Publicerad: 19 december 2019

Nyhet

Förslag om basår för utlandsutbildade lärare och förskollärare

Det finns ett stort behov av behöriga lärare och förskollärare. Ett sätt att möta behovet är att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Därför har SKR lämnat en skrivelse till regeringen med förslag om ett basår som ska underlätta vägen till lärarlegitimation.

2015 tecknade SKR tillsammans med berörda fackförbund överenskommelser med Arbetsförmedlingen om tre snabbspår för legitimationsyrken, varav lärare och förskollärare var ett spår. Målet var att fler nyanlända lärare och förskollärare skulle få lärarlegitimation och att vägen dit skulle gå snabbare.

Under arbetet med snabbspår, och i dialog med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund samt andra relevanta aktörer, har SKR dragit ett antal slutsatser som ligger till grund för förslaget om basår. Förslaget har även diskuterats med ansvariga för utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid Stockholms universitet.

Basår istället för snabbspår

Snabbspåren är inte en hållbar lösning och kommer inte heller alla utlandsutbildade till del. De erfarenheter som har gjorts under arbetet med snabbspår visar på flera utvecklingsområden, till exempel att en grundlig kartläggning av nyanländas kompetens behövs samt att de får rätt information och tydlig vägledning hur de ska gå vidare för att få en lärarlegitimation. Övergången mellan vuxenutbildningen och den kompletterande utbildningen har också visat sig vara svår där det brister i den språkliga kompetensen. Läraryrket och akademiska studier ställer höga krav på språkliga färdigheter.

Förslaget med ett behörighetsgivande och högskoleintroducerande basår skulle underlätta vägen till svensk lärarlegitimation. En sådan utbildning skulle fungera som en brygga mellan vuxenutbildning och högskolestudier och förbättra både individens möjlighet att lyckas med studierna och högskolornas förutsättningar att bedriva utbildning med hög kvalitet och god genomströmning.

SKR:s uppmaning till regeringen

  • Stockholms universitet bör ges förutsättningar att som pilotverksamhet utveckla och erbjuda en behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning för målgruppen utländska lärare och förskollärare. Möjligheten att erbjuda utländska akademiker med ämnesutbildning i minst ett svenskt skolämne tillträde till utbildningen inför KPU bör prövas.
  • Vikten av en tidig kompetenskartläggning i form av kompletteringsbeslut från Skolverket behöver tydliggöras och kommuniceras mer enhetligt av berörda myndigheter. Regeringen bör se över behörighetsförordningen så att Skolverket ges förutsättningar för en ändrad hantering. Skolverkets avgift för att bedöma kompletteringsbehoven för lärare med utländsk examen bör också tas bort. Regeringen bör tydliggöra hur avgiftsförordningen ska tillämpas av myndigheter med uppgifter att granska utländsk utbildning och pröva behörighet för ett yrke.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!