Publicerad: 3 december 2019

Nyhet

Tillsyn av Arbetsmiljöverket under 2020

Under kommande år tar Arbetsmiljöverket nästa steg med sin tillsynsstrategi gällande kommuner och regioner.

I år har Arbetsmiljöverkets inspektörer besökt nästan samtliga kommuner och regioner och informerat förtroendevalda om deras övergripande ansvar för arbetsmiljön. För de kommuner och regioner som ännu inte har fått besök, sker dessa under januari 2020.

Under januari påbörjas även nästa steg med inspektioner om hur kommunerna årligen arbetar med uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på en övergripande nivå. För regionerna, påbörjas inspektionsbesöken under november 2020.

Genomförandet kommer att ske i tre steg.

Steg 1

Inspektörerna besöker förtroendevalda och central ledning för att få en övergripande bild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs.

Steg 2

Arbetsmiljöverket genomför lokala stickprov för att undersöka att arbetsmiljöarbetet har genomslag så att man följer rutiner för att undersöka och hantera arbetsmiljörisker på samtliga organisatoriska nivåer. I kommunerna kommer stickproven i första hand att ske på förskolor. Syftet med stickproven är inte primärt att ställa krav utan för att undersöka så att det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt är integrerat. Antalet lokala stickprov kommer att ske på mellan tre och tio enheter.

Steg 3

Arbetsmiljöverket genomför ytterligare ett besök på central nivå där verket är redo att ställa krav på åtgärder med inriktning på den årliga uppföljningen för att förbättra strukturen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inspektionerna genomförs med ett genusperspektiv

Inspektionerna kommer att ske i samverkan med personal från Försäkringskassan vid steg 3 på central nivå. De kommer att föra in frågor om rehabilitering, arbetsanpassning och sjukskrivningsstatistik i dialogen vid inspektionen. Inspektionerna ska genomföras med ett genusperspektiv, bland annat mot bakgrund av kvinnor på den svenska arbetsmarknaden har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaronivå som män.

Med den nya tillsynsstrategin kommer inte Arbetsmiljöverket att genomföra ytterligare nationella tillsynsinsatser gentemot kommuner och regioner. Även fortsättningsvis kommer myndigheten att genomföra obligatorisk tillsyn mot bakgrund av skyddsombudens framställningar (AML 6.6a och 6.7) eller vid händelse av allvarlig tillbud eller olycksfall.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!