Publicerad: 19 maj 2020

Frågor och svar allvarliga tillbud och arbetsskador, rapportering och dokumentation

Covid-19 rubriceras som riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter, vad behöver arbetsgivare göra då angående dokumentationskravet? (Uppdaterad: 15 maj 2020 )

Covid-19 rubriceras som smittklass 3. Det handlar om den klass ett smittämne kategoriseras utifrån förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna kan bli. Det påverkar bland annat hur hanteringen ska ske utifrån Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter (AFS 2018:4).

Enligt smittföreskrifterna 11 § innebär detta bl.a. att arbetsgivare ska dokumentera exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

Dokumentation och allvarligt tillbud vid covid-19, Arbetsmiljöverket

När måste arbetsgivaren dokumentera att en arbetstagare exponerats för coronaviruset?

Kravet att dokumentera gäller då arbetstagaren exponerats för smitta där det konstaterats via provtagning att exempelvis patienten eller brukaren är smittad. Det ska stå klart att exponeringen beror på tillbud, olycka eller annan oönskad händelse i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter.

Vad är en oönskad händelse?

Oönskad händelse faller under tillbud eller olycka.

Vad är en olycka?

Då exponering skett på grund av att något brustit i arbetsgivarens system med åtgärder för att förebygga risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.

Följande uppgifter ska dokumenteras:

  1. Namn på de personer som har exponerats.
  2. Vilken typ av arbete som utfördes.
  3. Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren
    exponerades för, i den utsträckning kunskap finns.
  4. En beskrivning av hur exponeringen skedde.

Uppgifterna ska sparas i tio år efter den senast kända exponeringen, eller i fyrtio år om exponeringen gäller smittämnen som kan ha långtidseffekter.

Glöm inte att arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga tillbud och arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen kap.3, 3a § och att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 §

Allvarligt tillbud kopplat till coronaviruset och arbetsskada orsakad av covid-19, hur ska arbetsgivaren hantera skyldigheten att anmäla dessa till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan?

Allvarligt tillbud kopplat till coronaviruset och arbetsskada orsakad av covid-19, hur ska arbetsgivaren hantera skyldigheten att anmäla dessa till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan? (Uppdaterad: 15 maj 2020 )

Enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 3 a § är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket anmäla dödsfall eller svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Skyldigheten gäller då det finns ett samband med arbetet.

Arbetsmiljöverket angående anmälan av allvarligt tillbud och arbetsolyckor

Var någonstans ska allvarliga tillbud som är kopplade till coronaviruset anmälas till Arbetsmiljöverket?

Anmälan görs på en digital anmälningssida. När anmälan görs väljs ett anmälningsalternativ, se nedan hjälptext för stöd att välja.

Anmäl arbetsskada

När ska allvarliga tillbud som är kopplade till coronaviruset anmälas till Arbetsmiljöverket?

  • Anmälan ska göras utan dröjsmål
  • Anmälan ska göras för arbetstagare som har arbetsuppgifter där det finns risk för smitta. Anmälan ska göras när en medarbetare är misstänkt smittad eller konstaterat smittad av coronaviruset eller utvecklat sjukdomen covid-19 och det kan konstateras att medarbetaren har utsatts för smittan i sitt arbete. Det ska också stå klart att arbetsgivaren brustit i sitt system för att förebygga risker, exempelvis att skyddsåtgärder eller skyddsrutiner har brustit. Smittkällan (patient/brukare) behöver inte vara konstaterat smittad via provtagning för att en anmälan ska göras
  • Om flera medarbetare är drabbade och det skett vid samma händelse behöver det endast göras en anmälan.

Vilket anmälningsalternativ ska väljas?

Anmälan ska göras som ”Allvarligt tillbud utan personskada”.

Arbetsgivarens skyldighet att dokumentera exponering för smittämnen

Glöm inte att arbetsgivaren enligt 11 § i AFS 2018:4 Smittrisker är skyldig att dokumentera exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

Covid-19 rubriceras som riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets smittföreskrifter, vad behöver arbetsgivare göra då angående rapportering och dokumentation?

Arbetsgivarens skyldighet att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan

Observera att Socialdepartementet den 25 april fattade beslut om ändringen i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Covid-19 har förts in i förordningens förteckning över smittsamma sjukdomar. Det innebär att en skada som har orsakats av covid-19 kan vara en arbetsskada och ska anmälas till Försäkringskassan. Försäkringskassan har uppdaterat sin information om anmälan av arbetsskada orsakad av covid-19.

Anmäl arbetsskada
Försäkringskassan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!