coronaviruset - det här gäller, Försäkringskassan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!