Publicerad: 2 december 2019

Lönestruktur

Att dela upp ett stort arbete i flera tydliga steg ger överblick och underlättar arbetet. Här ger vi vägledning i processen för att nå fram till en önskad lönestruktur. Arbetsgången är uppdelad i nio steg.

Arbetsgången bygger på att lönen består av tre olika delar och att varje del behöver hanteras självständigt. De tre olika delarna vägs sedan samman för att ge en helhet.

Innan du börjar

De texter som redovisas i metoden riktar sig till den som ska driva arbetet. Innan arbetet kan ta sin början är det viktigt att ta ställning till hur processen ska bedrivas. Åtminstone följande frågor behöver besvaras:

  • Vilka ska delta i diskussion och analysarbete?
  • I vilket skede av processen ska de förtroendevalda in?
  • Vilka av de förtroendevalda ska vara delaktiga?
  • När och på vilket sätt ska de fackliga organisationerna delta?
  • I vilka grupperingar ska diskussionerna föras?
  • Hur ska processen fram till beslut dokumenteras?
  • Hur kan sedan arbetsgivarens ställningstaganden föras ut i de olika verksamheterna?
  • Hur ser tidplanen ut för arbetet?

Vad är SKL förval?

I Lönelänken finns en knapp för SKL förval. Knappen genererar ett val av några typyrken som är tänkta att fungera som exempel på olika arbeten. Typyrkena är valda för att representera hela arbetsgivarens verksamhet. Det finns typyrken som symboliserar kvinnodominerad verksamhet kontra manligt dominerad verksamhet, olika nivåer i organisationen samt olika typyrkens utbildningskrav, till exempel gymnasieutbildning kontra högskoleutbildning.

De lönerelationer som finns inom och mellan olika typyrken är beroende av en mängd historiska faktorer. I vissa fall har de värderingar som låg till grund för dessa faktorer förändrats, utan att lönerelationerna för den skull har förändrats.

I andra fall har kraven på arbetet förändrats, utan att lönerelationerna har förändrats. Varken värderingar eller de faktorer som ligger till grund för värderingar är statiska. Det innebär att dessa frågor kräver en kontinuerlig diskussion och analys i ledningsfunktionen eller motsvarande forum.

Slutligen

Att arbeta med lönepolitiken förutsätter diskussioner och att förtroendevalda samt chefstjänstemän tar ställning till hur den framtida lönestrukturen ska se ut.

För att det ska kunna ske rent praktiskt krävs en tydlighet i vem som ska vara delaktig i diskussionerna och på vilket sätt dessa diskussioner och ställningstaganden ska dokumenteras. När detta är tydligt, kan arbetet påbörjas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!