Publicerad: 1 mars 2018

Nyhet

Ny överenskommelse om lönestatistik

AID ersätter överenskommelsen AID per 2015. AID per 2018 ska tillämpas i den partsgemensamma statistikinsamlingen från och med november 2018.

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat en överenskommelse om ändringar av Överenskommelse om lönestatistik, SÖK T 18, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra.

Innehåll i SÖK T

  • Avtalet löper tillsvidare och gäller från och med 2018-02-28.
  • Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid av sex kalendermånader.
  • Avtalet ersätter samtliga tidigare mellan centrala parter gällande överenskommelser om statistik.

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, med främsta syfte att förse parterna med ett gemensamt underlag till i första hand centrala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.

AID ska användas som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta oberoende av personalorganisationstillhörighet.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!