Publicerad: 16 april 2018

Nyhet

Rehabiliteringsplan för återgång i arbete

Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar.

Syftet med den nya regleringen i 30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB) är att stärka individers möjlighet till rehabilitering och underlätta återgången i arbete efter en sjukperiod.

Tanken är att planen ska utgöra ett stöd för såväl arbetstagare som arbetsgivare i rehabiliteringsarbetet. Utformningen av planen ska vara på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen samt att den är lätt att följa upp för dem som är berörda. Om uppföljningen av planen innebär att den behöver revideras, ska arbetsgivaren se till att det sker.

Försäkringskassan kan enligt 110 kap. 31 § SFB, begära in planen om de bedömer att den behövs för fortsatt handläggning.

Upprättande av plan

Ibland kan det vara svårt för en arbetsgivare att senast dag 29 i sjukperioden göra ett antagande om att arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 60 dagar. I så fall gäller följande:

  • Om man först tror att individen kommer vara tillbaka i arbete före dag 60, och det framkommer senare att sjukfallet kommer passera dag 60, ska man omgående upprätta en plan.
  • Om det föreligger oklarheter kring hur arbetsförmågan kommer se ut dag 60, är huvudregeln att man ska upprätta en plan.
  • Om man mot bakgrund av arbetstagarens hälsotillstånd anser att återgång inte är möjlig, behöver arbetsgivaren inte upprätta en plan. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras ska en plan upprättas.

Skyldigheten att upprätta plan för återgång i arbete gäller också beträffande arbetstagare som är sjukfrånvarande när lagen träder i kraft. Om en arbetstagare på den 29 juni 2018 har varit frånvarande på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar eller kan antas ha en nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar räknat från och med dagen då arbetsförmågan blev nedsatt, då ska arbetsgivaren också upprätta en plan för den personen.

Planen avseende denna kategori arbetstagare behöver däremot inte vara upprättad förrän den 30 september 2018.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!